22.12.2016.
Društvo

Institut za transfuziju krvi Srbije

Pe­ćin­ča­ni­ma pri­zna­nje za hu­ma­nost

Kao i sva­ke go­di­ne In­sti­tut za tran­sfu­zi­ju kr­vi Sr­bi­je or­ga­ni­zo­vao je no­vo­go­di­šnji pri­jem po­sve­ćen do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi, ko­me su pri­su­stvo­va­li pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki i pred­stav­ni­ci pe­ći­nač­kog Cr­ve­nog kr­sta. U sve­ča­noj sa­li Skup­šti­ne gra­da Be­o­gra­da 16. de­cem­bra do­de­lje­na su pri­zna­nja naj­hu­ma­ni­jim po­je­din­ci­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma, me­đu ko­ji­ma se na­šla i Op­šti­na Pe­ćin­ci.
Ove go­di­ne uče­šće je uze­lo 49 gra­do­va i op­šti­na, a 2.707 gra­đa­na do­bro­volj­no je da­lo krv. I ove go­di­ne, kao i pret­hod­nih, pri­zna­nje pri­pa­da svim gra­đa­ni­ma ko­ji su se oda­zva­li po­zi­vu ili or­ga­ni­zo­va­no da­li krv.
Bron­za­nu Pla­ke­tu šam­pi­on so­li­dar­no­sti do­bi­le su op­šti­ne Ku­če­vo i Pe­ćin­ci. U ime gra­đa­na Pe­ći­na­ca pla­ke­tu je pri­mi­la pr­va že­na Op­šti­ne Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ko­ja je is­ta­kla da joj je čast što je u ova­kvom dru­štvu i što pri­ma jed­no ova­kvo pri­zna­nje.
– Ovo pri­zna­nje pri­pa­da svim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi iz op­šti­ne Pe­ćin­ci, ali ne sa­mo nji­ma ne­go i za­po­sle­ni­ma u Cr­ve­nom kr­stu, vo­lon­te­ri­ma i ak­ti­vi­sti­ma ko­ji sva­ko­dnev­no ra­de i mo­ti­vi­šu lju­de za ovaj ple­me­ni­ti gest. Kao le­ka­ru ko­ji se na­la­zi na če­lu jed­ne op­šti­ne, za­i­sta mi je dra­go ako sam bar deo hu­ma­no­sti ko­ja je te­melj mo­je pro­fe­si­je pre­ne­la na svo­je su­gra­đa­ne – na­gla­si­la je Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki.
Ka­ko je is­tak­nu­to to­kom pri­je­ma, sav uspeh In­sti­tu­ta za tran­sfu­zi­ju kr­vi Sr­bi­je ne bi bio mo­guć, da je iz­o­sta­la po­dr­ška od sa­mog vr­ha, te je ove go­di­ne spe­ci­jal­no Pri­zna­nje za iz­u­ze­tan do­pri­nos raz­vi­ja­nju kul­tu­re da­va­nja kr­vi i tran­sfu­zi­o­ne me­di­ci­ne u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji do­de­lje­no mi­ni­stru zdra­vlja u Vla­di Sr­bi­je dr Zla­ti­bo­ru Lon­ča­ru. Ta­ko­đe, is­tak­nu­to je da u ovom tre­nut­ku In­sti­tut ras­po­la­že sa 1.500 je­di­ni­ca kr­vi vi­še u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. Do­bra go­di­na za In­sti­tut ali i pe­ći­nač­ku op­šti­nu, jer je to­kom ovo­go­di­šnjih ak­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta i dru­gih or­ga­ni­zo­va­nih ak­ci­ja sa­ku­plje­no ukup­no 573 je­di­ni­ce kr­vi, što je 174 je­di­ni­ce vi­še u od­no­su na pro­šlu go­di­nu.
Ovo­go­di­šnji pri­jem i do­de­la pri­zna­nja sva­ka­ko su još je­dan od na­či­na da se ova hu­ma­na ži­vot­na ak­ci­ja ne­gu­je i pre­no­si po­seb­no na naj­mla­đe, ali i da se po­zo­vu svi ko­ji ni­su do sa­da da­li krv da se oda­zo­vu po­zi­vu i na taj na­čin pro­du­že ne­ko­me ži­vot.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.