26.01.2017.
Aktuelno

Plivanje za časni krst ogranizovano i u Sremu

Svi su po­bed­ni­ci

Bo­go­ja­vlje­nje je hri­šćan­ski pra­znik ko­jim se obe­le­ža­va uspo­me­na na Hri­sto­vo kr­šte­nje na re­ci Jor­dan i ja­vlja­nje Bo­ga u vi­du go­lu­ba i gla­sa: „Ovo je sin moj i nje­ga po­slu­šaj­te“. Reč je o jed­nom od 15 naj­ve­ćih hri­šćan­skih pra­zni­ka, a tog da­na u svim cr­kva­ma i hra­mo­vi­ma se osve­šću­je vo­da ko­ju na­rod uzi­ma i no­si ku­ća­ma, jer se ve­ru­je da ima du­hov­na i le­ko­vi­ta svoj­stva.
Tra­di­ci­o­nal­no pli­va­nje za Ča­sni krst organizovano je 19. ja­nu­a­ra u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci na re­ci Sa­vi. Pli­va­lo je ukup­no 127 oso­ba, od to­ga 115 mu­ška­ra­ca i 12 de­vo­ja­ka. Pr­vi do kr­sta do­pli­vao je dva­de­set­sed­mo­go­di­šnji San­dro Be­ga­no­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
– Po­sle du­že go­di­na po­no­vo pli­vam za krst, pli­vao sam za mo­je Na­se­lje Ja­li­ju i za­do­volj­stvo mi je što sam pr­vi do­šao do kr­sta. Vo­da je pri­lič­no to­pla kad pli­vaš za ne­što što ti je dra­go – re­kao je Be­ga­no­vić.
Sa­va ni­je bi­la za­le­đe­na, ali je bi­lo pri­lič­no hlad­no, što ni­je spre­či­lo hra­bre mom­ke i de­voj­ke da se rav­no­prav­no tak­mi­če.
Dra­gan Sa­bljov, pred­sed­nik Sve­bor dru­ži­ne „Sve­ti Di­mi­tri­je“, kao do­ma­ćin cen­tral­ne ma­ni­fe­sta­ci­je, is­ti­če da je ovo pli­va­nje bi­lo po­sve­će­no i ma­u­zo­le­ju na ostr­vu Vi­do u čast ju­na­ka al­ban­ske gol­go­te.
Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne le­da na Sot­skom je­ze­ru u op­šti­ni Šid, pli­va­nje za Ča­sni krst ni­je bi­lo mo­gu­će, pa je 14 pri­ja­vlje­nih tak­mi­ča­ra, od to­ga dve de­voj­ke pli­va­lo u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Je­dan od Ši­đa­na ko­ji je pli­vao za krst je i Ne­boj­ša Ko­tar­lić.
– Ovo mi je dru­gi put da pli­vam za krst. Pr­vi put sam pli­vao u Sot­skom je­ze­ru, ali po­što ima pu­no le­da ove go­di­ne to ni­je bi­lo mo­gu­će, pa smo do­šli da po­ja­ča­mo eki­pu u Mi­tro­vi­ci. Hva­la Bo­gu da sam iz­dr­žao, za me­ne je ovo ve­li­ki dan – re­kao je Ko­tar­lić.
Me­đu pli­va­či­ma je i se­dam­de­se­tjed­no­go­di­šnji Slav­ko Pa­vljuk. Od nje­ga sa­zna­je­mo da već 14 go­di­na uza­stop­no pli­va na Bo­go­ja­vlje­nje za Ča­sni krst.
Po­ča­sni gost ovo­go­di­šnje ma­ni­fe­sta­ci­je bio je pred­stav­nik Am­ba­sa­de Ru­ske Fe­de­ra­ci­je u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.
