01.12.2016.
Intervju

Vladimir Gak

Di­rek­ci­ja re­or­ga­ni­zo­va­na u no­vo jav­no pred­u­ze­će

Pret­hod­ne ne­de­lje odr­ža­ne su dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u In­đi­ji kao uver­ti­ra sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ko­ja je odr­ža­na u uto­rak, 29. no­vem­bra. Već­ni­ci­ma i od­bor­ni­ci­ma pred­sta­vlje­no je ko­nač­no re­še­nje vi­še­me­seč­nog pro­ble­ma ko­ji se ti­cao da­ljeg funk­ci­o­ni­sa­nja JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja. Ka­ko na­vo­di pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak du­go se tra­ga­lo za ide­al­nim re­še­njem ko­je se ogle­da u re­or­ga­ni­za­ci­ji po­me­nu­tog jav­nog pred­u­ze­ća.
– Ve­ći­na op­šti­na i gra­do­va u na­šoj ze­mlji od­lu­či­lo se da di­rek­ci­je za iz­grad­nju pri­po­je opš­tinskoj upra­vi for­mi­ra­ju­ći odeljenja ko­ja bi se ba­vi­la tom vr­stom de­lat­no­sti. Sma­tram da ma­nje or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce ostva­ru­ju bo­lju pro­duk­tiv­nost i efi­ka­sni­ji rad, te smo od­lu­či­li da je naj­bo­lje re­še­nje re­or­ga­ni­zo­va­ti po­sto­je­ću Di­rek­ci­ju i for­mi­ra­li smo no­vo jav­no pred­u­ze­će za upra­vlja­nje pu­te­vi­ma i par­ki­ra­li­šti­ma „In­đi­ja put“. Na­ziv je ta­kav s ob­zi­rom da za­kon na­la­že da mo­ra po­sto­ja­ti ne­ko ko je upra­vljač pu­te­vi­ma, a pot­pu­no je lo­gič­no da to na­sta­vi da ra­di ka­dar ko­ji je ra­dio u Di­rek­ci­ji – ka­že Gak.
Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja is­ti­če da će po­red odr­ža­va­nja pu­te­va i upra­vlja­nja par­ki­ra­li­šti­ma no­vo­for­mi­ra­no jav­no pred­u­ze­će oba­vlja­ti još ne­ko­li­ko de­lat­no­sti ko­je su bi­le u in­ge­ren­ci­ji ne­ka­da­šnje Di­rek­ci­je za iz­grad­nju.
– Odr­ža­va­nje jav­ne ra­sve­te osta­će u nad­le­žno­sti no­vo­for­mi­ra­nog jav­nog pred­u­ze­ća, jer je u pi­ta­nju iz­u­zet­no kom­plek­san po­sao. Na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48 la­ko je uoč­lji­vo da se naj­ve­ći broj zah­te­va gra­đa­na upra­vo od­no­si na funk­ci­o­ni­sa­nje jav­ne ra­sve­te. Ta­ko­đe, mo­ra­će da se po­ve­ća i efi­ka­snost par­king ser­vi­sa, s ob­zi­rom da se go­di­šnji pri­hod od na­pla­te par­kin­ga kre­će oko 10 mi­li­o­na di­na­ra, što ni­je do­volj­no uko­li­ko ho­će­mo da za­dr­ži­mo tu de­lat­nost. Ta­ko­đe, no­vo jav­no pred­u­ze­će oba­vlja­će struč­ni nad­zor i kon­sul­ta­ci­je ve­za­ne za no­ve in­ve­sti­ci­je – sma­tra pred­sed­nik Op­šti­ne.
Gak se osvr­nuo i na broj za­po­sle­nih u Di­rek­ci­ji, is­ti­ču­ći da ne­će do­ći do ve­li­kih pro­me­na.
