01.12.2016.
Intervju

Aleksandar Jovanović

Reorganizacija neće ići na uštrb građana Šida

Jav­no pred­u­ze­će za stam­be­ne uslu­ge i gra­đe­vin­sko zemlji­šte Opšti­ne Šid posto­ji kao jav­no pred­u­ze­će do 1. decem­bra, kada će doći do reor­ga­ni­za­ci­je ovog pred­u­ze­ća i ono više neće posto­ja­ti kao indi­rekt­ni budžet­ski kori­snik. Bio je to i povod za raz­go­vor sa dosadašnjim vrši­o­cem dužno­sti direk­to­ra Stambenog Alek­san­drom Jova­no­vi­ćem, a ujed­no i pri­li­ka da se rezi­mi­ra šta je ovo jav­no pred­u­ze­će ura­di­lo u pro­te­klih godi­nu dana.

M NOVI­NE: Koje su naj­va­žni­je inve­sti­ci­je i poslo­vi koje je JP za stam­be­ne uslu­ge i gra­đe­vin­sko zemlji­šte ura­di­lo u teku­ćoj godi­ni?
ALEK­SAN­DAR JOVA­NO­VIĆ: Od kada sam ja posta­vljen za vrši­o­ca dužno­sti direk­to­ra ovog jav­nog pred­u­ze­ća, od juna mese­ca teku­će godi­ne, ura­đe­no je dosta poslo­va uz podr­šku i pomoć Opšti­ne Šid i pred­sed­ni­ka Opšti­ne Pre­dra­ga Vuko­vi­ća. Od poslo­va tu bih pre sve­ga ista­kao asfal­ti­ra­nje uli­ca Maj­ke Jevro­si­me, Velj­ka Vla­ho­vi­ća, Sime Tomo­vi­ća, Zlat­ka Šnaj­de­ra, koje su dobi­le pot­pu­no novi izgled uz pret­hod­no sani­ra­nje pro­ble­ma­tič­nih mesta, a potom su pre­svu­če­ne novim slo­jem asfal­ta. U Uli­ci Maj­ke Jevro­si­me smo pre toga sve šah­te za kana­li­za­ci­ju podi­gli na odgo­va­ra­ju­ći nivo, ura­di­li nove pro­pu­ste, talo­žni­ke, tako da se posle asfal­ti­ra­nja voda više ne zadr­ža­va na kolo­vo­zu u delu Uli­ce Zlat­ka Šnaj­de­ra, koja je i pro­ši­re­na za 1,5 metar. Ura­di­li smo i novu kolo­vo­znu kon­struk­ci­ju na delu koji spa­ja Omla­din­sku i Uli­cu Mak­si­ma Gor­kog, tako­đe smo ura­di­li sani­ra­nje udar­nih rupa na celoj teri­to­ri­ji opšti­ne Šid, što pla­ni­ra­mo da ra­di­mo i do kra­ja godi­ne. Tokom jula smo koli­či­nu od 1,5 tone stru­ga­nog asfal­ta sa pred­stav­ni­ci­ma mesnih zajed­ni­ca ugra­di­li u naj­kri­tič­ni­je deo­ni­ce, leni­je, otre­si­šta i delo­vi puta koji nema­ju asfalt i nasi­pa­li smo ban­ki­ne. Tako­đe smo napu­šte­no gra­di­li­šte Muzič­ke ško­le u cen­tru Šida koje se vre­me­nom pre­tvo­ri­lo u sme­tli­šte, uspe­li da dove­de­mo u neko pri­stoj­no sta­nje. Sav šut i sme­će smo odve­zli na grad­sku depo­ni­ju i pored gra­di­li­šta obez­be­di­li pro­laz peša­ci­ma, kroz park i Uli­cu Petra Koči­ća. Ura­đe­na je i pešač­ka sta­za kroz gra­di­li­šte koja je bila pot­pu­no uni­šte­na pret­hod­nim aktiv­no­sti­ma na gra­di­li­štu i izvr­ši­li smo poprav­ku beha­ton plo­ča, eko­nom­ski pri­laz bibli­o­te­ci, a na Trgu smo uz nave­de­ne rado­ve posta­vi­li i plo­če, ure­đi­va­li zele­ne povr­ši­ne u sarad­nji sa JKP „Stan­dard“.

