Aktuelno

Kompanija IGB Automotive u Inđiji

Po­sao za 600 radnika

U pri­su­stvu pred­sed­ni­ka Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća u uto­rak, 24. ja­nu­a­ra otvo­ren je no­vi po­gon ne­mač­ke kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve u In­đi­ji. Reč je o in­ve­sti­ci­ji vred­noj 4,5 mi­li­o­na evra či­jom re­a­li­za­ci­jom je već za­po­sle­no vi­še od 600 no­vih rad­ni­ka, uve­de­ni su no­vi pro­iz­vo­di i pri­me­nje­na no­va teh­no­lo­gi­ja.
Na­kon sve­ča­nog pre­se­ca­nja cr­ve­ne vrp­ce pre­mi­jer je po­zvao pri­sut­ne rad­ni­ke da još vi­še ra­de, jer su mir i sta­bil­nost naj­va­žni­ji, a ne­mač­ke in­ve­sti­to­re da još vi­še ula­žu u Sr­bi­ju. Vu­čić je po­ru­čio da nig­de ne­će mo­ći da na­đu uslo­ve za po­slo­va­nje kao u Sr­bi­ji, ob­u­če­nu rad­nu sna­gu i ga­ran­ci­ju pu­ne bez­bed­no­sti i si­gur­no­sti in­ve­sti­ci­ja.
– Sre­ćan sam što sam ov­de, ovo je 59. fa­bri­ka ko­ju otva­ram u Sr­bi­ji. Vla­da Sr­bi­je je sub­ven­ci­o­ni­sa­la kom­pa­ni­ju IGB Auto­mo­ti­ve sa 1,4 mi­li­o­na evra i pla­ti­li smo pr­vu tran­šu od 560.000 evra, ne ka­sni­mo u is­pla­ći­va­nju. To je va­žno za pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra, da lju­di uvek mo­gu da ra­ču­na­ju na si­gur­nost pri skla­pa­nju ugo­vo­ra – na­veo je Vu­čić i do­dao da je Sr­bi­ja po­no­sna što je va­žan in­ve­sti­tor, za či­jim pro­iz­vo­dom je sve ve­ća po­tra­žnja, na­sta­vio sa svo­jim ula­ga­nji­ma.
Pre­mi­jer je iz­ra­zio na­du da će ne­mač­ki in­ve­sti­tor u In­đi­ji do kra­ja go­di­ne za­po­sli­ti i 1.500 rad­ni­ka, iz­me­đu osta­log i in­že­nje­re, te da će po­ve­ća­ti pla­te i bo­nu­se.
Pri­sut­ni­ma se po­red pred­sed­ni­ka Vla­de Sr­bi­je, obra­tio Igor Mi­ro­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de is­ta­kav­ši da je no­vi po­gon kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve u In­đi­ji za­jed­nič­ki re­zul­tat po­li­ti­ke ko­ja se spro­vo­di u Sr­bi­ji.
– Već za go­di­nu ili dve u In­đi­ji i Sta­roj Pa­zo­vi i u onim op­šti­na­ma ko­je su raz­vi­je­ni­je od dru­gih, ne­će bi­ti ne­za­po­sle­nih ili će ih bi­ti ve­o­ma ma­lo, te će in­ve­sti­to­ri mo­ra­ti da na­đu ne­ka dru­ga me­sta za in­ve­sti­ra­nje. To je naj­bo­lji po­ka­za­telj da po­li­ti­ka Vla­de Sr­bi­je da­je iz­u­zet­ne re­zul­ta­te. Ovom pri­li­kom mo­gu da na­ja­vim da će, za ne­što vi­še od 30 da­na, u Po­kra­jin­skoj vla­di bi­ti for­mi­ra­na agen­ci­ja ko­ja će da­va­ti do­dat­ne fi­nan­sij­ske pod­sti­ca­je za ula­ga­nja na te­ri­to­ri­ji Voj­vo­di­ne. Ta­ko­đe, ra­di­mo na raz­vo­ju no­vih in­du­strij­skih zo­na u Som­bo­ru i Ši­du, i za­ni­mljiv je po­da­tak da u ovom tre­nut­ku vi­še od 20 in­ve­sti­to­ra če­ka na ko­nač­nu od­lu­ku da in­ve­sti­ra­ju u Voj­vo­di­nu – re­kao je Mi­ro­vić.
Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak još jed­nom je is­ta­kao zna­čaj no­vog po­go­na kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve u In­đi­ji i do­dao da je te­žnja te lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da sva­ki in­ve­sti­tor po­sta­ne nji­hov deo.
