Hronika

Sremska Mitrovica

Saopštenja PU Sremska Mitrovica

Zaple­na dro­ge

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va zaple­ni­li su više od 10 kilo­gra­ma mari­hu­a­ne i uhap­si­li B. H. (1977) i R. H (1988), zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da su izvr­ši­li kri­vič­no delo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Dro­ga, upa­ko­va­na u 19 pake­ta, ukup­ne teži­ne 10.188 gra­ma, pro­na­đe­na je u zad­njem bra­ni­ku „opel vek­tre“ švaj­car­skih regi­star­skih ozna­ka, na Gra­nič­nom pre­la­zu Batrov­ci. Osum­nji­če­ni­ma je odre­đe­no zadr­ža­va­nje do 48 sati i oni će, uz kri­vič­nu pri­ja­vu, biti spro­ve­de­ni Višem jav­nom tuži­la­štvu u Srem­skoj Mitro­vi­ci.

***

Zajed­nič­kim radom pri­pad­ni­ka Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va Repu­bli­ke Srbi­je i Upra­ve cari­ne na Gra­nič­nom pre­la­zu Batrov­ci otkri­ve­no je i zaple­nje­no pre­ko 32 kilo­gra­ma mari­hu­a­ne. Zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da je izvr­šio kri­vič­no delo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga, uhap­šen je K. Š. (1970). Mari­hu­a­na ukup­ne teži­ne 32 kilo­gra­ma i 802 gra­ma, pro­na­đe­na je u spe­ci­jal­no napra­vlje­nom bun­ke­ru u prtlja­žni­ku put­nič­kog auto­mo­bi­la mar­ke „kraj­sler voja­džer“, ita­li­jan­skih regi­star­skih ozna­ka. Osum­nji­če­nom je odre­đe­no zadr­ža­va­nje do 48 sati i on će, uz kri­vič­nu pri­ja­vu, biti dove­den na saslu­ša­nje u Više jav­no tuži­la­štvo u Srem­skoj Mitro­vi­ci.

***

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Rumi su u pre­tre­su sta­na M. P. pro­na­šli i zaple­ni­li neko­li­ko pake­ti­ća sa belim pra­hom sum­nji­vim na opoj­nu dro­gu amfe­ta­min i više raz­li­či­tih medi­ka­me­na­ta za pro­iz­vod­nju amfe­ta­mi­na i meta­am­fe­ta­mi­na, za koje se sum­nja da su nasta­li hemij­skim reak­ci­ja­ma. Tako­đe, u pre­tre­su su pro­na­đe­ne hemij­ske for­mu­le za koje se sum­nja da su for­mu­le jedi­nje­nja od kojih se dobi­ja­ju nave­de­ni nar­ko­ti­ci. Nakon zadr­ža­va­nja do 48 časo­va, osum­nji­če­na će uz kri­vič­nu pri­ja­vu za kri­vič­no delo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga biti saslu­ša­na u Višem jav­nom tuži­la­štvu u Srem­skoj Mitro­vi­ci.

Nedo­zvo­lje­na trgo­vi­na

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Rumi su pod­ne­li kri­vič­nu pri­ja­vu nad­le­žnom tuži­la­štvu pro­tiv dva muškar­ca zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da su izvr­ši­li kri­vič­no delo nedo­zvo­lje­na trgo­vi­na. Sum­nja se da je 63-godi­šnji muška­rac kao odgo­vor­na oso­ba trgo­vin­ske fir­me pro­dao 57-godi­šnja­ku 8.000 lita­ra baznog ulja ukup­ne vred­no­sti 638.400 dina­ra, koje se, na osno­vu Zako­na o ener­ge­ti­ci, ne može pro­da­va­ti fizič­kom licu, jer slu­ži u indu­strij­ske svr­he. Pri­li­kom pre­tre­sa, kod kup­ca je pro­na­đe­no uskla­di­šte­no ulje i opre­ma za pre­ta­ka­nje.

Nasi­lje u poro­di­ci

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Rumi su, po nalo­gu nad­le­žnog tuži­o­ca, odre­di­li zadr­ža­va­nje do 48 časo­va za M. M. (34), zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da je izvr­šio kri­vič­no delo nasi­lje u poro­di­ci. On se tere­ti da je ver­bal­no i fizič­ki napao oca. Nakon saslu­ša­nja u Osnov­nom jav­nom tuži­la­štvu u Rumi, osum­nji­če­nom je sud­skim reše­njem odre­đen pri­tvor do 30 dana.

Pro­na­đen duvan

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Rumi su, pri­li­kom kon­tro­le put­nič­kog auto­mo­bi­la „alfa romeo“ beo­grad­ske regi­stra­ci­je u bli­zi­ni Pla­ti­če­va, pro­na­šli i zaple­ni­li oko 100 kilo­gra­ma reza­nog duva­na. Zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da je izvr­šio kri­vič­no delo nedo­zvo­ljen pro­met akci­znih pro­iz­vo­da, u sarad­nji sa pore­skom poli­ci­jom, pro­tiv 38-godi­šnjeg voza­ča biće pod­ne­ta kri­vič­na pri­ja­va, nad­le­žnom tuži­la­štvu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.