Bez ob­zi­ra na eks­trem­no ni­ske tem­pe­ra­tu­re i le­de­ne če­po­ve ko­ji na Du­na­vu pra­ve pro­ble­me, tre­ću go­di­nu za re­dom u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni na Du­na­vu kod Sta­rih Ba­no­va­ca odr­ža­no je pli­va­nje za Ča­sni krst. Ove go­di­ne kla­sič­nog pli­va­nja ni­je bi­lo, a hri­šćan­ski pra­znik Bo­go­ja­vlje­nje obe­le­žen je li­tur­gi­ja­ma u pra­vo­slav­nim hra­mo­vi­ma u Be­le­gi­šu, Sta­rim i No­vim Ba­nov­ci­ma i sve­ča­nom li­ti­jom uoči osve­će­nja Ča­snog kr­sta i ula­ska 34 pli­va­ča u vo­du.
– Pr­vi put sam pli­va­la i ni­je mi hlad­no uop­šte. Bi­lo nam je ta­ko le­po za­jed­no, ve­ro­vat­no ra­dost ta, što smo pr­vi put do­šle i pli­va­le za­jed­no sa mu­škar­ci­ma. Pre­le­po je bi­lo – us­hi­će­na je uče­sni­ca Lji­lja­na Pr­ti­na iz Sta­rih Ba­no­va­ca.
– Ove go­di­ne smo is­pla­ni­ra­li da svi bu­de­mo za­jed­no u vo­di, ni­smo hte­li da bu­de je­dan po­bed­nik, jed­no­stav­no svi su po­bed­ni­ci ko­ji su ušli u vo­du. Ho­će­mo da po­zo­ve­mo na sa­bra­nje i da bu­de­mo svi je­din­stve­ni, da bu­de­mo svi za­jed­no – is­ta­kao je uče­snik Sa­ša Re­ljić iz No­vih Ba­no­va­ca
Ove go­di­ne naj­bit­ni­je je bi­lo da pli­va­či bu­du bez­bed­ni.
– Ono što smo mi mo­gli da ura­di­mo to je da oči­sti­mo ovaj pro­stor gde su oni ušli. Do­šao je ba­ger ko­ji je iz­va­dio ma­lo le­da, pro­či­sti­li smo sve. Mi­slim da je sve bi­lo ka­ko tre­ba, ka­ko do­li­ku­je s ob­zi­rom na vre­men­ske okol­no­sti – re­kao je Mar­ko Pro­da­no­vić iz Klu­ba eks­trem­nih spor­to­va „Pu­sto­lov“ u Sta­rim Ba­nov­ci­ma.
Or­ga­ni­za­to­ri tak­mi­če­nja su me­sne za­jed­ni­ce Sta­ri i No­vi Ba­nov­ci, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, Udru­že­nje Kra­lje­vi­na Sr­bi­je i pra­vo­slav­ni hra­mo­vi u Be­le­gi­šu, Sta­rim i No­vim Ba­nov­ci­ma.
Ge­ne­ral­ni po­kro­vi­telj pli­va­nja za Ča­sni krst ko­je se ove go­di­ne odr­ža­va tre­ći put je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Sta­roj Pa­zo­vi.
– Čast nam je da uče­stvu­je­mo u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji i što se ovo­li­ko na­ro­da sku­pi­lo na ovaj hri­šćan­ski pra­znik. Tru­di­će­mo se i u na­red­nom pe­ri­o­du da što du­že oču­va­mo na­šu tra­di­ci­ju – iz­ja­vio je Mi­lan Be­a­ra, za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va.
Svih 34 tak­mi­ča­ra kao po­bed­ni­ci na­gra­đe­ni su zlat­nim me­da­lja­ma, za­hval­ni­ca­ma i ba­de man­ti­li­ma, a su­de­ći po hra­bro­sti ko­ju su po­ka­za­li sa­mim ula­skom u hla­dan Du­nav sa si­gur­no­šću mo­že­mo re­ći da su u pi­ta­nju vi­te­zo­vi ko­ji za­slu­žu­ju Ča­sni krst.
