26.01.2017.
Sport

Počele pripreme FK "Inđija"

Nasta­vak prven­stva sa novim tre­ne­rom

Nakon odla­ska Srđa­na Bla­go­je­vi­ća, ruko­vod­stvo inđij­skog prvo­li­ga­ša odlu­či­lo se za dosko­ra­šnjeg stra­te­ga OFK „Bač­ka“ iz Bač­ke Palan­ke Spa­so­ja Jela­či­ća. Novi šef struč­nog šta­ba zva­nič­no je pred­sta­vljen jav­no­sti na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re odr­ža­noj u sre­du, 18. janu­a­ra na Grad­skom sta­di­o­nu u Inđi­ji, posle čega je odr­ža­na i pro­ziv­ka igra­ča, čime je zapo­čet i pri­prem­ni peri­od za pro­leć­ni deo sezo­ne.
Pred­sed­nik FK „Inđi­ja“ Zdrav­ko Mrđa pozdra­vio je pri­sut­ne ista­kav­ši da su nakon odla­ska Bla­go­je­vi­ća bili pri­mo­ra­ni da potra­že zame­nu te je, po njima, Spa­so­je Jela­čić naj­bo­lje reše­nje.
– Jela­čić je vodio super­li­ga­še i eki­pe u Prvoj ligi Srbi­je, u kojoj se tak­mi­či i FK „Inđi­ja“, tako da mi u Upra­vi klu­ba misli­mo da je on dobro reše­nje, a vre­me će poka­za­ti da li je to zai­sta tako – ista­kao je Mrđa.
Spa­so­je Jela­čić u dugo­go­di­šnjoj tre­ner­skoj kari­je­ri vodio je FK „Donji Srem“ iz Peći­na­ca, novo­sad­sku „Voj­vo­di­nu“ i subo­tič­ki „Spa­r­tak“. Sa OFK „Bač­ka“ ostva­rio je isto­rij­ski uspeh ula­skom u naj­vi­ši rang tak­mi­če­nja. Kako kaže novi tre­ner „zele­no – belih“ sa veli­kim zado­volj­stvom poči­nje rad u Inđi­ji.
– Za mene je FK „Inđi­ja“ novi iza­zov u kari­je­ri, zado­vo­ljan sam anga­žma­nom jer je u pita­nju klub sa dobrom repu­ta­ci­jom. Vode­ći mno­ge eki­pe ste­kao sam odre­đe­no isku­stvo koje ću isko­ri­sti­ti kako bi dopri­neo tome da napra­vi­mo korak napred – ista­kao je Jela­čić i dodao da je prvi zada­tak da se eki­pa sta­bi­li­zu­je i stek­ne dodat­no samo­po­u­zda­nje pred pro­leć­ni deo prven­stva.
FK „Inđi­ja“ tre­ba da posta­ne sta­bi­lan prvo­li­gaš i da kroz pro­leć­ni deo prven­stva odi­gra zna­čaj­nu ulo­gu.
– Ruko­vod­stvo klu­ba je posta­vi­lo jasan cilj, a to je povra­tak u naj­vi­ši rang tak­mi­če­nja. Mislim da ćemo korak po korak, uz moje i anga­žo­va­nje ruko­vod­stva kao i igra­ča napra­vi­ti dobru pod­lo­gu za ula­zak u Super ligu Srbi­je – isti­če Spa­so­je Jela­čić, šef struč­nog šta­ba FK „Inđi­ja“.
Pred­stav­ni­ci FK „Inđi­ja“ ista­kli su da će se pri­prem­ni peri­od odvi­ja­ti na pomoć­nom i glav­nog tere­nu, delom i na tere­ni­ma u Kući fud­ba­la u Sta­roj Pazo­vi. Do počet­ka pro­leć­nog dela prven­stva, 5. mar­ta biće odi­gra­no osam pri­ja­telj­skih susre­ta. Prvi je zaka­zan za 28. janu­ar sa novo­sad­skim „Pro­le­te­rom“. Kako je ista­kao Jela­čić, u toku prvog dela pri­pre­ma fokus će biti na fizič­koj pri­pre­mi, kako bi igra­či aku­mu­li­ra­li što više sna­ge, dok će dru­gi deo pri­pre­ma biti u zna­ku uigra­va­nja eki­pe.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.