19.01.2017.
Poljoprivreda

Licitacija državnog zemljišta u Opštini Inđija

Veće inte­re­so­va­nje u odno­su na prvi krug

U dru­gom kru­gu dava­nja u zakup i na kori­šće­nje poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni u opšti­ni Inđi­ja odr­ža­nom 10. i 11. janu­a­ra izli­ci­ti­ra­no je ukup­no 345 hek­ta­ra obra­di­vih povr­ši­na.
U skla­du sa Zako­nom o poljo­pri­vred­nom zemlji­štu i Godi­šnjim pro­gra­mom ure­đe­nja i kori­šće­nja poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u opšti­ni Inđi­ja za 2016. godi­nu, pred­sed­nik Opšti­ne Vla­di­mir Gak, 20. decem­bra pro­šle godi­ne doneo je odlu­ku o ras­pi­si­va­nju jav­nog ogla­sa za dava­nje u zakup poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni putem jav­nog nad­me­ta­nja pri­ku­plja­njem pisa­nih ponu­da – dru­gi krug, zaključ­no sa 9. janu­a­rom teku­će godi­ne.
Ukup­na ponu­đe­na povr­ši­na poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u dru­gom kru­gu izno­si­la je oko 702,5 hek­ta­ra. Naj­ni­ža počet­na cena izno­si­la je 5.608 dina­ra, dok je naj­vi­ša bila 50.666 dina­ra za hek­tar obra­di­ve povr­ši­ne. Ukup­no je pod­ne­to 47 pri­ja­va. Naj­ni­ža ponu­đe­na cena tokom dru­gog kru­ga lici­ta­ci­je izno­si­la je 9.000 dina­ra, a naj­vi­ša je dosti­gla iznos od 64.950 dina­ra za zemlji­šte u k. o. Beška.
– Dru­gi krug lici­ta­ci­je pro­šao je bez ika­kvih pro­ble­ma. Prvog dana u nad­me­ta­nju je uče­stvo­va­lo 10 zain­te­re­so­va­nih lica za zemlji­šte u k. o. Inđi­ja, Mara­dik i Ljuko­vo, dok smo dru­gog dana otva­ra­li ponu­de za osta­le kata­star­ske opšti­ne, nad­me­ta­lo se više od 40 uče­sni­ka – kaže Alek­san­dar Mla­de­no­vić, pred­sed­nik Komi­si­je za dava­nje u zakup poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni Opšti­ne Inđi­ja.
U godi­šnjem pro­gra­mu ure­đe­nja i kori­šće­nja poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni na teri­to­ri­ji opšti­ne Inđi­ja za 2016. godi­nu pred­vi­đe­no je da se od zaku­pa pri­ho­du­je oko 160 mili­o­na dina­ra.
– Od toga 40 odsto pri­pa­da lokal­noj samo­u­pra­vi i ta sred­stva se ras­po­re­đu­ju u skla­du sa mera­ma koje su utvr­đe­ne godi­šnjim pro­gra­mom ure­đe­nja i kori­šće­nja poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni. Sred­stva su pred­vi­đe­na, pre sve­ga, za ure­đe­nje i kori­šće­nje poljo­pri­vred­nog zemlji­šta kao i za siste­me za odvod­nja­va­nje, ure­đe­nje poljo­pri­vred­ne infra­struk­tu­re, a sve u cilju pobolj­ša­nja uslo­va za raz­voj poljo­pri­vre­de na teri­to­ri­ji naše opšti­ne – ista­kao je nakon odr­ža­nog dru­gog kru­ga Dra­gan Jan­ko­vić, direk­tor Agen­ci­je za lokal­ni eko­nom­ski raz­voj opšti­ne Inđi­ja.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.