S ob­zi­rom na to da je Bor­ko­vač­ko je­ze­ro već da­ni­ma jed­na le­de­na plo­ča, led je de­beo oko 20 cen­ti­me­ta­ra, po pr­vi put ove go­di­ne ni­je bi­lo tra­di­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja u pli­va­nju za Ča­sni krst na Bo­go­ja­vlje­nje, već su se or­ga­ni­za­to­ri opre­de­li­li da to ura­de kao Ru­si.
To zna­či da se u le­du ise­če deo u ob­li­ku kr­sta – to se zo­vu „jor­da­ni“ – da uče­sni­ci jed­no­stav­no uđu u vo­du i u ne­ko­li­ko ko­ra­ka do­đu do Ča­snog kr­sta, a ne da pli­va­ju 33 me­tra ko­ja sim­bo­li­zu­ju Hri­sto­ve go­di­ne što je bio slu­čaj u pet pret­hod­nih go­di­na.
Sre­ten La­za­re­vić, ar­hi­je­rej­ski na­me­snik rum­ski je is­ta­kao da su ove go­di­ne obe­le­ža­va­nje Bo­go­ja­vlje­nja upri­li­či­li kao Ru­si.
Za pli­va­nje za Ča­sni krst se pri­ja­vi­lo 15 uče­sni­ka, me­đu ko­ji­ma su bi­le i dve da­me, kao i tri de­ča­ka. Sve uče­sni­ke, ali i one Ru­mlja­ne ko­ji su do­šli u Bor­ko­vac da po­dr­že naj­hra­bri­je po­zdra­vi­la je Ma­ri­ja Stoj­če­vić, za­me­ni­ca pred­sed­ni­ka rum­ske op­šti­ne ko­ja je is­ta­kla da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i u na­red­nim go­di­na­ma po­dr­ža­va­ti ovu i slič­ne ma­ni­fe­sta­ci­je ko­je ima­ju za cilj oču­va­nje tra­di­ci­je i na­šeg bo­ga­tog kul­tur­no – ver­skog na­sle­đa.
Po­tom su rum­ski sve­šte­ni­ci bla­go­slo­vi­li vo­du u ko­ju je pr­vi ušao ve­ro­u­či­telj Ko­sta Stje­pa­no­vić.
– Pr­vi put sam uče­stvo­vao ove go­di­ne. Naj­bit­ni­je je da se uzme bla­go­slov od du­hov­ni­ka. Pli­va­li smo u osve­će­noj vo­di, ta­ko da uop­šte ne ose­ćam hlad­no­ću – od­go­vo­rio je Ko­sta na na­še pi­ta­nje da li mu je hlad­no.
Me­đu pli­va­či­ma su bi­le i dve da­me – Sla­đa­na Man­dić iz Iri­ga i Mi­li­ca Pa­u­ko­vić iz Ru­me.
Sla­đa­na je tre­ći put pli­va­la, a Mi­li­ca dru­gi put. Obe­ma se ja­ko svi­de­lo ovaj na­čin obe­le­ža­va­nja Bo­go­ja­vlje­nja, a ni ni­ske tem­pe­ra­tu­re ni led ni­su uti­ca­le na nji­ho­vu od­lu­ku da i ove go­di­ne pli­va­ju za Ča­sni krst.
Svim uče­sni­ci­ma pli­va­nja za Ča­sni krst uru­če­ni su zlat­ni kr­sti­ći kao znak se­ća­nja na nji­ho­vo uče­šće na ovo­go­di­šnjem še­stom po re­du pra­zno­va­nju Bo­go­ja­vlje­nja. Or­ga­ni­za­to­ri pli­va­nja za Ča­sni krst su Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kve­na Op­šti­na Ru­ma i Sa­vez spor­to­va, a po­kro­vi­telj je bi­la Op­šti­na Ru­ma.
E. M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.