19.01.2017.
Aktuelno

Ministarka Ana Brnabić u Pećincima

Zado­volj­na radom admi­ni­stra­ci­je

Mini­star­ka držav­ne upra­ve i lokal­ne samo­u­pra­ve Ana Brna­bić pose­ti­la je pro­šlog četvrt­ka, 12. janu­a­ra opšti­nu Pećin­ci, a nakon sastan­ka sa opštin­skim ruko­vod­stvom, na čelu sa pred­sed­ni­com Opšti­ne Dubrav­kom Kova­če­vić Subo­tič­ki, izja­vi­la je da je zado­volj­na radom peći­nač­ke Opštin­ske upra­ve.
– Opšti­na Pećin­ci je mno­go ura­di­la na raci­o­na­li­za­ci­ji opštin­ske admi­ni­stra­ci­je i čini mi se da je tu negde na opti­mal­nom bro­ju zapo­sle­nih, poseb­no zbog nekih novih stva­ri kao što su fabri­ka vode i pre­či­stač otpad­nih voda, za koje su potreb­ni dodat­ni struč­ni kadro­vi. Mi ćemo done­ti usko­ro novu odlu­ku o mak­si­mal­nom bro­ju zapo­sle­nih i pro­ba­će­mo da ne sma­nju­je­mo dalje broj zapo­sle­nih u opšti­ni Pećin­ci, već da vidi­mo kako može­mo da joj pomog­ne­mo u što boljem i efi­ka­sni­jem funk­ci­o­ni­sa­nju – rekla je mini­star­ka Brna­bić.

Ona je isto­vre­me­no pohva­li­la opšti­nu Pećin­ci što je zavr­ši­la veli­ki posao pre­no­še­nja matič­nih knji­ga u elek­tron­ski oblik.
– Naža­lost, od 145 lokal­nih samo­u­pra­va u zakon­skom roku to je zavr­ši­lo samo 63 lokal­ne samo­u­pra­ve. Hte­la bih da se zahva­lim svi­ma na pro­fe­si­o­nal­no odra­đe­nom poslu i da zamo­lim i osta­le lokal­ne samo­u­pra­ve da poštu­ju zako­ne Repu­bli­ke Srbi­je i da se odno­se pro­fe­si­o­nal­no i pre­ma drža­vi i pre­ma gra­đa­ni­ma koje tre­ba da uslu­že – izja­vi­la je Brna­bić i naja­vi­la kazne­ne mere za lokal­ne samo­u­pra­ve kod kojih u pro­te­klih pet mese­ci nije bilo većih poma­ka u ovom poslu.
Na sastan­ku se raz­go­va­ra­lo i o regi­stra­ci­ji jav­ne imo­vi­ne koju tre­ba zavr­ši­ti tokom 2017. godi­ne.
– Opšti­na Pećin­ci kre­nu­la u ovaj jako kom­plek­san posao i to je nešto što ćemo gle­da­ti zajed­no da zavr­ši­mo sa Mini­star­stvom finan­si­ja i Direk­ci­jom za imo­vi­nu – naja­vi­la je Brna­bić.
Pred­sed­ni­ca Opšti­ne Pećin­ci Dubrav­ka Kova­če­vić Subo­tič­ki rekla je da joj je dra­go što je ima­la pri­li­ku da mini­star­ku upo­zna sa funk­ci­o­ni­sa­njem peći­nač­ke lokal­ne samo­u­pra­ve, ali i da od mini­star­ke čuje pri­med­be i suge­sti­je koje će pomo­ći u daljem una­pre­đe­nju rada opštin­ske admi­ni­stra­ci­je.
– Potru­di­li smo se da pred­sta­vi­mo ono što smo dobro ura­di­li i dra­go mi je zbog pohva­la koje smo dobi­li, ali sigur­no je da ima­mo i nedo­sta­ta­ka i da nismo sve ura­di­li ona­ko kako smo pla­ni­ra­li, a sva­ka pomoć mini­star­ke Brna­bić i mini­star­stva koje vodi na daljem una­pre­đe­nju rada naše admi­ni­stra­ci­je biće nam dra­go­ce­na. Na sastan­ku smo kon­sta­to­va­li da ima­mo pro­ble­ma sa ogra­ni­če­nim bro­jem zapo­sle­nih i da nam pone­kad nedo­sta­ju odre­đe­ni struč­ni kadro­vi, sto­ga se nadam da će mini­star­ka uva­ži­ti naše mol­be i da neće biti daljeg sma­nje­nja bro­ja zapo­sle­nih u opštin­skoj admi­ni­stra­ci­ji – rekla je prva žena peći­nač­ke opšti­ne.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.