03.11.2016.
Ekonomija

Sednica socijalno ekonomskog saveta Ruma

Jača­nje pri­vat­nog sek­to­ra

Čla­no­vi Soci­jal­no eko­nom­skog save­ta (SES)u Rumi su na svo­joj 19. sed­ni­ci raz­mo­tri­li izve­štaj o rea­li­za­ci­ji opštin­skog budže­ta za devet mese­ci teku­će godi­ne, potom infor­ma­ci­ju o napla­ti lokal­nih jav­nih pri­ho­da, ali je bilo reči i o una­pre­đe­nju soci­jal­nog dija­lo­ga na opštin­skom nivou. Sed­ni­ca je odr­ža­na u sre­du, 26. okto­bra, a posle čla­no­va SES, o rea­li­za­ci­ji budže­ta će se raz­go­va­ra­ti i na Opštin­skom veću, da bi je konač­no usvo­ji­li odbor­ni­ci Skup­šti­ne opšti­ne Ruma.
Dušan Ljubi­šić, načel­nik Opštin­ske upra­ve koji je i pred­se­da­va­ju­ći SES-a je izra­zio zado­volj­stvo poka­za­te­lji­ma iz deve­to­me­seč­nog izve­šta­ja o rea­li­za­ci­ji budže­ta, s obzi­rom da se pozi­tiv­ni tren­do­vi veza­ni za pove­ća­nje pro­cen­ta rea­li­za­ci­je budže­ta nasta­vlja­ju. Pogo­to­vo u delu pove­ća­nja pri­li­va od napla­te pore­za na zara­de, ali i pove­ća­nja napla­te pore­za na imo­vi­nu, kao izvor­nog opštin­skog pri­ho­da.
– Porez na imo­vi­nu je rea­li­zo­van sa 72,6 pro­ce­na­ta od pla­na, tač­ni­je reč je o 155 mili­o­na dina­ra što je naj­vi­še do sada. Pri­me­ra radi, pre dve godi­ne napla­ta je u prvih devet mese­ci izno­si­la 42 pro­cen­ta, odno­sno 93 mili­o­na dina­ra, a u istom peri­o­du pro­šle godi­ne je napla­će­no 150 mili­o­na. To su jasni poka­za­te­lji da Ode­lje­nje za lokal­ne jav­ne pri­ho­de dobro radi i budžet je veći u odno­su na pret­hod­ne dve godi­ne, što daje lokal­noj samo­u­pra­vi osno­vu za rea­li­za­ci­ju svih onih važnih pro­je­ka­ta, kao što su infra­struk­tur­no opre­ma­nje ili soci­jal­na zašti­ta – rekao je Dušan Ljubi­šić.
On je uka­zao i na poja­vu, koja je usko pove­za­na sa sve jačim pri­vat­nim sek­to­rom – da rad­ni­ci iz jav­nih pred­u­ze­ća odla­ze da rade u pri­vat­ne fir­me.
– To se deša­va prvi put u pro­te­klih 20 godi­na. Ima­mo poda­tak da su četi­ri rad­ni­ka koja su radi­la na neo­d­re­đe­no vre­me u JP „Vodo­vod“ dali otkaz i poče­li da rade u fran­cu­skoj fir­mi „Hačin­son“ i kine­sko – dan­skoj „Helt ker“. A to je upra­vo ono i čemu teži­mo, da nam pri­vat­ni sek­tor bude što jači i da nudi dobre uslo­ve rad­ni­ci­ma za posao – dodao je Ljubi­šić.
Jedan od pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta u Soci­jal­no eko­nom­skom save­tu, Dra­go Tešić, uka­zu­je na zna­čaj rada SES-a. A u cilju pobolj­ša­nja uslo­va za rad rad­ni­ka u pri­vat­nim fir­ma­ma je i osni­va­nje sin­di­kal­nih orga­ni­za­ci­ja, što ne pozdra­vlja­ju baš sve fir­me.
– Mi smo nedav­no for­mi­ra­li orga­ni­za­ci­je sin­di­ka­ta u „Kapi­tal gru­pi“ i „Helt keru“, a u toku su aktiv­no­sti da se sin­di­kal­ne orga­ni­za­ci­je ofor­me u još dve pri­vat­ne fir­me. Moram da kažem i da je okon­čan ste­čaj „Klu­za“ ali da nisam zado­vo­ljan, jer je od pro­da­je ovog pred­u­ze­ća osta­lo malo nov­ca za ispla­tu rad­ni­ka. Oni su dobi­li sve­ga 15,6 pro­ce­na­ta od svo­jih potra­ži­va­nja, što je jako malo – rekao je Dra­go Tešić.
Na ovoj sed­ni­ci Soci­jal­no eko­nom­skog save­ta za sekre­ta­ra na peri­od od četi­ri godi­ne je pono­vo ime­no­va­na Sne­ža­na Banjac, diplo­mi­ra­na prav­ni­ca.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.