17.11.2016.
Sport

Kik-boks klub "RU-09"

Dve me­da­lje sa Pr­ven­stva Sr­bi­je

Čla­no­vi Kik – boks klu­ba „Ru-09“ su još jed­nom po­tvr­di­li kva­li­tet i na Pr­ven­stvu Sr­bi­je za ka­de­te i ju­ni­o­re osvo­ji­li dve me­da­lje. Ovo tak­mi­če­nje je odr­ža­no u Ba­nat­skom No­vom Se­lu 6. no­vem­bra.
Me­da­lje su uze­li Di­mi­tri­je Vu­ko­vić u ka­te­go­ri­ji is­pod 81 ki­lo­gram i Ma­noj­lo Đu­rić u ka­te­go­ri­ji is­pod 75 ki­lo­gra­ma.
Ma­noj­lo je po­be­dio pro­tiv­ni­ka iz kra­gu­je­vač­kog „Rad­nič­kog“, a Di­mi­tri­je iz be­o­grad­skog „Kr­sta­ša“. Ma­noj­lo je u po­lu­fi­na­lu imao meč sa ak­tu­el­nim pr­va­kom sve­ta Ne­boj­šom Ke­lja­no­vi­ćem iz no­vo­sad­ske „Voj­vo­di­ne“. U ne­iz­ve­snom me­ču je po­ra­žen re­zul­ta­tom 2:1 i ta­ko je mo­rao da se za­do­vo­lji bro­zna­nom me­da­ljom, što je, ima­ju­ći u vi­du su­par­ni­ka, iz­u­ze­tan uspeh.
Di­mi­tri­je je svoj po­lu­fi­nal­ni meč imao sa pro­tiv­ni­kom iz „Pa­go­nis ti­ma“, a po­be­dom se pla­si­rao u fi­na­le. On se i na pro­šlom Pr­ven­stvu Sr­bi­je odr­ža­nom u Ru­mi pla­si­rao u fi­na­le ta­ko da su mu osta­le dve bor­be za zlat­ne me­da­lje.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.