12.01.2017.
Društvo

Socijalna stanogradnja

Sta­no­vi za siro­ma­šne

Broj­ni su pri­me­ri koji pot­kre­plju­ju činje­ni­cu da ruko­vod­stvo Opšti­ne Sta­ra Pazo­va bri­ne o soci­jal­no ugro­že­nim kate­go­ri­ja­ma koje žive na teri­to­ri­ji opšti­ne. Za 1.500 soci­jal­no ugro­že­nih poro­di­ca i ove godi­ne obez­be­đe­no je od 1.200 do tone i po uglja, isti­če pred­sed­nik Opšti­ne Đor­đe Radi­no­vić. Grad­nja zgra­de sa 15 sta­no­va u Fru­ško­gor­skoj uli­ci u Sta­roj Pazo­vi tre­ba­la bi da obez­be­di traj­na stam­be­na reše­nja za poro­di­ce sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja. S dru­ge stra­ne, kon­ti­nu­i­ra­no se radi na reša­va­nju stam­be­nog pita­nja izbe­gli­ca iz Hrvat­ske i Bosne i Her­ce­go­vi­ne. Soli­dar­nost i bri­ga za odre­đe­ne seg­men­te dru­štva ruko­vod­stva lokal­ne samo­u­pra­ve ogle­da se i u rea­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Raz­voj ino­va­tiv­nih uslu­ga soci­jal­ne zašti­te ranji­vim gru­pa­ma u Sta­roj Pazo­vi“ name­njen efi­ka­sni­joj inklu­zi­ji dece i mla­dih sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, kre­i­ra­nju uslo­va za pobolj­ša­nje kva­li­te­ta živo­ta i oču­va­nju zdra­vlja dece i mla­dih na teri­to­ri­ji opšti­ne koji se spro­vo­di u part­ner­stvu sa Ško­lom za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje „Anton Ska­la“ u Sta­roj Pazo­vi uz finan­sij­sku podr­šku Evrop­ske uni­je.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.