12.01.2017.
Hronika

Kolima uleteo u kafić

Nova godina u Kapa­ni opasna po život

U novo­go­di­šnjoj noći, oko tri sata iza pono­ći dogo­di­la se nesre­ća u jed­nom kafi­ću u Srem­skoj Mitro­vi­ci, kada je tri­de­set­dvo­go­di­šnji Bra­ni­slav Dur­sa­no­vić iz Mar­ti­na­ca koli­ma ule­teo u dvo­ri­šte kafi­ća i povre­dio dvo­ji­cu moma­ka. Sa pre­lo­mi­ma pot­ko­le­ni­ce Mili­vo­je Todo­ro­vić i Dejan Đako­vić zadr­ža­ni su na bol­nič­kom leče­nju u Opštoj bol­ni­ci u Srem­skoj Mitro­vi­ci, oda­kle su nakon neko­li­ko dana pušte­ni kući. Dur­sa­no­vi­ću je odre­đen jed­no­me­seč­ni pri­tvor.
Kako sto­ji u zva­nič­nom saop­šte­nju Poli­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mitro­vi­ci, pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Srem­skoj Mitro­vi­ci su uhap­si­li B. D. (32) zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da je izvr­šio kri­vič­no delo poku­šaj teškog ubi­stva.
On se tere­ti da je novo­go­di­šnjoj noći auto­mo­bi­lom naglo ušao u dvo­ri­šte ugo­sti­telj­skog objek­ta u Srem­skoj Mitro­vi­ci i naneo teške tele­sne povre­de dvo­ji­ci muška­ra­ca. Osum­nji­če­ni je pobe­gao, ali ga je poli­ci­ja ubr­zo pro­na­šla.
A šta je sve pret­ho­di­lo nemi­lom doga­đa­ju za M novi­ne govo­ri vla­snik kafi­ća Kapa­na Slo­bo­dan Pekić.
– Deč­ko je bio na doče­ku Nove godi­ne u našem loka­lu sa supru­gom i pri­ja­te­lji­ma. Bili su vese­li, nika­kvih pro­ble­ma nije bilo. Odje­dan­put je počeo da lomi čaše po kafi­ću i diže frku, obez­be­đe­nje ga je fino ispra­ti­lo iz loka­la, bez ijed­ne ružne reči ili gru­bo­sti – pri­ča Pekić.
Oko tri sata iza pono­ći Dur­sa­no­vić je auto­mo­bi­lom ule­teo u dvo­ri­šte Kapa­ne i zaku­cao se u izlog. Zatim je pobe­gao sa mesta nesre­će. Pre­ma nezva­nič­nim infor­ma­ci­ja­ma oti­šao je za Mar­tin­ce, sakrio auto­mo­bil sa kojim je ule­teo u kafić, i dru­gim koli­ma se pono­vo dove­zao do gra­da, gde ga je poli­ci­ja pri­ve­la.
– Sreć­na okol­nost je bila ta što je bio faj­ront, muzi­ka je pre­sta­la da svi­ra i gosti su se razi­la­zi­li. Novu godi­nu u kafi­ću je čeka­lo izme­đu 250 i 300 ljudi, tako da se taj upad desio koji sat rani­je, sigur­no bi bilo više povre­đe­nih – kaže Slo­bo­dan Pekić i isti­če da Kapa­na nije inci­dent­no mesto.
Po selu se pri­ča da je Dur­sa­no­vić miran deč­ko, poro­di­čan čovek, koji ne pra­vi pro­ble­me.
Da li raz­log za ova­ko pona­ša­nje možda leži u koli­či­ni alkol­ho­la koja je to veče popi­je­na, ili je nešto dru­go u pita­nju? Odav­no se zna za vezu izme­đu pije­nja alko­ho­la i agre­siv­nog pona­ša­nja. Ne samo da pije­nje alko­ho­la pro­mo­vi­še agre­siv­nost, već je pod dej­stvom alko­ho­la česta i vik­ti­mi­za­ci­ja (oblik dis­kri­mi­na­ci­je u kojem određene osobe postaju žrtve zbog nekog ljudskog delovanja).
Kako obja­šnja­va­ju psi­ho­lo­zi, već od prve intok­si­ka­ci­je alko­ho­lom dola­zi do pore­me­ća­ja psi­hič­kih funk­ci­ja, pore­me­će­nog pona­ša­nja i vre­me­nom raz­vi­ja­nja karak­te­ri­sti­ka zavi­snič­ke lič­no­sti. Male količ­ne alko­ho­la delu­ju opu­šta­ju­će, oso­ba ose­ća više samo­po­u­zda­nja i manje je zabri­nu­ta, što je pove­za­no sa inhi­bi­tor­nim dej­stvom alko­ho­la. Ali što se alko­hol pije više i uče­sta­li­je, mozak je sve više „pogo­đe­ni­ji“, i ume­sto pri­jat­nog efek­ta dola­zi do ispo­lja­va­nja nega­tiv­nih emo­tiv­nih odgo­vo­ra: ljut­nje, agre­si­je, uzne­mi­re­no­sti i depre­si­je, jer „redov­ne“ intok­si­ka­ci­je ome­ta­ju nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje neu­ro­tran­smi­te­ra u mozgu, čija je rav­no­te­ža neo­p­hod­na za sta­bil­no men­tal­no zdra­vlje.
Pre­ma istra­ži­va­nji­ma, kao tri naj­o­zbilj­ni­ja pro­ble­ma mla­dih u Srbi­ji isti­ču se alko­ho­li­zam, neza­po­sle­nost i nar­ko­ma­ni­ja. Ovi pro­ble­mi su, zbog opšte dru­štve­ne bes­pa­ri­ce i nedo­stat­ka per­spek­ti­ve omla­di­ne, zajed­nič­ki za sva dru­štva u tran­zi­ci­ji.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.