12.01.2017.
Aktuelno

Sremska Mitrovica

Ima li leka za držav­nu apo­te­ku?!

U Srbi­ji tre­nut­no 24 držav­ne apo­te­ke ukup­no dugu­ju 18,5 mili­o­na evra za leko­ve i medi­cin­ska sred­stva. Naj­a­lar­mant­ni­je sta­nje je u Šap­cu, Pan­če­vu, Novom Sadu, Boru, Srem­skoj Mitro­vi­ci, Vra­nju i Beo­gra­du. U ovoj situ­a­ci­ji su se našle, izme­đu osta­log, zbog niskih mar­ži, nelo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, ali i zbog nena­men­skog tro­še­nja nov­ca.
Da situ­a­ci­ja u mitro­vač­koj apo­te­kar­skoj usta­no­vi nije ni naj­ma­nje sjaj­na M novi­ne su pisa­le u neko­li­ko navra­ta. Ukup­na dugo­va­nja Apo­te­ke do 30. novem­bra pro­šle godi­ne izno­si­la su 162.645.482 dina­ra, a račun je od 25. novem­bra u blo­ka­di. Usta­no­vu je od pro­šlog avgu­sta do sad napu­sti­lo devet diplo­mi­ra­nih far­ma­ce­u­ta i sedam far­ma­ce­ut­skih teh­ni­ča­ra, te su zbog manj­ka rad­ni­ka privremeno zatvo­re­ne apo­te­ke u Mačvan­skoj Mitro­vi­ci, Laćar­ku, Čal­mi i jed­na apo­te­ka u gra­du.
Gore nave­de­no saže­tak je odgo­vo­ra na odbor­nič­ko pita­nje koje je 23. novem­bra odbor­nik Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca Alek­san­dar Pro­da­no­vić upu­tio direk­to­ru Apo­te­ke Dra­ga­nu Boži­ću.
Osni­vač apo­te­kar­ske usta­no­ve u Srem­skoj Mitro­vi­ci je lokal­na samo­u­pra­va, koja se uklju­či­la u reša­va­nje pro­ble­ma kako bi se zau­sta­vi­lo dalje pro­pa­da­nje ove usta­no­ve.
Mitro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der je ovim povo­dom izja­vio da je sa veći­nom doba­vlja­ča, odno­sno pove­ri­o­ca postig­nut dogo­vor da Grad Srem­ska Mitro­vi­ca kao osni­vač Usta­no­ve Apo­te­ka bude garant za vra­ća­nje duga.
– Pod­vu­kli smo crtu i dogo­vo­ri­li smo se da pot­pi­še­mo spo­ra­zum sa pove­ri­o­ci­ma koji će omo­gu­ći­ti deblo­ka­du raču­na Apo­te­ke, njeno ponov­no snab­de­va­nje sa neo­p­hod­nim leko­vi­ma i medi­cin­skim poma­ga­li­ma kako bi Apo­te­ka došla do robe i poče­la nor­mal­no da funk­ci­o­ni­še. Mi ćemo u nared­nom peri­o­du ozbilj­no i dubin­ski ući u reor­ga­ni­za­ci­ju same apo­te­kar­ske usta­no­ve, s obzi­rom na to da je način na koji sada funk­ci­o­ni­še neo­dr­živ – rekao je Sana­der.
Pre­ma njego­vim reči­ma veći­na doba­vlja­ča je pri­sta­la na duži peri­od otpla­te duga, od tri do četi­ri godi­ne.
Direk­tor Apo­te­ke Dra­gan Božić, koji se na čelu ove apo­te­kar­ske usta­no­ve nala­zi od novem­bra 2004. godi­ne na­vo­di da pro­ble­mi na­sta­ju još 2013. go­di­ne ka­da pri­me­nom Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma dr­žav­ne apo­te­ke mo­ra­ju da ras­pi­su­ju ten­de­re i da ula­ze u pro­ce­du­ru jav­ne na­bav­ke ko­ja tra­je i do dva me­se­ca.
