19.01.2017.
Sport

Futsal turnir u Sremskoj Mitrovici

Ekipi iz Mi­trov­ice 600.000 di­na­ra

Fi­nal­ne utak­mi­ce 29. Me­đu­na­rod­nog fut­sal tur­ni­ra u Po­slov­no sport­skom cen­tru „Pin­ki“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci od­i­gra­ne su 14. ja­nu­a­ra. Po­bed­nik ovo­go­di­šnjeg tur­ni­ra u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra je eki­pa „Me­ga šped bu­tik Eg­zit“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ko­ja je u fi­na­lu sa­vla­da­la eki­pu „Kla­di­o­ni­ca So­ker“ iz Be­o­gra­da re­zul­ta­tom 7:1.
Bri­li­jan­tan po­če­tak utak­mi­ce, odlična atmosfera na tri­bi­na­ma i sjaj­na igra ce­log ti­ma do­pri­ne­la je to­me da Mi­trov­ča­ni do­đu do pr­vog go­la već u pr­vim mi­nu­ta­ma igre. Do­bru igru na­sta­vi­li su to­kom pr­vog i dru­gog po­lu­vre­me­na, i ta­ko uz po­dr­šku i ova­ci­je pu­bli­ke po­sti­gli se­dam go­lo­va. Po­bed­ni­ci­ma je uru­če­na na­gra­da u vred­no­sti od 600.000 di­na­ra.
Tre­ner ove eki­pe Vla­dan Mi­lo­va­no­vić če­sti­tao je mom­ci­ma na osvo­je­nom pr­vom me­stu u eki­pi se­ni­o­ra, kao i or­ga­ni­za­to­ri­ma tur­ni­ra, i do­dao da je utak­mi­ca bi­la te­ška.
To­mi­slav Jan­ko­vić, pred­sed­nik Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra iz­ra­zio je za­do­volj­stvo po­vo­dom za­vr­še­nog tur­ni­ra.
– Ima­mo za­i­sta pu­no raz­lo­ga da bu­de­mo za­do­volj­ni. Ovaj tur­nir je is­pu­nio sva na­ša oče­ki­va­nja, 18 da­na je tra­jao i mi­tro­vač­ka pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da gle­da kva­li­te­tan fud­bal. I kad su bi­li lo­ši vre­men­ski uslo­vi pu­bli­ka je do­la­zi­la u ha­lu. Vi­še od dve ne­de­lje, mi­tro­vač­ka ha­la bi­la je pu­na – re­kao je Jan­ko­vić.
U šest kon­ku­ren­ci­ja uče­stvo­va­lo je 89 eki­pa sa 900 igra­ča ma­log fud­ba­la. Tur­nir se igrao 18 rad­nih da­na i od­i­gra­no je 137 utak­mi­ca.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.