Sport

ŽFK "Inđija"

Odr­žan selek­tiv­ni tre­ning fud­ba­ler­ki u Ljuko­vu

Tek neko­li­ko mese­ci posto­ji, a Žen­ski fud­bal­ski klub „Inđi­ja“ već sada bele­ži izu­zet­ne rezul­ta­te. U sre­du, 2. novem­bra pri­pa­la im je čast da na tere­nu u Ljuko­vu ugo­ste talen­to­va­ne fud­ba­ler­ke iz cele Voj­vo­di­ne na selek­tiv­noj utak­mi­ci za pio­nir­ske selek­ci­je pod pokro­vi­telj­stvom Fud­bal­skog save­za Voj­vo­di­ne. Među igra­či­ca­ma našla se i čla­ni­ca ŽFK „Inđi­ja“, dva­na­e­sto­go­di­šnja Ljilja­na Kova­če­vić iz Nove Pazo­ve. Ljilja­na tri i po godi­ne tre­ni­ra fud­bal i odmah po for­mi­ra­nju žen­ske selek­ci­je u Inđi­ji, odlu­či­la je da se pri­dru­ži devoj­či­ca­ma koje dele istu ljubav pre­ma ovoj vrsti spo­r­ta. Mla­de fud­ba­ler­ke tre­ni­ra­ju dva puta nedelj­no sa tre­ne­rom Boja­nom Hemu­nom i viken­dom se tak­mi­če u Raz­voj­noj ligi Voj­vo­di­ne, gde bele­že dobre rezul­ta­te.
– Na ini­ci­ja­ti­vu Save­za spor­to­va i kroz pro­mo­ci­ju žen­skog fud­ba­la javi­la se potre­ba za osni­va­njem klu­ba. Posle krat­kog peri­o­da, devoj­či­ce su skre­nu­le pažnju na sebe i poka­za­le zavi­dan nivo zna­nja kada je fud­bal u pita­nju. Iz FS Voj­vo­di­ne pre­po­zna­li su nas kao dobr­og part­ne­ra i ima­li smo tu čast da bude­mo doma­ći­ni selek­tiv­ne utak­mi­ce za pio­nir­ske selek­ci­je pod njiho­vim pokro­vi­telj­stvom – ista­kao je Bojan Hemun, tre­ner ŽFK „Inđi­ja“.
Savez spor­to­va opšti­ne Inđi­ja uz pomoć lokal­ne samo­u­pra­ve obez­be­dio je neo­p­hod­ne uslo­ve za nesme­tan rad žen­ske selek­ci­je fud­bal­skog klu­ba.
– Zado­volj­ni smo, jer je ide­ja o Žen­skom fud­bal­skom klu­bu u Inđi­ji zaži­ve­la i što se raz­vi­ja u pra­vom sme­ru. Kod devoj­či­ca vla­da veli­ko inte­re­so­va­nje i sva­kim danom se pove­ća­va broj onih koje se inte­re­su­ju ili poči­nju da se bave ovom vrstom spo­r­ta. Na čelu klu­ba je mla­di Niko­la Došen, i uz tre­ne­ra Boja­na Hemu­na čine dobru eki­pu koja na pra­vi način pro­mo­vi­še klub – ista­kao je Ljubo­mir Kova­če­vić, sekre­tar Save­za spor­to­va opšti­ne Inđi­ja.
Plan je, kako navo­de pred­stav­ni­ci klu­ba, da se u buduć­no­sti for­mi­ra­ju dve gru­pe devoj­či­ca, čije vre­me tek dola­zi.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.