12.01.2017.
Aktuelno

JKP "Toplifikacija" Sremska Mitrovica

Zašto je poskupelo centralno grejanje?

Ja­nu­ar­ski ra­ču­ni za da­ljin­sko gre­ja­nje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bi­će uve­ća­ni za 10 od­sto, a raz­log to­me je­ste po­sku­plje­nje ener­ge­na­ta, pre sve­ga ga­sa ko­ji se ko­ri­sti za pro­iz­vod­nju to­plot­ne ener­gi­je. Ka­ko is­ti­če di­rek­tor Jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „To­pli­fi­ka­ci­ja“ Slav­ko Sla­do­je­vić to­kom 2016. go­di­ne ce­na gre­ja­nja se ni­je me­nja­la, za­hva­lju­ju­ći re­zer­va­ma ovog pred­u­ze­ća, me­đu­tim od po­čet­ka 2017. go­di­ne JKP „To­pli­fi­ka­ci­ja“ je pri­nu­đe­na da po­ve­ća ce­nu gre­ja­nja.
– Pri­nu­đe­ni smo da pro­me­ni­mo ce­nu is­po­ru­ke to­plot­ne ener­gi­je, a raz­log je­ste rast ce­ne ener­ge­na­ta, pre sve­ga ga­sa. Šta će bi­ti u na­red­nom pe­ri­o­du, ne mo­gu da pred­vi­dim, sve ide ka to­me da će ce­na ga­sa na­sta­vi­ti da ra­ste, ka­ko zbog ce­ne naf­te, ta­ko i zbog ra­sta do­la­ra, ali vi­de­će­mo još. Ce­na gre­ja­nja ko­ja se ob­ra­ču­na­va po me­tru kva­drat­nom po­sku­pe­la je za 10 od­sto. Za ko­ri­sni­ke ko­ji gre­ja­nje pla­ća­ju po utro­šku, do­šlo je do sma­nje­na fik­snog de­la za oko če­ti­ri od­sto, dok je ce­na va­ri­ja­bil­nog de­la po­sku­pe­la 25 od­sto, ali i te ce­ne su ni­že od ne­kih gra­do­va u Sr­bi­ji. Pro­blem je u me­to­do­lo­gi­ji ko­ju mi pri­me­nju­je­mo, što mno­ge to­pla­ne ne ra­de. Mi je pri­me­nju­je­mo po ured­bi Vla­de Sr­bi­je i to se od­ra­ža­va na po­slo­va­nje – ob­ja­šnja­va Sla­do­je­vić.
Di­rek­tor „To­pli­fi­ka­ci­je“ za­do­vo­ljan je ra­dom pred­u­ze­ća u 2016. go­di­ni.
– Što se ti­če 2016. go­di­ne mo­gu re­ći da smo pre­za­do­volj­ni. Sve što smo pla­ni­ra­li, mi smo i re­a­li­zo­va­li. In­ve­sti­ra­li smo oko 40 mi­li­o­na di­na­ra iz sop­stve­nih sred­sta­va u mo­der­ni­za­ci­ju iz­me­nji­vač­ke sta­ni­ce ko­ja se na­la­zi po­red Pa­non­skih elek­tra­na i u Na­se­lje KP Dom ka­ko bi­smo po­ve­ća­li ener­get­sku efi­ka­snost ce­log na­se­lja. Što se ti­če in­ve­sti­ci­ja u 2017. go­di­ni, ak­ce­nat će bi­ti sta­vljen na da­lju auto­ma­ti­za­ci­ju pod­sta­ni­ca. Cilj nam je da za­vr­ši­mo kom­plet­nu auto­ma­ti­za­ci­ju ce­log si­ste­ma da­ljin­skog gre­ja­nja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i da na­sta­vi­mo sa ula­ga­nji­ma u Na­se­lju KP Dom. Na­da­mo se da će­mo to us­pe­ti da ura­di­mo u 2017. go­di­ni. Osta­će nam Na­se­lje Sta­ri Most, ali ti­me će­mo se ba­vi­ti u 2018. go­di­ni – pri­ča di­rek­tor Sla­do­je­vić o pla­ni­ra­nim in­ve­sti­ci­ja­ma.
Sa dru­ge stra­ne, fi­nan­sij­ski deo po­slo­va­nja, ne­će do­ne­ti re­zul­ta­te kao pret­hod­nih go­di­na.
– Ima vi­še raz­lo­ga ko­ji će uti­ca­ti na po­slo­va­nje, a na ko­je mi ne mo­že­mo da uti­če­mo. U 2015. go­di­ni smo pro­me­ni­li me­to­do­lo­gi­ju za for­mi­ra­nje ce­na to­plot­ne ener­gi­je. U tre­nut­ku ka­da smo od­re­đi­va­li ce­nu to­plot­ne ener­gi­je ce­na ga­sa je bi­la pro­jek­to­va­na na ba­zi od 21 di­na­ra po me­tru kub­nom, da bi već od ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne ce­na ga­sa oti­šla na pre­ko 30 di­na­ra, pa smo u ja­nu­a­ru, fe­bru­a­ru i mar­tu ima­li ce­nu ga­sa pre­ko 30 di­na­ra. Ka­sni­je je gas po­jef­ti­nio, a sa­da se na­la­zi ne­gde na 29 di­na­ra. To po­sku­plje­nje ga­sa je pred­sta­vlja­lo ve­li­ko op­te­re­će­nje za na­še pred­u­ze­će i ne sme­mo za­ne­ma­ri­ti či­nje­ni­cu da u onom tre­nut­ku ka­da je ce­na ga­sa po­če­la da pa­da, na­ši di­stri­bu­te­ri su po­ve­ća­li ta­ri­fe za tran­sport i di­stri­bu­ci­ju ga­sa, ta­ko da to na go­di­šnjem ni­vou „To­pli­fi­ka­ci­ju“ ko­šta pet mi­li­o­na di­na­ra vi­še u od­no­su na ono što smo pla­ni­ra­li. Ka­da bi se svi gre­ja­li po na­pla­ti po po­tro­šnji, on­da bi sve bla­go­de­ti le­pog vre­me­na, ko­ri­sti­li na­ši ko­ri­sni­ci i pla­ća­li bi ma­nje. Kad se na­pla­ta vr­ši po me­tru kva­drat­nom, ko­ri­sni­ci pla­ća­ju ne­za­vi­sno o po­tro­šnji – ob­ja­šnja­va Sla­do­je­vić.
Ove go­di­ne bi­lo je zah­te­va za is­klju­če­nje 5.000 kva­dra­ta, ali i zah­te­va za po­nov­no uklju­če­nje 2.000 kva­dra­ta. Na­pla­ta po­tra­ži­va­nja JKP „To­pli­fi­ka­ci­ja“ je ove go­di­ne bo­lja ne­go pret­hod­nih go­di­na i iz­no­si oko 93 od­sto. To­kom 2016. go­di­ne pod­ne­to je 85 tu­žbi pro­tiv ne­pla­ti­ša, a po­sla­to je ukup­no 876 opo­me­na.

S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.