12.01.2017.
Sport

Šahovski turnir u Donjem Tovarniku

Pobed­nik Dejan Kača­re­vić

Novo­go­di­šnji tur­nir u brzo­po­te­znom šahu, koji je orga­ni­zo­va­lo Udru­že­nje ljubi­te­lja šaha iz Donjeg Tovar­ni­ka, oku­pio je 14 igra­ča iz peći­nač­ke opšti­ne. Na tur­ni­ru, odr­ža­nom 30. decem­bra u Lovač­kom domu, naj­vi­še uspe­ha imao je Dejan Kača­re­vić iz Prho­va sa osvo­je­nih 11.5 poe­na iz 13 par­ti­ja. Isti uči­nak je imao i Živ­ko Petro­vić iz Donjeg Tovar­ni­ka, koji je u među­sob­noj par­ti­ji pora­žen od Kača­re­vi­ća.
Kona­čan pore­dak na tabe­li: Dejan Kača­re­vić i Živ­ko Petro­vić po 11.5, Dejan Jova­no­vić i Sla­vi­ša Spa­sić po 11, Sava Kostić 8, Zoran Vukov 7, Rado­van Vasić i Pre­drag Petro­vić po 6, Vla­di­mir Šarić, Miro­slav Gudo­vić i Dra­gan Rajak po 4, Ili­ja Vukov, Miloš Vasić i Dra­gan Alek­sić po 2 poe­na.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.