U Nase­lju Istok tako­đe je posled­njih mese­ci ura­đe­no mno­go.
Nasto­ja­li smo da ljudi­ma koji žive u tom nase­lju omo­gu­ći­mo bolje uslo­ve živo­ta. Na prvom mestu, ura­di­li smo dosta kako bi omo­gu­ći­li deci bez­bed­ni­je uslo­ve za igru. Fik­snim i roti­ra­ju­ćim stup­ci­ma smo spre­či­li par­ki­ra­nje vozi­la na povr­ši­ne koje nema­ju tu name­nu. Izvr­ši­li smo i poprav­ku sta­rog beton­skog puta kroz nase­lje, tako da smo na dva naj­kri­tič­ni­ja mesta oko 100 kva­dra­ta dotra­ja­log beto­na zame­ni­li novim. Obez­be­di­li smo i 20 novih par­king mesta, izvr­ši­li rekon­struk­ci­ju sta­rih pešač­kih sta­za, napra­vi­li novu pešač­ku sta­zu do Pošte i posta­vi­li osam klu­pa, kan­ti za sme­će, pro­du­ži­li smo i pro­či­sti­li sve povr­šin­ske kana­le za atmos­fer­sku odvod­nju i pri­pre­mi­li zele­ne povr­ši­ne za sad­nju i oze­le­nja­va­nje. I u zgra­di Opšti­ne Šid koja nije ima­la pri­laz za inva­li­de, ura­di­li smo iz dvo­ri­šta opštin­ske zgra­de novi ulaz i pri­laz i pri­la­go­di­li ga stan­dar­di­ma. Omo­gu­ći­li smo i posta­vlja­nje deč­jih spra­va za igra­li­šta u uli­ca­ma Alek­se Šan­ti­ća i Kara­đor­đe­voj.

Kakva je tre­nut­no situ­a­ci­ja kada je u pita­nju bez­bed­nost uče­sni­ka u sao­bra­ća­ju? Dosta toga ste posled­njih mese­ci uradi­li i po tom pitanju.
Kada je u pita­nju sao­bra­ćaj­na sig­na­li­za­ci­ja, na lokal­nim pute­vi­ma smo radi­li hori­zon­tal­nu sig­na­li­za­ci­ju i poseb­no obra­ti­li pažnju na nase­lja gde se nala­ze ško­le, kako bi pred poče­tak škol­ske godi­ne pove­ća­li bez­bed­nost dece. Obe­le­ži­li smo i par­king mesta tak­si sta­ja­li­šta. Što se tiče ver­ti­kal­ne sig­na­li­za­ci­je, radi­li smo na nabav­ci i posta­vlja­nju ver­ti­kal­ne sao­bra­ćaj­ne sig­na­li­za­ci­je i ti poslo­vi su još uvek u toku. Pla­ni­ra­mo da zavr­ši­mo i sig­na­li­za­ci­ju na držav­nim pute­vi­ma dru­gog reda u Šidu, a pre­ma pla­nu za teh­nič­ke regu­la­ci­je. Što se tiče leže­ćih poli­ca­ja­ca, radi što bolje bez­bed­no­sti dece ura­đe­na su naj­kri­tič­ni­ja mesta u zona­ma ško­la i vrti­ća i tu su posta­vlje­ne hori­zon­tal­ne pre­pre­ke za sma­nje­nje brzi­ne. Motor­ni seg­men­ti su posta­vlje­ni u uli­ca­ma Cara Laza­ra i Niko­le Tesle. Kada je u pita­nju sema­for­ska sig­na­li­za­ci­ja, na ras­kr­sni­ci dva držav­na puta dru­gog reda u Šidu u uli­ca­ma Niko­le Vla­škog, Save Šuma­no­vi­ća i Sve­tog Save, posta­vi­li smo novi sema­for ume­sto sta­rog koji je bio posta­vljen 1963. godi­ne. Kada je u pita­nju jav­na rasve­ta, na celoj teri­to­ri­ji opšti­ne Šid smo radi­li i izla­zi­li redov­no na teren po pri­ja­vi gra­đa­na, zame­ni­li izlu­pa­ne i dotra­ja­le lam­pe po par­ko­vi­ma i cen­tral­noj zoni Šida kao i osta­lim nase­lji­ma.

Zim­ski peri­od je pred nama. Da li ste obez­be­di­li sve što je neo­p­hod­no kako bi pute­vi u šid­skoj opšti­ni bili pro­hod­ni?
Obez­be­di­li smo sve što je neo­p­hod­no za zim­sko odr­ža­va­nje pute­va. Ura­di­li smo nabav­ku soli u dovolj­nim koli­či­na­ma i osta­lih agre­ga­ta za zim­sko odr­ža­va­nje pute­va, izvr­ši­li smo jav­nu nabav­ku za izvo­đa­ča rado­va za odr­ža­va­nje jav­nih pute­va, tako da ćemo ove godi­ne ima­ti novi­nu a to je dežur­stvo od 24 sata koji će bla­go­vre­me­no otkla­nja­ti posle­di­ce svih vre­men­skih nepo­go­da.

