Aktuelno

Ministarka Ana Brnabić u Pećincima

Zado­volj­na radom admi­ni­stra­ci­je

Мини­стар­ка држав­не упра­ве и локал­не само­у­пра­ве Ана Брна­бић посе­ти­ла је про­шлог четврт­ка, 12. јану­а­ра општи­ну Пећин­ци, а након састан­ка са општин­ским руко­вод­ством, на челу са пред­сед­ни­цом Општи­не Дубрав­ком Кова­че­вић Субо­тич­ки, изја­ви­ла је да је задо­вољ­на радом пећи­нач­ке Општин­ске упра­ве.
– Општи­на Пећин­ци је мно­го ура­ди­ла на раци­о­на­ли­за­ци­ји општин­ске адми­ни­стра­ци­је и чини ми се да је ту негде на опти­мал­ном бро­ју запо­сле­них, посеб­но због неких нових ства­ри као што су фабри­ка воде и пре­чи­стач отпад­них вода, за које су потреб­ни додат­ни струч­ни кадро­ви. Ми ћемо доне­ти уско­ро нову одлу­ку о мак­си­мал­ном бро­ју запо­сле­них и про­ба­ће­мо да не сма­њу­је­мо даље број запо­сле­них у општи­ни Пећин­ци, већ да види­мо како може­мо да јој помог­не­мо у што бољем и ефи­ка­сни­јем функ­ци­о­ни­са­њу – рекла је мини­стар­ка Брна­бић.

Она је исто­вре­ме­но похва­ли­ла општи­ну Пећин­ци што је завр­ши­ла вели­ки посао пре­но­ше­ња матич­них књи­га у елек­трон­ски облик.
– Нажа­лост, од 145 локал­них само­у­пра­ва у закон­ском року то је завр­ши­ло само 63 локал­не само­у­пра­ве. Хте­ла бих да се захва­лим сви­ма на про­фе­си­о­нал­но одра­ђе­ном послу и да замо­лим и оста­ле локал­не само­у­пра­ве да пошту­ју зако­не Репу­бли­ке Срби­је и да се одно­се про­фе­си­о­нал­но и пре­ма држа­ви и пре­ма гра­ђа­ни­ма које тре­ба да услу­же – изја­ви­ла је Брна­бић и наја­ви­ла казне­не мере за локал­не само­у­пра­ве код којих у про­те­клих пет месе­ци није било већих пома­ка у овом послу.
На састан­ку се раз­го­ва­ра­ло и о реги­стра­ци­ји јав­не имо­ви­не коју тре­ба завр­ши­ти током 2017. годи­не.
– Општи­на Пећин­ци кре­ну­ла у овај јако ком­плек­сан посао и то је нешто што ћемо гле­да­ти зајед­но да завр­ши­мо са Мини­стар­ством финан­си­ја и Дирек­ци­јом за имо­ви­ну – наја­ви­ла је Брна­бић.
Пред­сед­ни­ца Општи­не Пећин­ци Дубрав­ка Кова­че­вић Субо­тич­ки рекла је да јој је дра­го што је има­ла при­ли­ку да мини­стар­ку упо­зна са функ­ци­о­ни­са­њем пећи­нач­ке локал­не само­у­пра­ве, али и да од мини­стар­ке чује при­мед­бе и суге­сти­је које ће помо­ћи у даљем уна­пре­ђе­њу рада општин­ске адми­ни­стра­ци­је.
– Потру­ди­ли смо се да пред­ста­ви­мо оно што смо добро ура­ди­ли и дра­го ми је због похва­ла које смо доби­ли, али сигур­но је да има­мо и недо­ста­та­ка и да нисмо све ура­ди­ли она­ко како смо пла­ни­ра­ли, а сва­ка помоћ мини­стар­ке Брна­бић и мини­стар­ства које води на даљем уна­пре­ђе­њу рада наше адми­ни­стра­ци­је биће нам дра­го­це­на. На састан­ку смо кон­ста­то­ва­ли да има­мо про­бле­ма са огра­ни­че­ним бро­јем запо­сле­них и да нам поне­кад недо­ста­ју одре­ђе­ни струч­ни кадро­ви, сто­га се надам да ће мини­стар­ка ува­жи­ти наше мол­бе и да неће бити даљег сма­ње­ња бро­ја запо­сле­них у општин­ској адми­ни­стра­ци­ји – рекла је прва жена пећи­нач­ке општи­не.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.