– Or­ga­ni­za­ci­ja far­ma­ce­ut­ske zdrav­stve­ne za­šti­te Sr­bi­je je spe­ci­fič­na po to­me što za­kon­ska re­gu­la­ti­va ima pu­no ru­pa i ono što je de­fi­ni­sa­no i što sto­ji na pa­pi­ru, u mno­go­me se ne po­štu­je. Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­ši­ti pro­pi­sa­no je da le­ko­ve na re­cept mo­gu is­klju­či­vo da iz­da­ju far­ma­ce­u­ti, oni ko­ji su za­vr­ši­li far­ma­ce­ut­ski fa­kul­tet. Far­ma­ce­ut­skim teh­ni­ča­ri­ma je za­bra­nje­no iz­da­va­nje le­ko­va na re­cept. Me­đu­tim, to ni­ko ne po­štu­je. Mi smo na 12 apo­te­ka ima­li 25 di­plo­mi­ra­nih far­ma­ce­u­ta, od to­ga je bi­lo pe­to­ro spe­ci­ja­li­sta far­ma­ci­je, i ima­li smo 28 far­ma­ce­ut­skih teh­ni­ča­ra. Uvo­đe­nje mini­mal­ne zara­de od 1. avgu­sta 2016. godi­ne kao povrat­nu reak­ci­ju ima­lo je odla­zak veli­kog bro­ja zdrav­stve­nih radi­ka. Od tad je Apo­te­ku napu­sti­lo devet far­ma­ce­u­ta i sedam teh­ni­ča­ra. Zbog nedo­stat­ka ade­kvat­nog zdrav­stve­nog kadra i eko­nom­ske neren­ta­bil­no­sti pri­vre­me­no ne rade četi­ri od 12 apo­te­ka – na­vo­di Bo­žić.
Od 25. novem­bra pro­šle godi­ne raču­ni Apo­te­ke su u blo­ka­di.
– Sada se nala­zi­mo u pat pozi­ci­ji, jer doba­vlja­či nam više ne daju leko­ve, Apo­te­ka nema više ade­kvat­ne zali­he leko­va koje bi mogla da izda, Repu­blič­ki fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje zbog blo­ka­de raču­na nije pre­neo svo­ja dugo­va­nja pre­ma nama, Pore­ska upra­va zah­te­va pri­nud­nu napla­tu zbog neiz­mi­re­nja oba­ve­za veza­nih za porez na doda­tu vred­nost i neiz­mi­re­ne pore­ze i dopri­no­se pre­ma zapo­sle­ni­ma – sto­ji u odgo­vo­ru Dra­ga­na Boži­ća na odbor­nič­ko pita­nje Alek­san­dra Pro­da­no­vi­ća.
Apo­te­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci tre­nut­no ima 58 za­po­sle­nih rad­ni­ka i to 27 stal­no zapo­sle­nih zdrav­stve­nih rad­ni­ka, četi­ri zdrav­stve­na rad­ni­ka na odre­đe­no vre­me i 27 nezdrav­stve­nih rad­ni­ka na neo­d­re­đe­no vre­me.
Kada je 2004. godi­ne Dra­gan Božić postao direk­tor mitro­vač­ke Apo­te­ke u ovoj usta­no­vi je radi­lo 59 ljudi. Iz godi­ne u godi­nu pove­ća­vao se broj rad­ni­ka, pa je 2005. bilo zapo­sle­no 65, na kra­ju 2006. njih 72, a 2007. godi­ne 74 rad­ni­ka. Naj­ve­ći boj zapo­sle­nih apo­te­kar­ska usta­no­va ima­la je u 2013. godi­ni – 88 i to 55 zdrav­stve­nih i 33 nezdrav­stve­na rad­ni­ka.
Na pi­ta­nje da li je mo­žda je­dan od raz­lo­ga što se Apo­te­ka na­la­zi u ova­kom sta­nju i taj što je u pret­hod­nom pe­ri­o­du za­po­šlja­vao stra­nač­ke ka­dro­ve, pre sve­ga iz De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je na iz­mi­šlje­na rad­na me­sta, Bo­žić to ne­gi­ra:
– To ni­je ta­ko. Vo­leo bih da do­đe bi­lo ko­ji rad­nik iz ove usta­no­ve i da ka­že da je ov­de bi­lo po­li­ti­ke. Za ovih 12 go­di­na ko­li­ko vo­dim Apo­te­ku ni­ko ni na ko­ji na­čin ni­je bio po­li­tič­ki uce­njen i po­li­ti­ka ni­ka­da ni­je bi­la sa­stav­ni deo po­sla u ra­du ove usta­no­ve – tvr­di Bo­žić.
Je­di­no što mo­že re­gu­li­sa­ti ha­o­tič­no apo­te­kar­sko tr­ži­šte, pre sve­ga su za­kon­ska ogra­ni­če­nja. Mo­ra se ja­sno ogra­ni­či­ti broj apo­te­ka na broj sta­nov­ni­ka, utvr­di­ti pra­vi­la lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, kao što su ce­na le­ka i mi­ni­mal­na uda­lje­nost jed­ne apo­te­ke od dru­gih, itd.

Bilja­na Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.