17.11.2016.
Društvo

Kolektivno venčanje u Sremskoj MItrovici

Ljubav sla­vi­lo 16 paro­va

U pre­le­pom ambi­jen­tu hola Grad­ske kuće u Srem­skoj Mitr­o­vi­ci, u subo­tu, 12. novem­bra odr­ža­no je, po dru­gi put, kolek­tiv­no ven­ča­nje. Mitr­o­vi­ca je tog dana bila grad ljuba­vi u kojem je 16 paro­va izgo­vo­ri­lo sud­bo­no­sno „DA“.
Gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der česti­tao je mla­den­ci­ma, pože­lev­ši im da svoj brač­ni život pro­ve­du u sre­ći i zdra­vlju.
– Česti­tam svim paro­vi­ma koji su izgo­vo­ri­li svo­je sud­bo­no­sno „DA“. Želim im sve naj­bo­lje u živo­tu, želim im poro­da, da što duže pro­ve­du svoj brač­ni život u sre­ći, zdra­vlju i vese­lju. Ono što je Grad Srem­ska Mitro­vi­ca želeo ovom mani­fe­sta­ci­jom jeste da ohra­bri sve one koji su našli svo­je život­ne saput­ni­ke da to i ozva­ni­če, jer brak je nešto što tre­ba nego­va­ti. U bra­ku se rađa­ju i deca i u tom prav­cu mi mora­mo da delu­je­mo, da pod­sti­če­mo i poma­že­mo kako bi naše dru­štvo bilo što boga­ti­je i što mno­go­broj­ni­je – izja­vio je gra­do­na­čel­nik Sana­der nakon cere­mo­ni­je ven­ča­nja.
Na kolek­tiv­nom ven­ča­nju ven­ča­lo se 16 paro­va, a pre cere­mo­ni­je ven­ča­nja mla­den­ci i pri­sut­ni gosti uži­va­li su u krat­kom nastu­pu bale­ri­na iz Srp­skog narod­nog pozo­ri­šta. Sjaj­noj orga­ni­za­ci­ji ništa nije pro­ma­klo, pa su mla­den­ci nakon čina ven­ča­nja nazdra­vi­li sa gra­do­na­čel­ni­kom šam­panj­cem, nakon čega je usle­di­lo baca­nje bider­ma­je­ra.
Jedan od paro­va koji je svo­je „DA“ izgo­vo­rio na ovoj mani­fe­sta­ci­ji su i Kata­ri­na i Rado­van Mar­ko­vić iz Srem­ske Mitro­vi­ce.
– Danas je pra­vi­ti ven­ča­nje luk­suz. Ova­ko je Grad deo toga obez­be­dio i zbog toga smo se naj­vi­še pri­ja­vi­li, jer ipak zna­či dosta – rekla je Kata­ri­na Vasilj­ko­vić Mar­ko­vić, a njen suprug doda­je da je ovo za njega bio pose­ban dan.
– Želja nam je bila da napra­vi­mo svad­bu. Njena želja je bila da bude u ven­ča­ni­ci, a moja želja je bila da ona bude samo moja i to se ispu­ni­lo zahva­lju­ju­ći Gra­du – dodao je Rado­van Mar­ko­vić.
Goran i Iva­na Topa­lo­vić su tako­đe na ovaj način sklo­pi­li brak. Oni isti­ču da su se veo­ma lepo pro­ve­li.
– Sve je pro­te­klo u naj­bo­ljem redu. Div­no smo se pro­ve­li – rekli su novo­pe­če­ni mla­den­ci Goran Topa­lo­vić i Iva­na Kostić Topa­lo­vić.
Svo­je uti­ske s nama pode­li­li su i Luki­ći, još jedan brač­ni par koji je 12. novem­bra ove­ko­ve­čio svo­ju ljubav.
– Pre­le­po sam se pro­ve­la, uti­sci su div­ni. Sve nam se svi­đa. I orga­ni­za­ci­ja i deko­ra­ci­ja. Pre­za­do­volj­ni smo – rekli su Jele­na Tur­ši­jan Lukić i njen suprug Dušan Lukić.
Pod­se­ti­mo, u okvi­ru Novem­bar­skih dana Srem­ska Mitro­vi­ca je po dru­gi put orga­ni­zo­va­la je mani­fe­sta­ci­ju Kolek­tiv­no ven­ča­nje. Mla­den­ci su na poklon od Gra­da dobi­li bes­plat­no ven­ča­nje, šam­pa­njac i vikend mede­ni mesec, dok su mla­de dobi­le i ven­ča­ni­cu, bider­ma­jer, šmin­ku, fri­zu­ru i neo­p­hod­nu pra­te­ću opre­mu.
S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.