03.11.2016.
Sport

Savez sportova Opštine Inđija

Ure­đe­nje sport­skog cen­tra „Leje“

Dola­skom novog ruko­vod­stva na čelo Save­za spor­to­va opšti­ne Inđi­ja u julu teku­će godi­ne, poče­li su inten­ziv­ni rado­vi na ure­đe­nju budu­ćeg sport­sko – rekre­a­tiv­nog cen­tra „Leje“. Kako kažu pred­stav­ni­ci Save­za spor­to­va, pri­o­ri­tet je bilo ure­đe­nje atlet­ske sta­ze koja se nala­zi iza zoo­lo­škog vrta. Nedav­no je zavr­še­na prva faza rado­va na ure­đe­nju sta­ze duge 2.700 meta­ra, koju kori­ste sport­ski klu­bo­vi i rekre­a­tiv­ci.
Ljubo­mir Kova­če­vić, sekre­tar u Save­zu spor­to­va opšti­ne Inđi­ja isti­če da su ima­li pomoć i raz­u­me­va­nje lokal­ne samo­u­pra­ve, pred­stav­ni­ka jav­nih pred­u­ze­ća i neko­li­ko pri­vred­ni­ka sa teri­to­ri­je opšti­ne Inđi­ja, koji su im iza­šli u susret bez ika­kve finan­sij­ske nadok­na­de.
– Sto­va­ri­šte „Šovljan­ski“ će u nared­noj fazi rado­va na ure­đe­nju atlet­ske sta­ze posta­vi­ti mle­ve­nu šlja­ku, dok će JP „Direk­ci­ja za izgrad­nju“ posta­vi­ti tablu na ula­zu u „Leje“, jer će pored JKP „Komu­na­lac“, i oni odr­ža­va­ti ovaj pro­stor. U per­spek­ti­vi posto­ji moguć­nost da se sport­sko – rekre­a­tiv­nom cen­tru posta­vi teren sa veštač­kom tra­vom. Apli­ci­ra­li smo za sred­stva kod FSS, prvi smo na listi čeka­nja i oče­ku­je­mo pozi­ti­van odgo­vor u prvoj polo­vi­ni sle­de­će godi­ne. Uko­li­ko dobi­je­mo neo­p­hod­na sred­stva, biće to na zado­volj­stvo svih naših gra­đa­na – kaže Kova­če­vić.
U pla­nu je da se posta­vi i osve­tlje­nje u delu sport­sko – rekre­a­tiv­nog cen­tra „Leje“ kako bi spor­ti­sti i rekre­a­tiv­ci mogli da bora­ve i tokom večer­njih sati. Reflek­to­ri, pre­ma pro­jek­tu čija je izra­da u toku, nala­zi­će se na sva­kih 200, 250 meta­ra.
Inđi­ja je godi­na­ma una­zad bila pozna­ta po veo­ma uspe­šnim atle­ti­ča­ri­ma kao što su Suza­na Ćirić, Dra­ga­na Vin­čić i Nata­ša Zrnić. Kako bi atle­ti­ka dobi­la mesto koje joj i pri­pa­da i oma­so­vio se broj onih koji će se bavi­ti tom vrstom spo­r­ta, ruko­vod­stvo Save­za spor­to­va pla­ni­ra da još više pobolj­ša uslo­ve kada je u pita­nju infra­struk­tu­ra. Pored pome­nu­te atlet­ske sta­ze, biće ura­đe­na i tako­zva­na „kru­žna“ koja će slu­ži­ti za odr­ža­va­nje kro­sa.
Da je izu­zet­na sarad­nja izme­đu Save­za spor­to­va i inđij­skih pri­vred­ni­ka, doka­zu­je i poda­tak da je kom­pa­ni­ja „Maj­kić“ nedav­no doni­ra­la četi­ri ulič­ne tere­ta­ne. Dve su posta­vlje­ne u „Leja­ma“, jed­na u Beški, dok će četvr­ta biti posta­vlje­na u bli­zi­ni Osnov­ne ško­le „Jovan Popo­vić“ u Inđi­ji.
– Radi­mo, uz pomoć lokal­ne samo­u­pra­ve i mak­si­mal­no kori­sti­mo sve pri­li­ke da sport­ske kolek­ti­ve vra­ti­mo na sta­re sta­ze, na mesto gde su se neka­da nala­zi­li – kaže Ljubo­mir Kova­če­vić, sekre­tar Save­za spor­to­va opšti­ne Inđi­ja i doda­je da su nedav­no orga­ni­zo­va­li sve­ča­ni kok­tel na kojem su pode­lje­ne zahval­ni­ce pred­stav­ni­ci­ma lokal­ne samo­u­pra­ve, jav­nih pred­u­ze­ća i pri­vred­ni­ci­ma koji su im pru­ži­li pomoć u pret­hod­nim mese­ci­ma. Tako­đe su pode­lje­ne i gar­ni­tu­re dre­so­va i tre­ner­ke za neko­li­ko sport­skih klu­bo­va.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.