17.11.2016.
Ekonomija

Sremska privredna komora

Elektronsko poslovanje

Po­čet­kom sep­tem­bra Pri­vred­na ko­mo­ra Sr­bi­ja je jav­no­sti pred­sta­vi­la svoj no­vi por­tal – elek­tron­sko po­slo­va­nje. Na tom por­ta­lu pri­vred­ni­ci mo­gu sa svog rad­nog me­sta da apliciraju za sva do­ku­men­ta ko­ja su im po­treb­na u sva­ko­dnev­nom po­slo­va­nju na do­ma­ćem tr­ži­štu, ili da se ra­di o iz­vo­zu ili uvo­zu ro­be.
– Ume­sto do­la­ska u Be­o­grad, če­ka­nja na za­vr­še­tak po­tvr­da i po­nov­nog do­la­ska po po­tvr­de, pri­vred­ni­ci će mo­ći to da ura­de sa­mo­stal­no. Mi že­li­mo da im osta­vi­mo vi­še vre­me­na da se po­sve­te svom po­slu, a skra­te vre­me do­bi­ja­nja bit­nih do­ku­me­na­ta za nji­ho­vo po­slo­va­nje. Pri­vred­ni­ci iz svo­je kan­ce­la­ri­je po­pu­nja­va­ju od­re­đe­ne de­lo­ve apli­ka­ci­je, uno­se osnov­ne po­dat­ke, mi ob­ra­đu­je­mo pred­met, i ka­da se ra­di o do­ku­men­ti­ma ko­ja su neo­p­hod­na za po­slo­va­nje, kad se ra­di o do­ma­ćem tr­ži­štu, oni sa­mi mo­gu od­štam­pa­ti za­vr­šni do­ku­ment ko­ji je pot­pi­san elek­tron­skim pot­pi­som i apli­ko­va­ti gde god je to po­treb­no – re­kla je Sne­ža­na Pe­šić, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik u Cen­tru za uslu­ge i po­sre­do­va­nje is­pred Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je.
Ona do­da­je će od No­ve go­di­ne do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja je po­treb­na za iz­voz mo­ći da se pre­u­zme u re­gi­o­nal­nim ko­mo­ra­ma.
– Što se ti­če do­ku­men­ta ko­ja su po­treb­na za iz­voz, apli­ka­ci­ja ide elek­tron­skim pu­tem. S ob­zi­rom da ona još uvek mo­ra­ju bi­ti na­pi­sa­na ori­gi­nal pot­pi­som i ove­re­na ori­gi­nal pe­ča­tom, ista će se ištampana i ove­re­na od No­ve go­di­ne mo­ći po­di­ći i u re­gi­o­nal­nim ko­mo­ra­ma. To je taj deo kad mi po­sta­je­mo je­din­stven ko­mor­ski si­stem i na­še re­gi­o­nal­ne ko­mo­re su sa­stav­ni deo Privredne ko­mo­re Sr­bi­je. One sa­da mo­gu rav­no­prav­no sa na­ma uče­stvo­va­ti u iz­da­va­nju tih do­ku­me­na­ta pri­vred­ni­ci­ma – do­da­je Sne­ža­na Pe­šić.
Prezentacija elektronskog poslovanja održana je 10. novembra u Sremskoj privrednoj komori u Sremskoj Mitrovici.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.