02.02.2017.
Ekonomija

Mitrovački gradonačelnik Vladimir Sanader u Belorusiji

Bra­ti­mlje­nje sa Po­loc­kom

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Sa­na­der bo­ra­vio je pro­šle ne­de­lje, 26. i 27. ja­nu­a­ra u dvo­dnev­noj po­se­ti Be­lo­ru­si­ji, u de­le­ga­ci­ji Vla­de Sr­bi­je, ko­ju je pred­vo­dio pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić. Sa pred­sed­ni­kom vla­de u de­le­ga­ci­ji su po­red Sa­na­de­ra, bili i mi­ni­star od­bra­ne Zo­ran Đor­đe­vić i mi­ni­star pri­vre­de Go­ran Kne­že­vić, kao i gra­do­na­čel­ni­ci Sme­de­re­va Ja­sna Avra­mo­vić i Va­lje­va Slo­bo­dan Gvo­zde­no­vić.
Mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik je 26. ja­nu­a­ra u Min­sku pot­pi­sao Spo­ra­zum o sa­rad­nji sa gra­dom Po­loc­kom iz Be­lo­ru­si­je, a pot­pi­si­va­nju vi­še me­đu­dr­žav­nih spo­ra­zu­ma pri­su­stvo­va­li su pred­sed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić i pred­sed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Be­lo­ru­si­je An­drej Ko­bja­kov.
Pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je je is­ta­kao va­žnost bra­ti­mlje­nja gra­do­va i op­šti­na Sr­bi­je i Be­lo­ru­si­je, na­gla­siv­ši da se ti­me us­po­sta­vlja­ju bli­ži od­no­si iz­me­đu lju­di ko­ji će ot­kri­va­ti na­či­ne no­ve sa­rad­nje u bu­duć­no­sti.
Pre­mi­jer Vu­čić je re­kao da dve ze­mlje ima­ju po­ten­ci­ja­la za po­ve­ća­nje rob­ne raz­me­ne, ko­ja bi po pla­nu do 2019. go­di­ne tre­ba­lo da iz­no­si 500 mi­li­o­na do­la­ra, i na­gla­sio da je Sr­bi­ja u svim obla­sti­ma otvo­re­na za sa­rad­nju sa Be­lo­ru­si­jom, na­ro­či­to u obla­sti gra­đe­vi­nar­stva, zdrav­stva, auto­mo­bil­ske i na­men­ske in­du­stri­je. Vu­čić je na­gla­sio da je neo­p­hod­no na­sta­vi­ti uče­sta­le raz­go­vo­re na naj­vi­šem ni­vou, i upu­tio po­ziv be­lo­ru­skom ko­le­gi da po­se­ti Sr­bi­ju.
Pre­mi­jer Ko­bja­kov je re­kao da je Sr­bi­ja ključ­ni eko­nom­ski fak­tor Be­lo­ru­si­je na Bal­ka­nu. On je is­ta­kao da je Be­lo­ru­si­ja usme­re­na na du­go­roč­nu sa­rad­nju sa Sr­bi­jom, i po­zdra­vio od­lu­ku o pot­pi­si­va­nju Ma­pe pu­ta za sa­rad­nju dve­ju ze­ma­lja, ko­ja će omo­gu­ći­ti stva­ra­nje naj­bo­ljih uslo­va za eko­nom­sku sa­rad­nju. On je uka­zao na va­žnost osni­va­nja za­jed­nič­kih pred­u­ze­ća u obla­sti gra­đe­vi­nar­stva, na­men­ske i auto­mo­bil­ske in­du­stri­je, i po­zdra­vio rad de­vet srp­skih kom­pa­ni­ja ko­je uspe­šno po­slu­ju u Be­lo­ru­si­ji, kao i sa­rad­nju pri­vred­nih ko­mo­ra dve­ju ze­ma­lja.
Pla­nom ak­tiv­no­sti za una­pre­đe­nje sa­rad­nje iz­me­đu Sr­bi­je i Be­lo­ru­si­je za pe­ri­od 2017–2018. go­di­ne, ko­ji je pot­pi­san u Min­sku, pred­vi­đe­na je tr­go­vin­sko – eko­nom­ska sa­rad­nja, sa­rad­nja u obla­sti in­du­stri­je, na­u­ke i teh­ni­ke, po­ljo­pri­vre­de, ko­ri­šće­nja pri­rod­nih re­sur­sa, pe­tro­he­mi­je, zdrav­stva, spor­ta i tu­ri­zma, vi­so­kog obra­zo­va­nja, sa­rad­nja iz­me­đu re­gi­o­na, sa­rad­nja u dru­gim obla­sti­ma, kao i sa­rad­nja na ko­mer­ci­jal­noj osno­vi.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.