15.12.2016.
Aktuelno

Državni sekretar Ivan Bošnjak u Staroj Pazovi

Uskoro status grada

Stra­te­ški cilj ko­me op­štin­sko ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va te­ži i usme­ra­va svu svo­ju ener­gi­ju pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne, je­ste do­bi­ja­nje sta­tu­sa Gra­da. Svi in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti, ko­ji su do sa­da re­a­li­zo­va­ni, po­put re­kon­struk­ci­je cen­ta­ra ve­ći­ne na­se­lja, iz­grad­nje sa­vre­me­nih obje­ka­ta vr­ti­ća, ob­no­ve do­mo­va kul­tu­re, as­fal­ti­ra­nja svih uli­ca u na­se­lji­ma, iz­grad­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ca, ob­no­ve obje­ka­ta zdrav­stva, kul­tu­re, spor­ta i ula­ga­nja u cr­kve­no – ver­ske objek­te, ali i oni na či­joj re­a­li­za­ci­ji se vred­no ra­di, usme­re­ni su ka tom ci­lju. Jed­na od naj­ra­zvi­je­ni­jih srem­skih op­šti­na u vi­še na­vra­ta je od stra­ne dr­žav­nog i po­kra­jin­skog vr­ha is­ti­ca­na kao pri­mer ka­ko bi se jed­na lo­kal­na sa­mo­u­pra­va tre­ba­la raz­vi­ja­ti.
Po­dr­šku na­po­ri­ma ka do­bi­ja­nju sta­tu­sa Gra­da, Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va ima i od Mi­ni­star­stva dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, či­ji je dr­žav­ni se­kre­tar Ivan Bo­šnjak pro­šle sre­de, 7. de­cem­bra odr­žao rad­ni sa­sta­nak sa pred­sed­ni­kom Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Đor­đem Ra­di­no­vi­ćem i nje­go­vim naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma.
Dr­žav­ni se­kre­tar se u raz­go­vo­ru osvr­nuo na sve ključ­ne aspek­te sa­rad­nje lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sa po­me­nu­tim Mi­ni­star­stvom, uz osvrt na ak­tu­el­ne iz­me­ne u za­ko­ni­ma, a za­tim na­gla­sio da je Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va jed­na od ret­kih sre­di­na u ko­joj po­pu­la­ci­ja ra­ste i da me­sne za­jed­ni­ce ko­je je či­ne, kao i sa­ma Sta­ra Pa­zo­va, i ge­o­graf­ski i eko­nom­ski pre­ra­sta­ju ni­vo jed­ne op­šti­ne.
– Va­ša lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­že da se di­či či­nje­ni­com da je jed­na od ret­kih sre­di­na gde po­pu­la­ci­ja ubr­za­no ra­ste, te da ge­o­graf­ski i eko­nom­ski pre­ra­sta ni­vo Op­šti­ne. Pri­ča­li smo o ve­o­ma va­žnoj te­mi, ka­ko za op­štin­sko ru­ko­vod­stvo, ta­ko i za za­jed­ni­cu ko­ja ži­vi u ovoj srem­skoj op­šti­ni. Sma­tra­mo da bi i te ka­ko ko­ri­sno bi­lo, pr­ven­stve­no za gra­đa­ne, a za­tim i za pri­vred­ne su­bjek­te, da ona do­bi­je sta­tus Gra­da. Mi će­mo se, kao Mi­ni­star­stvo, u di­rekt­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa svim re­le­vant­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, po­bri­nu­ti da do ovog pro­ce­sa, u za­kon­skim okvi­ri­ma, i do­đe. Mi­slim da vi­zi­ja ko­ju ima i ko­joj stre­mi lo­kal­no ru­ko­vod­stvo ov­de u Sta­roj Pa­zo­vi, za­i­sta mo­že da se re­a­li­zu­je, a ka­da do to­ga do­đe mo­že da po­slu­ži kao do­bar pri­mer za dru­ge sre­di­ne – iz­ja­vio je dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Ivan Bo­šnjak.
Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je u eks­pan­zi­ji, i po ra­stu­ćem bro­ju sta­nov­ni­ka i po raz­vi­je­no­sti pri­vre­de i za­i­sta za­slu­žu­je da do­bi­je sta­tus Gra­da, po­tvr­dio je pr­vi čo­vek sta­ro­pa­zo­vač­ke Op­šti­ne Đor­đe Ra­di­no­vić, na­gla­siv­ši da je ovo bio pla­ni­ra­ni put ka ci­lju, ko­ji je pod­ra­zu­me­vao re­a­li­za­ci­ju mno­gih in­fra­struk­tur­nih i ko­mu­nal­nih pro­je­ka­ta u pro­te­klom pe­ri­o­du, kao i da ogro­man po­sao tek pred­sto­ji.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.