01.12.2016.
Društvo

Donji Tovarnik

Školica života za mališane

No­vak Đo­ko­vić fon­da­ci­ja u sa­rad­nji sa pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne Pe­ćin­ci pro­šle sre­de, 23. no­vem­bra je u se­lu Do­nji To­var­nik otvo­ri­la de­ve­tu po re­du Ško­li­cu ži­vo­ta, u ko­joj će pred­škol­ske pro­gra­me po­ha­đa­ti 43 de­ce iz ovog me­sta.
Vred­nost pro­jek­ta je 42.000 evra (5.100.000 di­na­ra), a za po­tre­be Ško­li­ce re­no­vi­ra­ne su dve uči­o­ni­ce od oko 100 me­ta­ra kva­drat­nih u ko­ji­ma će vre­me pro­vo­di­ti de­ca od tri do pet i po go­di­na. Deo sred­stva je, ta­ko­đe, ulo­žen i u ku­po­vi­nu mo­bi­li­ja­ra neo­p­hod­nog za ra­ni raz­voj ma­li­ša­na, kao i u struč­no usa­vr­ša­va­nje uči­te­lja i na­stav­ni­ka.
Go­ra­na Džu­dža Ja­ko­vlje­vić, pro­jekt­na me­na­džer­ka Fon­da­ci­je ko­ja je sve­ča­no otvo­ri­la no­vu Ško­li­cu ži­vo­ta is­ta­kla je od­lič­nu sa­rad­nju sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
– Za nas je ve­o­ma va­žno da ima­mo do­bre part­ne­re ka­da ra­di­mo ne­ki pro­je­kat. Pred­stav­ni­ci Op­šti­ne su pre­po­zna­li va­žnost na­ših su­ge­sti­ja, jer je po­sto­je­ći pro­stor tre­ba­lo pre­u­re­di­ti i pri­la­go­di­ti po­tre­ba­ma de­ce od tri do pet go­di­na. Po­sto­je­će uči­o­ni­ce smo adap­ti­ra­li i sre­di­li da is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve neo­p­hod­ne za sva­ko­dnev­ni bo­ra­vak naj­mla­đih. Ura­di­li smo i pre­na­me­nu mo­krog čvo­ra, ta­ko da ima­mo je­dan po­se­ban to­a­let sa­mo za ovu de­cu. Pre­po­zna­li smo i dru­ge ne­do­stat­ke, i Ško­li­cu opre­mi­li no­vim mo­bi­li­ja­rom, jer je po­sto­je­ći bio star i ne­be­zbe­dan. Bi­li smo vred­ni, ura­di­li zna­ča­jan po­sao i dra­go nam je što će ova i bu­du­će ge­ne­ra­ci­je ima­ti sve neo­p­hod­ne uslo­ve ko­je zah­te­va rad sa de­com pred­škol­skog uz­ra­sta. Na­po­me­nu­la bih da ra­di­mo i na pri­pre­mi de­se­te, ju­bi­lar­ne Ško­li­ce ži­vo­ta u Ja­lo­vi­ku i to­me se po­seb­no ra­du­je­mo – re­kla je Džu­dža Ja­ko­vlje­vić.
Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma ula­že u po­bolj­ša­nje uslo­va u obra­zov­nim usta­no­va­ma.
– Za­hva­lju­jem se Fon­da­ci­ji No­vak Đo­ko­vić što je re­a­li­za­ci­jom ovog pro­jek­ta omo­gu­ći­la de­ci iz Do­njeg To­var­ni­ka da uče i da se igra­ju u mno­go lep­šem i pod­sti­caj­ni­jem okru­že­nju od onog ko­je su ima­li do sa­da. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma zna­čaj­na sred­stva ula­že u po­bolj­ša­nje uslo­va u obra­zov­nim usta­no­va­ma na svo­joj te­ri­to­ri­ji. Sa­mo ove go­di­ne re­no­vi­ra­ne su če­ti­ri ško­le, jer sma­tra­mo da i de­ca u ma­lim sre­di­na­ma, kao što je na­ša, za­slu­žu­ju da uče u istim uslo­vi­ma kao i nji­ho­vi vr­šnja­ci u ve­li­kim gra­do­vi­ma – re­kla je na sve­ča­nom otva­ra­nju Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci.
Ona je po­seb­no is­ta­kla da je ovaj pro­je­kat zna­ča­jan i zbog to­ga što u pro­gram pred­škol­skog obra­zo­va­nja uklju­ču­je i de­cu ko­ja ne po­ha­đa­ju re­dov­no vr­tić i na taj na­čin im po­ma­že da se so­ci­ja­li­zu­ju, obra­zu­ju i in­te­gri­šu me­đu vr­šnja­ke.
Pre­ma re­či­ma Sve­tla­ne Po­po­vić, di­rek­tor­ke Pred­škol­ske usta­no­ve „Vla­da Ob­ra­do­vić Ka­me­ni“, nji­ho­vu na­me­ru da po­dig­nu stan­dard, po­bolj­ša­ju uslo­ve ži­vo­ta i de­ci omo­gu­će jed­na­ke šan­se za obra­zo­va­nje pre­po­zna­la je Fon­da­ci­ja No­vak Đo­ko­vić.
– Na­ša PU re­a­li­zu­je vas­pit­no – obra­zov­ni pro­ces u 15 na­se­lje­nih me­sta op­šti­ne Pe­ćin­ci, gde, re­al­no gle­da­no, de­ca ipak ne­ma­ju iste uslo­ve i jed­na­ku šan­su za obra­zo­va­nje – što zbog pro­sto­ra, što zbog dru­gih fak­to­ra ko­ji uti­ču na or­ga­ni­za­ci­ju i ob­u­hvat de­ce u po­je­di­nim me­sti­ma. Jed­no od tih me­sta je i Do­nji To­var­nik gde ima­mo 14 de­ce pri­prem­nog pred­škol­skog pro­gra­ma i 24 de­ce od tri do pet i po od ko­jih je 14 rom­ske na­ci­o­nal­no­sti. Fon­da­ci­ja je otva­ra­njem Ško­li­ce ži­vo­ta u ovom me­stu po­mo­gla u da­va­nju šan­se ovoj de­ci za sreć­ni­je i kva­li­tet­ni­je od­ra­sta­nje i uče­nje – pod­vu­kla je Po­po­vi­će­va.
Na­čel­nik pe­ći­nač­ke Op­štin­ske upra­ve Želj­ko Tr­bo­vić uru­čio je pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je na po­klon umet­nič­ku sli­ku i tom pri­li­kom re­kao da to ni­je na­gra­da, jer uči­ni­ti jed­nu ova­ko le­pu stvar za de­cu je na­gra­da sa­mo po se­bi.
– Ovo je sa­mo ma­li znak pa­žnje ko­ji će vas pod­se­ća­ti na ra­dost ko­ju ste pri­u­šti­li de­ci Do­njeg To­var­ni­ka – re­kao je pr­vi čo­vek pe­ći­nač­ke Op­štin­ske upra­ve.
Po­red Ško­li­ce ži­vo­ta u se­lu Do­nji To­var­nik, fon­da­ci­ja je do sa­da otvo­ri­la i objek­te u Lji­gu, Ra­škoj, Kni­ću, Me­ro­ši­ni, Kra­lje­vu, Vla­di­či­nom Ha­nu, Lu­ča­ni­ma i Kukujevcima, a usko­ro se oče­ku­je i de­se­ta u Ja­lo­vi­ku. Part­ner na ovom pro­jek­tu je Cen­tar za in­ter­ak­tiv­nu pe­da­go­gi­ju.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.