Poljoprivreda

Pećinci

Bes­plat­na ana­li­za ze­mlji­šta

I ove go­di­ne Udru­že­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka op­šti­ne Pe­ćin­ci i op­štin­ska Agen­ci­ja za raz­voj, u sa­rad­nji za Po­ljo­pri­vred­nom struč­nom slu­žbom Srem­ska Mi­tro­vi­ca, re­a­li­zu­ju ak­ci­ju bes­plat­ne kon­tro­le plod­no­sti ze­mlji­šta za re­gi­stro­va­na ga­zdin­stva sa te­ri­to­ri­je pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Sred­stva za fi­nan­si­ra­nje ove ak­ci­je obez­be­di­la je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma, a ove go­di­ne je za ana­li­zu pri­ja­vlje­no ukup­no 60 ga­zdin­sta­va iz 14 na­se­lja op­šti­ne Pe­ćin­ci (sa­mo iz Oga­ra ne­ma pri­ja­vlje­nih).
U okvi­ru ovo­go­di­šnje ak­ci­je, ko­ja je po­če­la 25. ok­to­bra, bi­će uze­to ukup­no 200 uzo­ra­ka ze­mlji­šta, či­me će bi­ti po­kri­ve­no 415 hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nih po­vr­ši­na. Do sa­da su uzor­ci uze­ti sa nji­va u Su­bo­ti­štu, Pr­ho­vu, Po­pin­ci­ma, Si­ba­ču, Pe­ćin­ci­ma, Bre­sta­ču, Do­njem To­var­ni­ku, Srem­skim Mi­ha­ljev­ci­ma i Kar­lov­či­ću. Zbog lo­ših vre­men­skih uslo­va uzi­ma­nje uzo­ra­ka je pri­vre­me­no pre­ki­nu­to, a čim uslo­vi bu­du do­zvo­li­li po­nov­ni ula­zak u nji­ve na­sta­vi­će se pre­ma pla­nu u Ši­ma­nov­ci­ma, De­ču, Aša­nji, Ku­pi­no­vu i Oga­ru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.