Da li i pored toga što će doći do reor­ga­ni­za­ci­je ovog jav­nog pred­u­ze­ća, može­mo pri­ča­ti o nekim pla­no­vi­ma za idu­ću godi­nu?
Posto­ji odre­đe­ni plan i pro­gram, a pri­o­ri­tet će sva­ka­ko biti indu­strij­ska zona. Pre sve­ga u pla­nu nam je da se ura­de pri­stup­ne sao­bra­ćaj­ni­ce ka indu­strij­skoj zoni i da se ura­di stru­ja, voda i kana­li­za­ci­ja, kako bi u što kra­ćem vre­men­skom peri­o­du zavr­ši­li indu­strij­sku zonu i posve­ti­li se dovo­đe­nju inve­sti­to­ra.

Da li to zna­či da reor­ga­ni­za­ci­jom neće biti uma­njen obim poslo­va koje je ovo jav­no pred­u­ze­će do sada radi­lo?
Neće, čak šta više ćemo pove­ća­ti obim poslo­va a već sada radi­mo od 12 do 15 sati dnev­no, puno je ura­đe­no do sada a pla­no­vi su nam da poslo­va bude još više. Ono što je sigur­no da sve­ga toga ne bi bilo da nije bilo podr­ške Opšti­ne Šid i našeg pred­sed­ni­ka Pre­dra­ga Vuko­vi­ća. Tako da mislim da je u ovom peri­o­du ura­đe­no mno­go više nego što je u Šidu ura­đe­no u pret­hod­nih 20 godi­na. Ovih dana zavr­ši­će se i kli­za­li­šte pored Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra i Trg će biti ukra­šen kao i dru­gi delo­vi Šida i daće­mo sve od sebe da pobolj­ša­mo uslo­ve živo­ta naših gra­đa­na.

Kako će reor­ga­ni­za­ci­jom pred­u­ze­ća biti ras­po­re­đe­ni poslo­vi?
Biće for­mi­ra­no novo Ode­lje­nje za infra­struk­tu­ru u okvi­ru Opštin­ske upra­ve, gde će se izvr­ša­va­ti poslo­vi koji su bili u okvi­ru delo­kru­ga poslo­va našeg jav­nog pred­u­ze­ća.

U neko­li­ko navra­ta na sed­ni­ci lokal­nog par­la­men­ta, čuli smo opa­ske opo­zi­ci­je koje su se odno­si­le na veće sume nov­ca koja će se ove godi­ne izdvo­ji­ti za zim­sko odr­ža­va­nje pute­va. Kako to komen­ta­ri­še­te?
Taj iznos koji smo pla­ni­ra­li, zavi­si­će od koli­či­ne pada­vi­na. Ne mogu da shva­tim opa­ske ljudi koje se odno­se na odr­ža­va­nje pute­va. To što neko nije radio kada je bio na vla­sti i nije odr­ža­vao pute­ve kako tre­ba, ne zna­či da će ova vlast da radi tako. Na ovaj način želi­mo da gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­mo da pute­vi u šid­skoj opšti­ni budu čisti i pro­hod­ni, kao i tro­to­a­ri i zato smo orga­ni­zo­va­li dežur­stvo 24 sata. Samim tim se mora­ju pla­ni­ra­ti i veća sred­stva, ali to zah­te­va i bolji kva­li­tet odr­ža­va­nja. Ono čemu mi teži­mo jeste da pute­vi budu čisti i pro­hod­ni, a ne da na njima budu sme­to­vi od dva metra.

Dakle zaklju­čak bi bio da reor­ga­ni­za­ci­jom ovog jav­nog pred­u­ze­ća gra­đa­ni neće izgu­bi­ti ništa, nego čak šta više, mogu oče­ki­va­ti kva­li­tet­ni­je uslu­ge.
I u nared­nom peri­o­du pla­ni­ra­mo da radi­mo na pobolj­ša­nju kva­li­te­ta živo­ta gra­đa­na i to nam je jedan od pri­o­ri­te­ta. Dosta toga ima­mo u pla­nu da rea­li­zu­je­mo, kao i sve one stva­ri na koje ljudi u ovoj opšti­ni čeka­ju da se zavr­še i više od 20 godi­na. Gle­da­će­mo da i sva­ko selo dobi­je ono što je potreb­no jed­nom mestu za nor­ma­lan život, posve­ti­će­mo se tome i tru­di­će­mo se da niko ne bude zapo­sta­vljen.
M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.