Društvo

SNS Stara Pazova

Iza­bra­ni novi pot­pred­sed­ni­ci

На сед­ни­ци Општин­ског одбо­ра Срп­ске напред­не стран­ке Ста­ра Пазо­ва, одр­жа­ној 8. новем­бра, поред теку­ћих пита­ња која се редов­но раз­ма­тра­ју, доне­то је и неко­ли­ко важних одлу­ка, које се одно­се на даљи рад Општин­ског одбо­ра у наред­ном пери­о­ду.
Због ускла­ђи­ва­ња са Зако­ном о јав­ним пред­у­зе­ћи­ма (члан 25), раз­ре­ше­ни су дужно­сти доса­да­шњи пот­пред­сед­ни­ци Општин­ског одбо­ра Недељ­ко Кова­че­вић, Горан Савић и Јови­ца Гагри­ца, као и пред­сед­ник Месне орга­ни­за­ци­је СНС-а Банов­ци Дунав Саша Мили­ће­вић, нови врши­лац дужно­сти дирек­то­ра ЈП Општин­ска стам­бе­на аген­ци­ја.
На ини­ци­ја­ти­ву пред­сед­ни­ка ОО СНС-а Ста­ра Пазо­ва Ђор­ђа Ради­но­ви­ћа, днев­ним редом сед­ни­це име­но­ва­на су три нова пот­пред­сед­ни­ка Општин­ског одбо­ра и то: Жељ­ко Маџа­ре­вић из Нове Пазо­ве, Бог­дан Миље­вић из Ста­ре Пазо­ве и Милан Беа­ра из Нових Бано­ва­ца, док је пот­пред­сед­ни­ци Љибу­шки Лака­тош про­ду­жен ман­дат.

На сед­ни­ци је доне­та и одлу­ка о фор­ми­ра­њу по чети­ри месна одбо­ра у Ста­рој и Новој Пазо­ви, што је стра­те­шка одлу­ка опре­де­ље­на бољем и ква­ли­тет­ним раду Срп­ске напред­не стран­ке на тере­ну. Месне зајед­ни­це Ста­ра Пазо­ва и Нова Пазо­ва су два нај­ве­ћа насе­ља на тери­то­ри­ји ста­ро­па­зо­вач­ке општи­не, с тим у вези, због боље кому­ни­ка­ци­је и ква­ли­тет­ни­јег функ­ци­о­ни­са­ња све већег бро­ја чла­но­ва стран­ке, оформ­ље­ни су поме­ну­ти одбо­ри. Након доно­ше­ња одлу­ке о фор­ми­ра­њу нових месних одбо­ра, усле­ди­ло је име­но­ва­ње врши­о­ца дужно­сти пред­сед­ни­ка ново­фор­ми­ра­них одбо­ра.
Током остат­ка сед­ни­це било је речи о актив­но­сти­ма Општин­ског и месних одбо­ра у наред­ном пери­о­ду. Затим је пред­сед­ник Ради­но­вић чла­но­ве Општин­ског одбо­ра упо­знао са стра­те­ги­јом у окви­ру при­пре­ма за избо­ре за пред­сед­ни­ке месних зајед­ни­ца и репу­блич­ке пред­сед­нич­ке избо­ре, а посеб­но је било речи и о кључ­ним ново­сти­ма у доме­ну инфра­струк­тур­них инве­сти­ци­ја, које спро­во­ди локал­на само­у­пра­ва и даљем реша­ва­њу витал­них про­бле­ма у насе­љи­ма.
На закључ­ку сед­ни­це било је и речи о пла­но­ви­ма за ефи­ка­сни­ји рад стран­ке са гра­ђа­ни­ма и члан­ством, а са посеб­ном радо­шћу је при­хва­ће­на и вест о новим учла­ње­њи­ма на десе­ти­не нових чла­но­ва стран­ке, која се беле­же у свим месним одбо­ри­ма на тери­то­ри­ји општи­не Ста­ра Пазо­ва.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.