– Oče­ku­je­mo da će JP za upra­vlja­nje pu­te­vi­ma i par­ki­ra­li­šti­ma bi­ti ope­ra­tiv­no i sa­mo­o­dr­ži­vo. Sva­ki di­nar mo­ra­će sa­mi da za­ra­de, vi­še ne­ma iz­dva­ja­nja nov­ca iz bu­dže­ta sa­mo za­to što ne­ko jav­no pred­u­ze­će po­sto­ji, već ono što za­ra­de i ura­de od to­ga će ima­ti pri­ho­de – is­ti­če Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja i do­da­je:
– Po­red no­vog jav­nog pred­u­ze­ća for­mi­ra­li smo i Ode­lje­nje za in­fra­struk­tu­ru i jav­ne na­bav­ke ko­je će na se­be pre­u­ze­ti deo de­lat­no­sti ne­ka­da­šnje Di­rek­ci­je za iz­grad­nju, a odr­ža­va­nje grad­ske de­po­ni­je pri­pa­lo je JP In­grin. U no­vom Ode­lje­nju ra­di­će deo rad­ni­ka ne­ka­da­šnje Di­rek­ci­je za iz­grad­nju, ne­će bi­ti no­vih za­po­šlja­va­nja već će se funk­ci­o­ni­sa­ti u po­sto­je­ćim okvi­ri­ma.
Gak is­ti­če da su po­red no­vog Ode­lje­nja za in­fra­struk­tu­ru i jav­ne na­bav­ke od­lu­či­li i da po­sto­je­će Ode­lje­nje za pri­vre­du i fi­nan­si­je, zbog obi­ma po­sle, re­or­ga­ni­zu­ju u dva, za­seb­na ode­lje­nja.
– U sva­kom tre­nut­ku ho­ću da imam kon­takt sa in­đij­skim pri­vred­ni­ci­ma, ho­ću da ima­mo ne­ko­ga ko je za­du­žen za od­no­se sa pri­vre­dom i ko će u sva­kom tre­nut­ku zna­ti ko­li­ko ima­mo stra­nih ili do­ma­ćih in­ve­sti­to­ra, ko­li­ko rad­ni­ka gde ra­di, ko­ja fa­bri­ka pla­ni­ra pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta itd. Mi mo­ra­mo ima­ti „ske­ner“ pri­vre­de ka­ko bi zna­li gde tre­ba da in­ter­ve­ni­še­mo i da li mo­že­mo da po­mog­ne­mo. Ho­će­mo na­šim rad­ni­ci­ma da stvo­ri­mo što bo­lje uslo­ve za rad. Mi ne­ma­mo in­ge­ren­ci­ju nad bi­lo ko­jom in­ve­sti­ci­jom ko­ja je do­šla u In­đi­ju, jer se ra­di o pri­vat­nim fir­ma­ma ko­je ne mo­že­mo kon­tro­li­sa­ti, ali ko­je tre­ba da ra­de u skla­du sa za­ko­nom. Mo­že­mo sa­mo svo­jim po­li­tič­kim i dru­štve­no od­go­vor­nim uti­ca­jem da se po­za­ba­vi­mo po­lo­ža­jem rad­ni­ka – ka­že Gak.
S ob­zi­rom da se po­te­za­lo i pi­ta­nje da­ljeg funk­ci­o­ni­sa­nja Agen­ci­je za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj, Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj i Agen­ci­je za IT i GIS, pred­sed­nik Op­šti­ne na­vo­di da će, za sa­da, osta­ti u istom sta­tu­su, kao dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću.
– Od Agen­ci­ja i za­po­sle­nih u nji­ma tra­ži­će­mo da iza­đu na tr­ži­šte i sa­mi za­ra­de svo­je pla­te. Ako ima­mo Agen­ci­ju za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj ko­ja tre­ba da se ba­vi upra­vo onim što se na­vo­di u sa­mom nje­nom ime­nu, a to je lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj, oče­ku­jem da se za­po­sle­ni vi­še an­ga­žu­ju i ozbilj­ni­je po­ra­de na pro­jek­ti­ma ko­ji su pred­u­slov za mno­ga sred­stva kod raz­li­či­tih do­ma­ćih i stra­nih fon­do­va – ka­že za kraj Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.