10.11.2016.
Poljoprivreda

Licitacija državne zemlje

U skla­du sa Za­ko­nom o po­ljo­pri­vred­nom ze­mlji­štu i Go­di­šnjim pro­gra­mom za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u op­šti­ni In­đi­ja za 2016. go­di­nu, pred­sed­nik Op­šti­ne 14. ok­to­bra do­neo je od­lu­ku o ras­pi­si­va­nju jav­nog ogla­sa za da­va­nje u za­kup po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni pu­tem jav­nog nad­me­ta­nja. Ove go­di­ne po­nu­đe­no je ukup­no 906,11 hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u šest ka­ta­star­skih op­šti­na.
Jav­no nad­me­ta­nje odr­ža­no je 2, 3. i 4. no­vem­bra u zgra­di Op­šti­ne In­đi­ja. Naj­ni­ža po­čet­na ce­na iz­no­si­la je 7.477 di­na­ra, a naj­vi­ša 67.554 di­na­ra. Po ras­pi­sa­nom jav­nom ogla­su pod­ne­to je sve­ga 12 pri­ja­va za ukup­no 297,1 hek­ta­ra, od­no­sno za 11 par­ce­la od ukup­no po­nu­đe­nih 139. Po­nu­de su se od­no­si­le na ze­mlji­šte u ka­ta­star­skoj op­šti­ni (k.o) Be­ška dve pri­ja­ve, k.o. In­đi­ja jed­na pri­ja­va, k.o. Kr­če­din pet pri­ja­va i k.o. No­vi Slan­ka­men ukup­no če­ti­ri pri­ja­ve. Naj­vi­ša iz­li­ci­ti­ra­na ce­na to­kom jav­nog nad­me­ta­nja do­sti­gla je 62.500 di­na­ra po hek­ta­ru za par­ce­lu po­vr­ši­ne od oko 17 hek­ta­ra u ka­ta­star­skoj op­šti­ni No­vi Slan­ka­men.
Ka­ko is­ti­če Dra­gan Jan­ko­vić, di­rek­tor Agen­ci­je za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj op­šti­ne In­đi­ja, ze­mlji­šte se da­je u za­kup na jed­nu go­di­nu.
– Na osno­vu otvo­re­nih po­nu­da kon­sta­to­va­no je da je iz­li­ci­ti­ra­no svih 297,1 hek­ta­ra po ce­na­ma u ra­spo­nu od 100 do 508 evra u di­nar­skoj pro­tiv­vred­no­sti. Ovo je pr­vi krug jav­nog nad­me­ta­nja u ko­jem su pra­vo uče­šća ima­la li­ca ko­ja ima­ju pre­bi­va­li­šte u ka­ta­star­skim op­šti­na­ma u ko­ji­ma se nu­di po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte u za­kup, ta­ko da je to, do­ne­kle, do­ve­lo do sma­nje­nog in­te­re­so­va­nja. Oče­ku­je­mo da raz­li­ka ze­mlji­šta, ko­je ni­je sa­da iz­li­ci­ti­ra­no, bu­de po­nu­đe­no vr­lo br­zo u dru­gom kru­gu, ka­da će pra­vo na za­kup ima­ti sva za­in­te­re­so­va­na fi­zič­ka i pra­va li­ca bez ogra­ni­če­nja u po­gle­du me­sta bo­rav­ka, po­vr­ši­na ko­je po­se­du­ju u svom vla­sni­štvu i dru­gih ko­je su pro­pi­sa­ne Za­ko­nom i od­no­se se na pr­vi krug jav­nog nad­me­ta­nja – is­ta­kao je Dra­gan Jan­ko­vić.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.