24.11.2016.
Društvo

SPS Sremska Mitrovica

Dani­el Babić novi pred­sed­nik

Na sed­ni­ci Grad­skog odbo­ra Soci­ja­li­stič­ke par­ti­je Srbi­je Srem­ska Mitro­vi­ca odr­ža­noj 17. novem­bra u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka Pokra­jin­skog odbo­ra, za novog, osmog od osni­va­nja, pred­sed­ni­ka stran­ke jed­no­gla­sno je iza­bran dr Dani­el Babić.
Pret­hod­ni pred­sed­nik dr Milan Lat­ko­vić, čovek koji je uspeo da vra­ti par­ti­ju na poli­tič­ku sce­nu Sre­ma ulo­živ­ši sav svoj nesum­nji­vi ljud­ski i struč­ni kapi­tal, oti­šao je svo­je­volj­no u pen­zi­ju. Pri­zna­nje za rad koje mu je upu­ti­lo celo­kup­no član­stvo Grad­skog odbo­ra uz veli­ko, neskri­ve­no pošto­va­nje, satis­fak­ci­ja je za napor ulo­žen u pret­hod­na dva izbor­na ciklu­sa u koji­ma se SPS jasno pro­fi­li­sao kao stran­ka leve ori­jen­ta­ci­je okre­nu­ta obič­nom čove­ku i reša­va­nju njego­vih pro­ble­ma u tur­bu­lent­nom vre­me­nu.
Dr Lat­ko­vić ume da saslu­ša, posa­ve­tu­je i pomog­ne svi­ma i zato je oku­pio ljude iz svih dru­štve­nih gru­pa. Pošto­va­nje čove­ka je osno­va njego­vog ljud­skog i par­tij­skog delo­va­nja.
Pred dr Dani­je­lom Babi­ćem je težak zada­tak da nasta­vi putem koji je u sve­sti gra­đa­na ure­zao njegov pret­hod­nik, ali i da une­se novu ener­gi­ju i nove ide­je. Član je Grad­skog i Izvr­šnog odbo­ra stran­ke i njegov dosa­da­šnji pre­da­ni rad je bio pre­po­ru­ka za izbor za pred­sed­ni­ka.

Kao lekar zapo­slen u Domu zdra­vlja, a ras­po­re­đen na rad u Mar­tin­ce u koji­ma nika­da rani­je nije bio, uspeo je da osvo­ji sim­pa­ti­je sta­nov­ni­ka sela dano­noć­nim anga­žo­va­njem i nada­sve struč­nim radom. Mar­tin­ča­ni zna­ju da ima­ju „svog“ dok­to­ra kome se i bukval­no 24 časa mogu obra­ti­ti za pomoć.
Od febru­a­ra 2009. godi­ne u ovom selu, zahva­lju­ju­ći dr Babi­ću rea­li­zo­va­na je kon­ti­nu­i­ra­na i dostup­na zdrav­stve­na zašti­ta za sve sta­nov­ni­ke, pra­vo koje veći­na dru­gih sre­di­na ne uspe­va da rea­li­zu­je. Mlad, ambi­ci­o­zan, pre­dan poslu koji voli i stran­ci za koju veru­je da može da uti­če na menja­nje živo­ta nabo­lje, dr Babić poka­zu­je naj­bo­lje lice srp­skog zdrav­stva. Pro­gram rada osnov­ne orga­ni­za­ci­je koji je izlo­žio uli­va nadu da će SPS njego­vim dola­skom na čelo svo­jim aktiv­no­sti­ma u lokal­noj sre­di­ni pri­vu­ći nove čla­no­ve.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.