Intervju

Vladimir Gak, predsednik Opštine Inđija

In­đi­ja po­sta­je ve­li­ko gra­di­li­šte

Ni­je bi­lo la­ko pred­stav­ni­ci­ma no­vog lo­kal­nog ru­ko­vod­stva da se iz­bo­re sa svim pro­ble­mi­ma po pre­u­zi­ma­nju od­go­vor­no­sti za da­lje funk­ci­o­ni­sa­nje Op­šti­ne In­đi­ja na­kon ovo­go­di­šnjih lo­kal­nih iz­bo­ra. U po­sled­njih šest me­se­ci, ka­ko ka­že Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja, „la­vov­ski“ su se bo­ri­li sa svim pro­ble­mi­ma ko­je su na­sle­di­li od pret­hod­ni­ka. Pra­zna op­štin­ska ka­sa sa­mo je je­dan od pro­ble­ma sa ko­ji­ma su se su­sre­li, ali i naj­ve­ći, jer je do­ve­de­no u pi­ta­nje da­lje funk­ci­o­ni­sa­nje ce­log si­ste­ma.
– Do­stoj­no smo se no­si­li sa svim za­te­če­nim pro­ble­mi­ma i mi­slim da ni­ko od su­gra­đa­na na svo­joj ko­ži ni­je ose­tio da bi­lo ko­ji seg­ment ne funk­ci­o­ni­še. Čak smo za ve­o­ma krat­ko vre­me us­pe­li da re­ši­mo ne­ke od kru­ci­jal­nih pro­ble­ma. Ured­no vo­do­snab­de­va­nje ni­je do­ve­de­no u pi­ta­nje ni jed­nog tre­nut­ka, to­kom le­ta. Pr­vi put ove go­di­ne, po­sle ni­za pret­hod­nih, ni­smo ima­li re­strik­ci­je, pu­šte­ni su u rad i no­vi bu­na­ri. In­ten­ziv­no ra­di­mo na ospo­so­blja­va­nju fa­bri­ke vo­de. Taj po­sao ni­je ni­ma­lo lak, ali smo mu mak­si­mal­no po­sve­će­ni – ka­že pr­vi čo­vek Op­šti­ne In­đi­ja go­vo­re­ći o ura­đe­nom to­kom 2016. go­di­ne i do­da­je:
– Pri­klju­či­li smo vr­tić u Uli­ci Du­ša­na Jer­ko­vi­ća u In­đi­ji na grad­sku ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu, što na­ši pret­hod­ni­ci ni­su us­pe­li da ura­de go­di­na­ma una­zad.
Gak is­ti­če da će u na­red­noj go­di­ni in­ten­ziv­no ra­di­ti, kao i do sa­da, na to­me da op­šti­nu do­ve­du u za­do­vo­lja­va­ju­će sta­nje.
– Op­šti­nu In­đi­ja će­mo do­ve­sti u ta­kvo sta­nje da će­mo mo­ći da is­pra­ti­mo i naj­ma­nje po­tre­be na­ših su­gra­đa­na, ka­ko kroz fi­nan­sij­ski ta­ko i kroz or­ga­ni­za­ci­o­ni deo. Že­le­li smo da pre­u­zme­mo od­go­vor­nost i da po­ka­že­mo da mo­že bo­lje, i sva­ko ko upo­re­di si­tu­a­ci­ju pr­vih šest me­se­ci sa dru­gim de­lom ove go­di­ne, shva­ti­će ko­li­ko smo za­i­sta po­sve­će­ni po­slu, kao i da smo uvek na uslu­zi gra­đa­ni­ma – na­vo­di pred­sed­nik Op­šti­ne.
Ne­do­sta­tak pro­je­ka­ta sa ko­ji­ma bi se apli­ci­ra­lo kod po­kra­jin­skih i re­pu­blič­kih vla­sti, ta­ko­đe je je­dan od pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­sre­lo no­vo op­štin­sko ru­ko­vod­stvo po pre­u­zi­ma­nju od­go­vor­no­sti za da­lje funk­ci­o­ni­sa­nje op­šti­ne In­đi­ja.
– Ne­do­sta­tak pro­je­ka­ta sta­vio nas je u dru­gi plan u po­re­đe­nju sa dru­gim srem­skim op­šti­na­ma ka­da je u pi­ta­nju ras­po­de­la sred­sta­va iz po­kra­jin­skih i re­pu­blič­kih fon­do­va. Mi smo već sa­da pred­vi­de­li iz­ra­du pro­je­ka­ta i pla­ni­ra­mo da re­a­li­zu­je­mo pre­ko 30 ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na te­ri­to­ri­ji ce­le op­šti­ne. Ni­jed­no se­lo ne­će bi­ti za­po­sta­vlje­no i već ra­di­mo na in­du­strij­skim zo­na­ma u In­đi­ji i Be­ški, jer su to dve ka­pi­tal­ne stva­ri – is­ti­če Gak.
Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja na­ja­vlju­je do­la­zak pr­vog in­ve­sti­to­ra u 2017. go­di­ni ko­ji bi tre­bao da gra­di svo­je po­stro­je­nje na ze­mlji­štu po­vr­ši­ne dva hek­ta­ra.
– Mno­go smo raz­go­vo­ra sa po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma oba­vi­li u pret­hod­nih šest me­se­ci i sa­da oče­ku­je­mo iz­grad­nju jed­ne fa­bri­ke, ali o to­me će­mo de­talj­ni­je go­vo­ri­ti ka­da pot­pi­še­mo ku­po­pro­daj­ni ugo­vor. Ni­jed­na in­ve­sti­ci­ja ni­je be­zna­čaj­na, to sam vi­še pu­ta po­no­vio. Sva­ko no­vo rad­no me­sto za nas je bit­no. Si­gu­ran sam da će­mo na­kon če­tvo­ro­go­di­šnjeg man­da­ta ima­ti isti broj za­po­sle­nih kao i u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va po­sle istog pe­ri­o­da – ka­že on is­ti­ču­ći da se usko­ro oče­ku­je usva­ja­nje bu­dže­ta op­šti­ne In­đi­ja za na­red­nu go­di­nu.
– Bu­džet će ap­so­lut­no po­red so­ci­jal­nog de­la bi­ti i in­ve­sti­ci­o­ni – ka­že za kraj Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja.

M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.