24.11.2016.
Intervju

Stevan Kazimirović

Irig će postati no­vo­sad­sko De­di­nje

Op­šti­na Irig će po sve­mu su­de­ći vrlo brzo kre­nu­ti sa zna­čaj­nim in­fra­struk­tur­nim pro­jek­ti­ma. U pla­nu je sa­na­ci­ja Gre­ben­skog pu­ta na Fru­škog go­ri, za­vr­še­tak dru­ge i tre­će fa­ze Mi­hi­zo­ve ku­će i tre­će fa­ze ra­do­va na vrd­nič­koj Ka­si­ni. Ka­ko na­vo­di pred­sed­nik Op­šti­ne Irig Ste­van Ka­zi­mi­ro­vić, sa raz­vo­jem Fru­ške go­re, op­šti­na Irig će naj­vi­še pro­spe­ri­ra­ti, jer se naj­ve­ći deo te­ri­to­ri­je ove op­šti­ne na­la­zi upra­vo uz Na­ci­o­nal­ni park Fru­ška go­ra, od­no­sno na pa­di­na­ma Fru­ške go­re.
– Mi smo ma­la i si­ro­ma­šna op­šti­na, sto­ga se do­sta osla­nja­mo na pro­jek­te od­no­sno na po­moć Po­kra­ji­ne i Re­pu­bli­ke. U sa­rad­nji sa Po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­tom za ur­ba­ni­zam i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, iz­vr­ši­će­mo sa­na­ci­ju de­po­ni­je u Vrd­ni­ku. U pret­hod­nim pro­jek­ti­ma smo kon­ku­ri­sa­li za sred­stva za sa­na­ci­ju i re­kon­struk­ci­ju Gre­ben­skog pu­ta na Fru­škoj go­ri, od Iri­škog ve­na­ca do Nor­ce­va. Po­ku­ša­va­li smo i ra­ni­je da kon­ku­ri­še­mo, me­đu­tim, bi­la je dru­ga vlast i dva pu­ta su od­bi­li taj pro­je­kat. Nje­go­va vred­nost je 50 mi­li­o­na di­na­ra. U dru­goj fa­zi ra­do­va bi­će ura­đe­no još tri i po ki­lo­me­tra pu­ta, sve do Ban­sto­la. Spe­ci­fič­no je kod tog pu­ta što je on gra­ni­ca iz­me­đu op­šti­na ko­je gra­vi­ti­ra­ju na Fru­škoj go­ri. Je­dan deo pu­ta ko­ji smo mi od­ra­di­li naj­ve­ćim de­lom pri­pa­da op­šti­ni Irig i za­to smo mo­gli to da ura­di­mo – re­kao je pred­sed­nik Op­šti­ne Irig Ste­van Ka­zi­mi­ro­vić.
On is­ti­če da je odo­bren još je­dan pro­je­kat od stra­ne Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja. U pi­ta­nju je za­vr­še­tak ra­do­va, od­no­sno dru­ga i tre­ća fa­za ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji Mi­hi­zo­ve ku­će u Iri­gu. Pr­va fa­za ura­đe­na je pret­hod­ne go­di­ne i iz­no­si­la je tri mi­li­o­na di­na­ra, ko­ja su bi­la obez­be­đe­na pre­ko po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta. Pr­va fa­za ra­do­va je ob­u­hva­ti­la gru­be gra­đe­vin­ske ra­do­ve na sa­na­ci­ji i re­kon­struk­ci­ji kon­struk­tiv­nih ele­me­na­ta objek­ta i zi­do­va. Na­kon pot­pu­ne re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta, pro­stor rod­ne ku­će Bo­ri­sla­va Mi­haj­lo­vi­ća Mi­hi­za na­men­ski će se ko­ri­sti­ti u ci­lju edu­ka­ci­je, po­pu­la­ri­za­ci­je, pro­mo­ci­je i pre­zen­ta­ci­ja kul­tur­nih sa­dr­ža­ja op­šti­ne i re­gi­o­na. Ade­kva­tan pro­stor sa svim po­treb­nim pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, in­sta­la­ci­ja­ma, ozvu­če­njem, sa­vre­me­nim in­ter­net ve­za­ma i mul­ti­me­di­jal­nom opre­mom pru­ži­će uslo­ve za kva­li­te­tan rad i ši­rok spek­tar ak­tiv­no­sti ko­je će ovaj obje­kat mo­ći da obez­be­di.