– U smi­slu da nas sve za­jed­no po­ga­đa či­nje­ni­ca da li je ne­kom kul­tur­no – umet­nič­ko dru­štvu po­treb­no ku­pi­ti no­šnju i in­stru­men­te ili ne­ki apa­rat za in­đij­ski Dom zdra­vlja. Ka­da je kom­pa­ni­ja IGB u pi­ta­nju, ja mo­gu sa­mo da ka­žem, hva­la što ste po­sta­li deo nas i što uče­stvu­je­te u to­me da ži­vot svih nas na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne In­đi­ja bu­de što bo­lji. Pre šest me­se­ci ka­da smo pre­u­ze­li od­go­vor­nost za gra­đa­ne, obe­ća­li smo da će do 2020. go­di­ne op­šti­na In­đi­ja bi­ti naj­ve­će gra­di­li­šte u Sre­mu. Uz po­dr­šku Vla­de Sr­bi­je i AP Voj­vo­di­ne mi će­mo si­gur­no us­pe­ti u to­me – ka­že Gak.
Ra­do­vi na iz­grad­nji no­vog pro­iz­vod­nog po­go­na kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve iz­ve­de­ni su pre­ma pla­nu. Pro­iz­vod­ni po­gon ve­li­či­ne 7.800 kva­drat­nih me­ta­ra za­vr­šen je u de­cem­bru 2016. go­di­ne, či­me je Gru­pa­ci­ja IG Ba­u­er­hin na­sta­vi­la da ula­že u svo­ju pro­iz­vod­nu je­di­ni­cu u Sr­bi­ji.
– Iza nas je od­li­čan re­zul­tat, pred na­ma je ve­li­ka od­go­vor­nost i že­lja da na­sta­vi­mo sa da­ljim ra­stom i no­vim us­pe­si­ma. Za ne­pu­nih osam me­se­ci us­pe­li smo da po­red te­ku­ćih oba­ve­za, pro­iz­vod­nje i ured­ne is­po­ru­ke pro­iz­vo­da ostva­ri­mo još je­dan va­žan stra­te­ški cilj – iz­gra­di­mo pro­iz­vod­ni po­gon vre­dan 4,5 mi­li­o­na evra, za­po­sli­mo vi­še od 600 no­vih rad­ni­ka, uve­de­mo no­ve pro­iz­vo­de i pri­me­ni­mo no­vu teh­no­lo­gi­ju. I pre sve­ga, odr­ži­mo sta­bil­nost ka­ko na ni­vou kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji, ta­ko i na ni­vou Gru­pa­ci­je IG Ba­u­er­hin. Pred na­ma su no­vi pro­jek­ti i ve­ru­jem još bo­lji re­zul­ta­ti – is­ta­kao je Da­li­bor Be­rić, ge­ne­ral­ni me­na­džer kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve In­đi­ja.
Kar­sten Hil­mer, je­dan od ru­ko­vo­di­la­ca Gru­pa­ci­je IGB is­ta­kao je da su iz­grad­njom no­vog po­go­na i no­vim ma­ši­na­ma i po­stro­je­nji­ma re­a­li­zo­va­ne in­ve­sti­ci­je ka­kvih još ni­je bi­lo u isto­ri­ji IGB-a.
– In­ve­sti­ci­je u In­đi­ji od­raz su ve­li­kog po­ve­re­nja u spo­sob­nost ru­ko­vod­stva, me­nadž­men­ta i svih za­po­sle­nih u kom­pa­ni­ji IGB Auto­mo­ti­ve. U pro­te­kloj go­di­ni je već za­po­sle­no vi­še od 600 no­vih rad­ni­ka u de­lu pro­iz­vod­nje i teh­ni­ke i pro­ši­re­nje će bi­ti na­sta­vlje­no. Ne sa­mo ov­de u In­đi­ji, već i u Ki­ni i Mek­si­ku u pla­nu su no­vi pro­iz­vod­ni po­go­ni – re­kao je Hil­mer i do­dao:
– U pro­šlo­sti smo po­ka­za­li da svi mo­že­mo da pro­fi­ti­ra­mo od po­zi­tiv­nog po­slov­nog raz­vo­ja Ba­u­er­hin kon­cer­na – za­po­sle­ni, op­šti­na In­đi­ja i Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja. Tru­di­mo se da so­ci­jal­nom kom­pe­ten­ci­jom stvo­ri­mo pri­jat­nu rad­nu kli­mu, što po­tvr­đu­je i ve­o­ma ma­la fluk­tu­a­ci­ja za­po­sle­nih. Že­lim da iz­grad­nja no­vog pro­iz­vod­nog po­go­na do­pri­ne­se da­ljem raz­vo­ju po­slo­va­nja i da se pri­ča o uspe­hu kom­pa­ni­je IGB Auto­mo­ti­ve na­sta­vi.
Ka­ko su za kraj na­ve­li pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je IGB, sa 2.200 za­po­sle­nih kraj ra­sta ni­je na vi­di­ku te u 2017. i 2018. go­di­ni na­ja­vlju­ju re­a­li­za­ci­ju no­vih in­ve­sti­ci­ja.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.