Sport

Pećinci

Pro­gla­še­ni naj­bo­lji spor­ti­sti

U pre­pu­noj sa­li Do­ma kul­tu­re u Do­njem To­var­ni­ku, u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka svih 36 klu­bo­va čla­no­va, pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nog ži­vo­ta op­šti­ne Pe­ćin­ci, pro­šlog če­tvrt­ka, 26. ja­nu­a­ra uru­če­ne su tra­di­ci­o­nal­ne Go­di­šnje na­gra­de Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“ naj­u­spe­šni­jim spor­ti­sti­ma i klu­bo­vi­ma, sport­skim rad­ni­ci­ma i naj­u­spe­šni­ji­ma u škol­skom spor­tu u 2016. go­di­ni.
U svom po­zdrav­nom obra­ća­nju pred­sed­nik „Raz­voj spor­to­va“ Si­ni­ša Đo­kić je na­gla­sio da je Sport­ski sa­vez za sa­mo če­ti­ri go­di­ne na­ra­stao u or­ga­ni­za­ci­ju ko­ju či­ni 36 sport­skih ko­lek­ti­va i ko­ja oku­plja pre­ko hi­lja­du i po spor­ti­sta iz pe­ći­nač­ke op­šti­ne.
– Ova­kav uspon ne bi bio mo­guć bez po­dr­ške lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja, a pre sve­ga, bez po­dr­ške pe­ći­nač­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – re­kao je Đo­kić.
Na­gra­de naj­bo­ljim spor­ti­sti­ma i sport­skim klu­bo­vi­ma uru­či­la je pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ko­ja je tom pri­li­kom iz­ja­vi­la da je Sport­ski sa­vez svo­jim de­lo­va­njem u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na zna­čaj­no una­pre­dio ama­ter­ski sport u op­šti­ni Pe­ćin­ci, uklju­ču­ju­ći tu i škol­ski sport gde je u po­sled­nje vre­me pri­me­tan po­rast in­te­re­so­va­nja uče­ni­ka za ba­vlje­nje spor­tom.
– To­me su sva­ka­ko do­pri­ne­le me­re po­dr­ške sport­skim klu­bo­vi­ma i ško­la­ma, kao što su ku­po­vi­na sport­ske opre­me i re­kvi­zi­ta i ob­no­va škol­skih te­re­na, ali i na­gra­đi­va­nje naj­u­spe­šni­jih uče­ni­ka bes­plat­nim le­to­va­njem – re­kla je pr­va že­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne i do­da­la da se na­da da će na­red­ne go­di­ne u kon­ku­ren­ci­ji za na­gra­de bi­ti još vi­še spor­ti­sta i klu­bo­va sa iz­van­red­nim re­zul­ta­ti­ma.
U se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­lju spor­tist­ki­nju pro­gla­še­na je Jo­va­na Sav­ko­vić iz Od­boj­ka­škog klu­ba „Mla­dost 07“ Pe­ćin­ci, ti­tu­lu naj­bo­ljeg spor­ti­ste po­neo je Sa­ša No­vić iz Fud­bal­skog klu­ba „Slo­bo­da“ Do­nji To­var­nik, a FK „Slo­bo­da“ je pro­gla­šen za naj­bo­lju sport­sku eki­pu.
U ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji ti­tu­lu naj­bo­lje spor­tist­ki­nje do­bi­la je Mi­li­ca Do­ro­ški iz Te­kvon­do klu­ba „Zmaj“ Pe­ćin­ci, za naj­bo­ljeg spor­ti­stu pro­gla­šen je Ser­gej Cvet­ko­vić iz Ko­šar­ka­škog klu­ba „Srem ba­sket“ Pe­ćin­ci, a „Srem ba­sket“ je na­gra­đen kao naj­bo­lja ju­ni­or­ska sport­ska eki­pa.
Na­gra­de naj­u­spe­šni­jim sport­skim rad­ni­ci­ma uru­čio je na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve op­šti­ne Pe­ćin­ci Želj­ko Tr­bo­vić. Za naj­za­slu­žni­jeg sport­skog rad­ni­ka pro­gla­šen je Pe­ri­ca Li­su­lov iz FK „Gra­ni­čar“ Obrež, za naj­bo­ljeg sport­skog rad­ni­ka u 2016. go­di­ni pro­gla­šen je Aca Jo­vi­čić iz FK „Lo­vac“ Kar­lov­čić, a za naj­bo­ljeg tre­ne­ra Živ­ko Mi­si­ra­ča, tre­ner KK „Srem ba­sket“ Pe­ćin­ci.
Za naj­bo­lje spor­ti­ste sred­njo­škol­ce pro­gla­še­ni su Va­nja Ju­ha­zo­vić i Mi­lan Vi­da­kov iz Sred­nje teh­nič­ke ško­le „Mi­len­ko Ver­kić – Ne­ša“, naj­bo­lji spor­ti­sti osnov­ci su Iva­na Be­go­vić iz OŠ „Slo­bo­dan Ba­jić – Pa­ja“ Pe­ćin­ci i Alek­sa Ra­di­vo­je­vić iz OŠ „Du­šan Jer­ko­vić – Uča“ Ši­ma­nov­ci. Za naj­bo­ljeg na­stav­ni­ka fi­zič­kog vas­pi­ta­nja pro­gla­šen je Bo­jan Ži­va­nić iz ši­ma­no­vač­ke osnov­ne ško­le, ko­ja je ujed­no do­bi­la na­gra­du kao ško­la ko­ja je po­sti­gla naj­za­pa­že­ni­je sport­ske re­zul­ta­te u 2016. go­di­ni. Na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma u škol­skom spor­tu uru­či­la je Sne­ža­na Ga­gić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti pe­ći­nač­ke Op­štin­ske upra­ve.
Spe­ci­jal­nim pla­ke­ta­ma za do­pri­nos raz­vo­ju spor­ta na­gra­đe­ni su Op­šti­na Pe­ćin­ci, Po­li­cij­ska is­po­sta­va u Pe­ćin­ci­ma i Lo­vač­ko dru­štvo Do­nji To­var­nik.
U ime na­gra­đe­nih za­hva­lio se Živ­ko Mi­si­ra­ča ko­ji je re­kao da bez ula­ga­nja u sport od stra­ne Sport­skog sa­ve­za i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve klu­bo­vi ne bi mo­gli da funk­ci­o­ni­šu i po­sti­žu vr­hun­ske re­zul­ta­te.
Po­red na­gra­da, Sport­ski sa­vez je klu­bo­vi­ma čla­no­vi­ma na po­klon uru­čio 37 kom­ple­ta sport­ske opre­me i re­kvi­zi­ta, kao i 12 va­u­če­ra za ku­po­vi­nu sred­sta­va za odr­ža­va­nje te­re­na i pro­sto­ri­ja, ta­ko da ni­ko ni­je oti­šao pra­znih ru­ku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.