02.02.2017.
Poljoprivreda

Sremska Mitrovica

Austri­jski model u svinjarstvu

Pro­šle sre­de, 25. ja­nu­a­ra u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, po­ljo­pri­vred­ni­ke sa te­ri­to­ri­je Gra­da po­se­ti­li su po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či iz Austri­je. Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Te­ma su­sre­ta bi­la je raz­me­na is­ku­sta­va u po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji i do­go­vo­ri oko bu­du­će sa­rad­nje.
Ka­ko je ob­ja­snio na­čel­nik Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Vla­di­mir Na­sto­vić raz­log nji­ho­vog do­la­ska je da pri­ka­žu ka­ko i na ko­ji na­čin po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či funk­ci­o­ni­šu u Austri­ji i da pre­ne­su svo­ja is­ku­stva na­šim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma.
– Pred­stav­ni­ci austrij­ske am­ba­sa­de i po­ljo­pri­vred­ni­ci iz Austri­je že­le da us­po­sta­ve sa­rad­nju sa na­šim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Sle­di od­la­zak na­ših po­ljo­pri­vred­ni­ka u Austri­ju, a na­kon to­ga i mo­gu­ća ula­ga­nja u, pre sve­ga, sto­čar­sku pro­iz­vod­nju – re­kao je na­čel­nik Na­sto­vić.
Je­dan od po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča ko­ji je pri­su­stvo­vao sa­stan­ku je i Mi­lo­van Ivan­ko­vić iz Za­sa­vi­ce.
– Austrij­ski si­stem je naj­bo­lji si­stem u sve­tu što se ti­če pro­iz­vod­nje i pla­sma­na svi­nja. Bit­no je da se lju­di u Sre­mu i Ma­čvi oda­zo­vu ovoj sa­rad­nji, da se udru­ži­mo i ako bu­de­mo ra­di­li po nji­ho­voj stan­dar­di­ma i po nji­ho­voj teh­ni­ci, mi će­mo bez pro­ble­ma mo­ći da kon­ku­ri­še­mo kod evrop­skih fon­do­va – ka­že Mi­lo­van Ivan­ko­vić.
On je još do­dao da su sto­ča­ri u ve­li­kom pro­ble­mu i da tre­nut­no na tr­ži­štu ne­ma svi­nja.
– Ima­li smo u to­ku pro­šle go­di­ne ve­li­ki pad ce­ne to­vlje­ni­ka i ve­li­ke gu­bit­ke. Lju­di ko­ji ima­ju 30, 50, 100 pa i 2.000 svi­nja ni­su vre­de­li ni­šta. Sad svi­nja na tr­ži­štu ne­ma – navodi Ivan­ko­vić.
Ovom sa­rad­njom bi se, sma­tra­ju mi­tro­vač­ki po­ljo­pri­vred­ni­ci, svi­njar­stvo po­di­glo na vi­ši ni­vo i sve­lo bi se na evrop­ski stan­dard ku­po­vi­ne, pro­da­je i uz­go­ja svi­nja.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.