17.11.2016.
Društvo

SNS Stara Pazova

Iza­bra­ni novi pot­pred­sed­ni­ci

Na sed­ni­ci Opštin­skog odbo­ra Srp­ske napred­ne stran­ke Sta­ra Pazo­va, odr­ža­noj 8. novem­bra, pored teku­ćih pita­nja koja se redov­no raz­ma­tra­ju, done­to je i neko­li­ko važnih odlu­ka, koje se odno­se na dalji rad Opštin­skog odbo­ra u nared­nom peri­o­du.
Zbog uskla­đi­va­nja sa Zako­nom o jav­nim pred­u­ze­ći­ma (član 25), raz­re­še­ni su dužno­sti dosa­da­šnji pot­pred­sed­ni­ci Opštin­skog odbo­ra Nedelj­ko Kova­če­vić, Goran Savić i Jovi­ca Gagri­ca, kao i pred­sed­nik Mesne orga­ni­za­ci­je SNS-a Banov­ci Dunav Saša Mili­će­vić, novi vrši­lac dužno­sti direk­to­ra JP Opštin­ska stam­be­na agen­ci­ja.
Na ini­ci­ja­ti­vu pred­sed­ni­ka OO SNS-a Sta­ra Pazo­va Đor­đa Radi­no­vi­ća, dnev­nim redom sed­ni­ce ime­no­va­na su tri nova pot­pred­sed­ni­ka Opštin­skog odbo­ra i to: Želj­ko Madža­re­vić iz Nove Pazo­ve, Bog­dan Milje­vić iz Sta­re Pazo­ve i Milan Bea­ra iz Novih Bano­va­ca, dok je pot­pred­sed­ni­ci Ljibu­ški Laka­toš pro­du­žen man­dat.

Na sed­ni­ci je done­ta i odlu­ka o for­mi­ra­nju po četi­ri mesna odbo­ra u Sta­roj i Novoj Pazo­vi, što je stra­te­ška odlu­ka opre­de­lje­na boljem i kva­li­tet­nim radu Srp­ske napred­ne stran­ke na tere­nu. Mesne zajed­ni­ce Sta­ra Pazo­va i Nova Pazo­va su dva naj­ve­ća nase­lja na teri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke opšti­ne, s tim u vezi, zbog bolje komu­ni­ka­ci­je i kva­li­tet­ni­jeg funk­ci­o­ni­sa­nja sve većeg bro­ja čla­no­va stran­ke, oform­lje­ni su pome­nu­ti odbo­ri. Nakon dono­še­nja odlu­ke o for­mi­ra­nju novih mesnih odbo­ra, usle­di­lo je ime­no­va­nje vrši­o­ca dužno­sti pred­sed­ni­ka novo­for­mi­ra­nih odbo­ra.
Tokom ostat­ka sed­ni­ce bilo je reči o aktiv­no­sti­ma Opštin­skog i mesnih odbo­ra u nared­nom peri­o­du. Zatim je pred­sed­nik Radi­no­vić čla­no­ve Opštin­skog odbo­ra upo­znao sa stra­te­gi­jom u okvi­ru pri­pre­ma za izbo­re za pred­sed­ni­ke mesnih zajed­ni­ca i repu­blič­ke pred­sed­nič­ke izbo­re, a poseb­no je bilo reči i o ključ­nim novo­sti­ma u dome­nu infra­struk­tur­nih inve­sti­ci­ja, koje spro­vo­di lokal­na samo­u­pra­va i daljem reša­va­nju vital­nih pro­ble­ma u nase­lji­ma.
Na zaključ­ku sed­ni­ce bilo je i reči o pla­no­vi­ma za efi­ka­sni­ji rad stran­ke sa gra­đa­ni­ma i član­stvom, a sa poseb­nom rado­šću je pri­hva­će­na i vest o novim učla­nje­nji­ma na dese­ti­ne novih čla­no­va stran­ke, koja se bele­že u svim mesnim odbo­ri­ma na teri­to­ri­ji opšti­ne Sta­ra Pazo­va.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.