02.02.2017.
Aktuelno

Donacija Opštini Šid

Novi kontejneri i cisterna za tečni otpad

Jav­na ko­mu­nal­na pred­u­ze­ća u Ši­du, JKP „Stan­dard“ i JKP „Vo­do­vod“ sa­da mo­gu efi­ka­sni­je da ra­de svoj po­sao. Zahvaljujući pro­je­ktu ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta lo­kal­nih za­jed­ni­ca za re­a­go­va­nje na mi­grant­sku kri­zu, ko­ji sa 1,3 mi­li­o­na do­la­ra fi­nan­si­ra Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USA­ID), a spro­vo­di pro­gram Uje­di­nje­nih na­ci­ja za raz­voj (UNDP), JKP „Stan­dard“ Šid do­bi­lo je 10 ve­li­kih kon­tej­ne­ra za čvrst ot­pad, dok je JKP „Vo­do­vod“ po­bolj­šao svoj vo­zni park na­bav­kom no­vog vo­zi­la za od­voz teč­nog ot­pa­da. Pri­mo­pre­da­ja klju­če­va iz­vr­še­na je u po­ne­de­ljak, 30. ja­nu­a­ra a njoj su pri­su­stvo­va­li pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić, di­rek­tor JKP „Stan­dard“ Sla­vi­ca Sre­mac, di­rek­tor JKP „Vo­do­vod“ Mar­ko Ba­jić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Bo­jan Ste­vić, kao i me­na­dže­ri pro­jek­ta Si­ni­ša Ča­đo i Ta­tja­na Stra­hi­njić Ni­ko­lić.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić za­hva­lio se svi­ma ko­ji su po­mo­gli da se ova in­ve­sti­ci­ja re­a­li­zu­je, a po­seb­no gra­đa­ni­ma Ši­da, jer ka­ko je na­gla­sio da gra­đa­ni ni­su ima­li slu­ha za mi­gran­te, ne bi do­bi­li ni do­na­ci­ju ni­ti bi Šid bio na do­brom gla­su.
Dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Bo­jan Ste­vić is­ti­če da se za­jed­nič­kim, udru­že­nim sna­ga­ma mo­gu re­ši­ti pro­ble­mi pred ko­ji­ma se na­šla, ka­ko dr­ža­va Sr­bi­ja, ta­ko i nje­ni gra­đa­ni.
– Ono što je za nas mno­go zna­čaj­no, Op­šti­na Šid, Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Mi­ni­star­stvo dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i ino­stra­ni part­ne­ri za­jed­no su us­pe­li da obez­be­de zna­čaj­nu do­na­ci­ju ka­ko bi jav­na komunalna pred­u­ze­ća i gra­đa­ni, mi­grant­sku kri­zu re­ši­li na što bez­bol­ni­ji na­čin. Za­jed­nič­kim sna­ga­ma mo­že­mo re­ši­ti pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va Sr­bi­ja usled ve­li­kog pri­li­va mi­gra­na­ta. Na­dam se da će „Stan­dard“ na pra­vi na­čin is­ko­ri­sti­ti do­na­ci­ju – re­kao je dr­žav­ni se­kre­tar Ste­vić.
Kon­tej­ne­ri ko­ji su kao do­na­ci­ja pri­sti­gli u JKP „Stan­dard“ bi­će ras­po­re­đe­na u pri­hvat­nim cen­tri­ma i u sa­mom gra­du, što će omo­gu­ći­ti br­že i efi­ka­sni­je oba­vlja­nje uslu­ga ovog pred­u­ze­ća.
– Svi zna­mo da na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Šid po­sto­je tri pri­hvat­na cen­tra. U nji­ma je sme­šte­no tre­nut­no pre­ko 3.000 mi­gra­na­ta i ja­sno je da su svi ti mi­gran­ti do­ve­li do to­ga da se ko­li­či­na ot­pa­da po­ve­ća. Pred­u­ze­će ima svo­je re­sur­se, ko­ji su ras­po­lo­ži­vi za na­še sta­nov­ni­štvo. Me­đu­tim, za po­ve­ća­nu količinu ot­pada ne­ma­mo do­volj­no re­sur­sa, ta­ko da nam ova do­na­ci­ja mno­go zna­či. Kon­tej­ne­re će­mo ras­po­re­di­ti po pri­hvat­nim cen­tri­ma i u sa­mom gra­du. To će nam omo­gu­ći­ti da br­že i efi­ka­sni­je oba­vlja­mo uslu­ge – na­po­mi­nje Sla­vi­ca Sre­mac.
Di­rek­tor JKP „Vo­do­vod“ Mar­ko Ba­jić do­dao je da je ci­ster­na ko­ja je pri­sti­gla bi­la pre­ko po­treb­na JKP „Vo­do­vod“.
– Šah­ta­ma ko­je mi odr­ža­va­mo bio je ne­mo­guć pri­stup. Do­bi­li smo da­le­ko ja­ču pum­pu za pro­bi­ja­nje za­gu­še­no­sti ka­na­li­za­ci­je. Ima­li smo če­šće in­ter­ven­ci­je, ta­ko da će­mo sa­da bi­ti u pri­li­ci da bo­lje odr­ža­va­mo ka­na­li­za­ci­ju – re­kao je Ba­jić.
No­va opre­ma omo­gu­ći­će bo­lju uslu­gu za 35.000 sta­nov­ni­ka Ši­da, za jav­ne in­sti­tu­ci­je i pred­u­ze­ća kao i za tri pri­hvat­na cen­tra u op­šti­ni. Na­bav­ka uru­če­ne opre­me za upra­vlja­nje ot­pa­dom, u vred­no­sti od 83.000 do­la­ra, od velikog je značaja za jav­na ko­mu­nal­na pred­u­ze­ća u Ši­du.
S. Sta­ne­tić
Fo­to: Ž. Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.