Sport

Karate kup Srbije u Sremskoj Mitrovici

Sir­mi­jum ube­dlji­vo pr­vi

U Po­slov­nom sport­skom cen­tru „Pin­ki“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šle ne­de­lje, 27. no­vem­bra odr­žan je 18. po re­du Kup Sr­bi­je u or­ga­ni­za­ci­ji Ka­ra­te klu­ba Sir­mi­jum. Uče­stvo­va­lo je 25 klu­bo­va sa 415 tak­mi­ča­ra, a tak­mi­če­nje je otvo­rio gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Sa­na­der. Sa­na­der je is­ta­kao da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca grad spor­ta i da će to i osta­ti, te da po­dr­ška spor­ti­sti­ma ne­će iz­o­sta­ti.
Tom pri­li­kom na­gra­đe­no je 48 ka­ra­ti­sta iz ce­le Sr­bi­je za po­stig­nu­te vr­hun­ske re­zul­ta­te na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma, a me­đu naj­u­spe­šni­ji­ma bi­lo je 12 tak­mi­ča­ra iz Sir­mi­ju­ma.
Ka­ra­te klub Sir­mi­jum je na Ku­pu Sr­bi­je osvo­jio 50 zlat­nih, 35 sre­br­nih i 28 bron­za­nih me­da­lja i ti­me se pla­si­rao na ube­dlji­vo pr­vo me­sto u ge­ne­ral­nom pla­sma­nu, a Mi­li­ca Ba­la­nac je pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­jeg tak­mi­ča­ra na ovom tak­mi­če­nju. Naj­u­spe­šni­ji po­je­din­ci Sir­mi­ju­ma su: Vuk Pe­tro­vić, Mi­haj­lo i Je­le­na To­mić, Mar­ko Pe­pel­če­vić, Sr­đan Ilić, Bra­ni­slav La­za­re­vić, So­nja Jo­va­no­vić, Alek­san­dar Ma­rić, Vla­di­mir Pa­vle­šin, Ka­li­na Mak­si­mo­vić, Emi­li­ja Cve­te­nić, Anja i Mi­li­ca Kr­stić, Va­nja i Đor­đe Gru­jić, Vuk Ko­zli­na, Igor Spa­hić, Sr­đan Đo­nić, Mar­ko Ga­rić, Vla­di­mir Pa­šić, Ni­ko­la Ho­lje­vac, Du­šan Đor­đe­vić, Alek­san­dar Ta­dić, Vla­di­mir Li­že­nes, Mi­li­ca Ku­zmi­nac, Mi­li­ca Ba­la­nac, Mi­li­ca Ne­di­mo­vić, Ta­ma­ra Bu­lat, Alek­san­dar i Ste­fan Prov­či. Pu­no je još ime­na sa osvo­je­nim broj­nim me­da­lja­ma i ovim pu­tem tre­ne­ri se svi­ma za­hva­lju­ju na ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.