02.02.2017.
Kultura

Galerija slika "Sava Šumanović"

Sve­ča­nost povo­dom Savi­nog rođen­da­na

U uto­rak 24. janu­a­ra, u Gale­ri­ji sli­ka „Sava Šuma­no­vić“ u Šidu, odr­ža­na je pri­god­na sve­ča­nost povo­dom rođen­da­na veli­kog sli­ka­ra Save Šuma­no­vi­ća, koji je rođen pre 121 godi­nu. Mno­go­broj­ne pose­ti­o­ce te veče­ri, pozdra­vi­la je direk­to­ri­ca Gale­ri­je sli­ka u Šidu Vesna Buro­je­vić, koja je tom pri­li­kom Šiđa­ni­ma pred­sta­vi­la i bojan­ku za odra­sle „Obo­ji sli­ke Save Šuma­no­vi­ća“. Ova godi­na će za Gale­ri­ju sli­ka, kako je ista­kla, biti poseb­na, jer je u zna­ku obe­le­ža­va­nja više zna­čaj­nih jubi­le­ja.
– Kao i sva­ke godi­ne, godi­nu poči­nje­mo obe­le­ža­va­njem rođen­da­na Save Šuma­no­vi­ća. Ove godi­ne obe­le­ži­će­mo neko­li­ko zna­čaj­nih godi­šnji­ca. Navr­ša­va se 75 godi­na od smr­ti Save Šuma­no­vi­ća, a Gale­ri­ja ove godi­ne navr­ša­va 65 godi­na rada i to je za nas još jedan zna­ča­jan jubi­lej. Tako­đe, ove godi­ne se navr­ša­va i 55 godi­na od usta­no­vlje­nja mani­fe­sta­ci­je „Memo­ri­jal Save Šuma­no­vi­ća“, a pro­šlo je i 20 godi­na od prve postav­ke sli­ka „Kupa­či­ce“, što je tada iza­zva­lo veli­ku pažnju i inte­re­so­va­nje. Tako da ove godi­ne pono­vo ima­mo ana­li­zu sli­ka „Kupa­či­ce“ naj­sa­vre­me­ni­jim meto­do­lo­škim pri­stu­pi­ma i čim nam vre­me dozvo­li pono­vo ćemo orga­ni­zo­va­ti izlo­žbu sli­ku. Sva­ke godi­ne poku­ša­va­mo da ima­mo barem jed­nu temat­sku izlo­žbu, a za 2017. godi­nu smo se odlu­či­li za pej­zaž koji je kao tema i naj­za­stu­plje­ni­ji u deli­ma Save Šuma­no­vi­ća i potreb­na mu je poseb­na pažnja – ista­kla je Vesna Buro­je­vić.
Bojan­ka za odra­sle „Obo­ji sli­ke Save Šuma­no­vi­ća“ pred­sta­vlje­na je i uru­če­na svim pose­ti­o­ci­ma te veče­ri.
– Kom­plet­nu bojan­ku smo dobi­li od jed­nog mla­dog i uspe­šnog gospo­di­na koji je pore­klom iz Šida i koji se sa rado­šću seća svog detinj­stva pro­ve­de­nog u ovom gra­du, ali i dela Save Šuma­no­vi­ća. On je želeo na neki način da pomog­ne našoj usta­no­vi i poklo­nio nam je bojan­ku. Mi smo se potru­di­li da osmi­sli­mo tih 30 sli­ka i nadam se da smo u tome uspe­li. Vidim po reak­ci­ja­ma svih koji su veče­ras dobi­li bojan­ke, da jedva čeka­ju da je boja­ju i to mi je jako dra­go – rekla je Vesna Buro­je­vić.
Sve­ča­nost povo­dom Savi­nog rođen­da­na, upot­pu­nio je hor Osnov­ne ško­le „Bran­ko Radi­če­vić“ iz Šida, koji je izveo neko­li­ko pesa­ma.
M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.