03.11.2016.
Kultura

Višnjićevi dani u šidskoj opštini

Srp­skom Home­ru u čast

Tra­di­ci­o­nal­na mani­fe­sta­ci­ja u šid­skoj opšti­ni posve­će­na sle­pom gusla­ru i pesni­ku Fili­pu Višnji­ću odr­ža­na je od 28. okto­bra do 1. novem­bra. Tri­de­set sed­mi Višnji­će­vi dani poče­li su pro­šlog pet­ka, 28. okto­bra podi­za­njem Višnji­će­ve zasta­ve na pla­tou ispred Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra u Šidu, nakon čega je u Narod­noj bibli­o­te­ci „Sime­on Pišče­vić“ odr­ža­na pro­mo­ci­ja knji­ge Deja­na Tomi­ća Apo­te­o­za srp­skim gusla­ma.
U subo­tu, 29. okto­bra u Višnji­će­vu su polo­že­ni ven­ci na grob Fili­pa Višnji­ća, a zatim je u cen­tru sela, ispred spo­me­ni­ka sle­pom gusla­ru, odr­žan kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram. Ovom doga­đa­ju pri­su­stvo­va­li su pred­stav­ni­ci lokal­ne samo­u­pra­ve. Istog dana u šid­skoj Bibli­o­te­ci odr­ža­ni su Višnji­će­vi knji­žev­ni susre­ti.
Cen­tral­na mani­fe­sta­ci­ja orga­ni­zo­va­na je u nede­lju, 30. okto­bra, kada su u sali Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra uru­če­ne Višnji­će­ve nagra­de. Komi­si­ja za dode­lu Višnji­će­ve nagra­de, koju su čini­li biv­ši dobit­ni­ci ovog pri­zna­nja, done­la je odlu­ku da nagra­du za život­no delo dobi­je Žar­ko Petro­vić, nastav­nik fizič­kog vas­pi­ta­nja iz Šida u pen­zi­ji, dok je nagra­da za izu­ze­tan dopri­nos u nego­va­nju i raz­vo­ju kul­tu­re u kate­go­ri­ji mla­dih do 30 godi­na pri­pa­la Milo­šu Luki­ću iz Šida, koji je master teo­lo­gi­je.
Nagra­de je uru­či­la knji­žev­ni­ca Jasmi­na Jan­ko­vić, koja je govo­ri­la i bese­du posve­će­nu Višnji­ću.
Kako sto­ji u obra­zlo­že­nju Žar­ku Petro­vi­ću je pri­pa­la nagra­da za život­no delo izme­đu osta­log i zbog toga što se izu­zet­no anga­žo­vao u radu sa uče­ni­ci­ma vode­ći odre­đe­ne sek­ci­je iz obla­sti fizič­ke kul­tu­re. Kao čovek širo­ke opšte kul­tu­re pri­pre­mao je broj­ne gene­ra­ci­je uče­ni­ka za sve što ih oče­ku­je u živo­tu i kako da odgo­vo­re svim život­nim iza­zo­vi­ma. Autor je tri zna­čaj­na dela: Fizič­ko vas­pi­ta­nje i spo­rt u OŠ „Filip Višnjić“ u Šidu,1956-1957; Osnov­na ško­la „Jovan Vese­li­nov Žar­ko“Šid­,1982-2002. i Oni su utr­li put šid­skom ruko­me­tu. Ove tri mono­gra­fi­je su sve­do­čan­stvo vre­me­na o kome je u njima reč i zna­ča­jan dopri­nos kul­tur­noj bašti­ni šid­ske opšti­ne.
– Pro­veo sam rad­ni vek rade­ći u ško­li koja se zva­la Filip Višnjić i ima veli­ke sim­bo­li­ke u tome. Ta ško­la je posti­za­la jako dobre rezul­ta­te. U pen­zi­ji sam 15 godi­ni i dra­go mi je da su me se ljudi seti­li i da nisu zabo­ra­vi­li ono što sam radio – rekao je povo­dom Višnji­će­ve nagra­de Žar­ko Petro­vić.
Master teo­lo­gi­je Miloš Lukić rođen je 1990. godi­ne. Sa pro­seč­nom oce­nom 9.24 zavr­šio je Pra­vo­slav­ni teo­lo­ški fakul­tet u Beo­gra­du. U toku stu­di­ja naj­ve­će inte­re­so­va­nje je poka­zao za pro­ble­ma­ti­ku teo­lo­gi­je u moder­nom dru­štvu, zbog čega je pri­stu­pio detalj­nom izu­ča­va­nju Sta­rog Zave­ta. Na istom fakul­te­tu je odbra­nio i master tezu čime je pro­du­bio svo­je istra­ži­va­nje Sta­rog i Novog Zave­ta iz per­spek­ti­ve savre­me­ne teo­lo­gi­je. Tre­nut­no je upi­san na dok­tor­ske stu­di­je u orga­ni­za­ci­ji Uje­di­nje­nih biblij­skih dru­šta­va Veli­ke Bri­ta­ni­je i Biblij­skog dru­štva Srbi­je. Radi kao nastav­nik teo­lo­gi­je u šid­skim osnov­nim ško­la­ma. Pose­ban dopri­nos Milo­ša Luki­ća je njego­vo uče­šće u pri­pre­mi i otva­ra­nju muzej­ske postav­ke Crkve­ne rizni­ce Srp­skog pra­vo­slav­nog arhi­je­rej­skog name­sni­štva šid­skog 2015/2016. godi­ne.
– Za mene je nagra­da vetar u leđa, jer sam do sada bio mišlje­nja da su mla­di ljudi sa teri­to­ri­je šid­ske opšti­ne zapo­sta­vlje­ni i da se njihov trud ne ceni dovolj­no. Po prvi put je neko poka­zao da ceni moj rad – izja­vio je Miloš Lukić.
Nakon sve­ča­ne aka­de­mi­je odi­gra­na je i pred­sta­va Tea­tra „Maska“ iz Beo­gra­da Knez Lazar i kne­gi­nja Mili­ca u epskim narod­nim pesma­ma.
Pokrovitelj manifestacije je Opština Šid.
B. Sela­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.