– Vred­nost dru­ge i tre­će iz­no­si­će 15.500 mi­li­o­na di­na­ra. Od Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja do­bi­li smo 11 mi­li­o­na di­na­ra, a osta­la če­ti­ri i po mi­li­o­na će lo­ka­la sa­mo­u­pra­va obez­be­di­ti iz sop­stve­nih sred­sta­va. I to je jed­na pri­ča o raz­vo­ju tu­ri­zma i iz tog raz­lo­ga je pre­po­znat taj pro­je­kat. U do­go­vo­ru sa Mi­hi­zo­vom ćer­kom for­mi­ran je i Fond Bo­ri­slav Mi­haj­lo­vić Mi­hiz u Srp­skoj či­ta­o­ni­ci. Ona je obe­ća­la, da će ka­da se na­pra­vi taj pro­stor, da­ti sve nje­go­ve stva­ri ka­ko bi se na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin opre­mi­la ku­ća u ko­joj je ro­đen. Ta­ko­đe, ra­di­će se i tre­ća fa­za ra­do­va u vrd­nič­koj Ka­si­ni ko­ja pod­ra­zu­me­va adap­ta­ci­ju spra­ta i gre­ja­nje, a vred­nost tih ra­do­va je oko šest mi­li­o­na di­na­ra. Do sa­da je u Ka­si­nu ulo­že­no oko 25 mi­li­o­na di­na­ra. Ono što smo ura­di­li u Vrd­ni­ku je led ra­sve­ta. Ve­ro­vat­no će­mo istu po­sta­vlja­ti i na te­ri­to­ri­ji ce­le op­šti­ne. Lju­di su za­do­volj­ni ura­đe­nim – re­kao je pr­vi čo­vek iri­ške op­šti­ne.
Iako se stal­no ula­že u Vrd­nik, Ka­zi­mi­ro­vić je na­gla­sio da naj­ve­ći pro­blem pred­sta­vlja ne­do­sta­tak ka­na­li­za­ci­je, ko­ju Op­šti­na ne mo­že da fi­nan­si­ra sa­mo­stal­no. Ovaj pro­blem po­sto­ji i u Iri­gu.
Pred­sed­nik Op­šti­ne sma­tra da će iz­grad­njom tu­ne­la kroz Fru­šku go­ru znat­no po­bolj­ša­ti si­tu­a­ci­ja za ce­lu te­ri­to­ri­ju iri­ške op­šti­ne.
– Iz­grad­nja tu­ne­la, od­no­sno Fru­ško­gor­skog ko­ri­do­ra ni­je zna­čaj­na sa­mo za Irig, već i za dru­ge gra­do­ve. Iz­grad­nja tu­ne­la, skra­ti­će nam go­to­vo po­lo­vi­nu pu­ta do No­vog Sa­da. Irig će bi­ti atrak­tiv­na lo­ka­ci­ja, mi će­mo bi­ti no­vo­sad­sko De­di­nje. Taj put bi­će gra­đen u eta­pa­ma. Da bi se ne­što kre­nu­lo pr­vo mo­ra da se ura­di idej­no re­še­nje i da se ura­di eks­pro­pri­ja­ci­ja. Da bi se ra­di­la eks­pro­pri­ja­ci­ja mo­ra­ju se obez­be­di­ti sred­stva. Pla­ni­ra se da se ona od­vi­ja to­kom sle­de­će go­di­ne. Za sve tre­ba vre­me­na – ka­že Ka­zi­mi­ro­vić.
On do­da­je da je Op­šti­na Irig iza­šla sa pred­lo­gom Po­kra­jin­skom se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne da se na­pra­vi još jed­na tra­ka pu­ta ko­ja sa Iri­škog ven­ca vo­di de­sno od Lu­gar­ni­ce, ka­ko bi se ras­te­re­tio sa­o­bra­ćaj. Ra­di se o iz­grad­nji pu­ta u du­ži­ni od 1.300 me­ta­ra. To bi pod­ra­zu­me­va­lo iz­grad­nju dve tra­ke i pro­ši­re­nje le­ve stra­ne pu­ta.
Na pi­ta­nje ka­ko je za­do­vo­ljan sa pro­te­klih de­set me­se­ci ra­da, Ka­zi­mi­ro­vić za M no­vi­ne ka­že:
– Ima­li smo je­dan re­ba­lans bu­dže­ta, a do kra­ja go­di­ne ima­će­mo još je­dan. Mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni, ušli smo u ja­ko te­žak pe­ri­od sa ve­li­kim du­go­va­nji­ma. Je­di­no šta mo­že­mo da ura­di­mo je­ste re­pro­gram kre­di­ta. Pr­vo, bi­će ma­lo du­ži pe­ri­od vra­ća­nja kre­di­ta i bi­će spu­šte­na ka­ma­ta, to bi nam do­sta zna­či­lo, ka­ko bi­smo ko­nač­no mo­gli ma­lo da „di­še­mo“.
S. S. i V. Ć.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.