Ekonomija

Usklađivanje sa zakonom o bužetskom sistemu

Šta će bi­ti sa Di­rek­ci­jom i agen­ci­ja­ma?

Na osno­vu Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o bu­džet­skom si­ste­mu je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve su du­žne da do 1. de­cem­bra 2016. go­di­ne uskla­de od­lu­ke o bu­dže­tu sa iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na. In­di­rekt­nim ko­ri­sni­ci­ma bu­džet­skih sred­sta­va vi­še se ne sma­tra­ju jav­na pred­u­ze­ća, fon­do­vi i di­rek­ci­je osno­va­ni od stra­ne lo­kal­ne vla­sti ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz jav­nih pri­ho­da či­ja je na­me­na utvr­đe­na po­seb­nim za­ko­nom.
Op­šti­na In­đi­ja in­ten­ziv­no ra­di na pro­na­la­že­nju ide­al­nog re­še­nja na ko­ji na­čin ta­ko­re­ći, re­kon­stru­i­sa­ti JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja, i pro­na­la­že­nju re­še­nja šta da­lje sa Agen­ci­jom za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj, Agen­ci­jom za IT, GIS i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je i Agen­ci­jom za ru­ral­ni raz­voj, gde je osni­vač po­me­nu­ta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va.
– Još uvek ne zna­mo ka­kvu će­mo od­lu­ku do­ne­ti ka­da je u pi­ta­nju JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju, ali sve će bi­ti u skla­du sa za­kon­skim re­gu­la­ti­va­ma. Po­sto­ji ne­ko­li­ko op­ci­ja i te­ško je oda­bra­ti ko­ja je naj­bo­lja, jer sma­tram da šta god ura­di­li, ne­gde će­mo po­gre­ši­ti. To ni­je sa­mo pro­blem Op­šti­ne In­đi­ja, već i mno­gih dru­gih, i ni­ko do kra­ja ni­je „do­volj­no pa­me­tan“ da zna ko­je je ide­al­no re­še­nje. Po­go­to­vo što se re­še­nja ne mo­gu pre­sli­ka­ti iz jed­ne op­šti­ne u dru­gu. Pre­po­ru­ke ko­je do­bi­ja­mo od Mi­ni­star­stva pri­vre­de su to­li­ko ne­do­re­če­na jer ni oni sa­mi ne zna­ju šta bi nam pre­po­ru­či­li, sva­ka op­šti­na funk­ci­o­ni­še dru­ga­či­je. Ima­mo tri, če­ti­ri pred­lo­ga, je­dan od njih bio je da Di­rek­ci­ju pri­po­ji­mo JKP „Ko­mu­nal­cu“, ali ja lič­no sma­tram da to ni­je do­bro re­še­nje. U tom slu­ča­ju bi na­pra­vi­li jav­no pred­u­ze­će sa ve­li­kim bro­jem za­po­sle­nih ko­je bi te­ško funk­ci­o­ni­sa­lo. Lič­no sam vi­še za va­ri­jan­tu da se ra­di u što ma­njim gru­pa­ma, jer ka­da ima­te 200 rad­ni­ka u jed­nom pred­u­ze­ću on­da tu te­ško do kra­ja mo­že­te kon­tro­li­sa­ti rad­nu an­ga­žo­va­nost za­po­sle­nih. Di­rek­ci­ju sva­ka­ko mo­ra­mo re­kon­stru­i­sa­ti, po­čev od na­zi­va pa do de­lat­no­sti, ali uko­li­ko na­đe­mo na­čin osta­vi­će­mo je da funk­ci­o­ni­še u ne­kom iz­me­nje­nom ob­li­ku. Da li će bi­ti pri­po­je­na Op­štin­skoj upra­vi ili funk­ci­o­ni­sa­ti u ne­kom agen­cij­skom ob­li­ku, još ne zna­mo, i stvar­no ra­di­mo 24 sa­ta na to­me, pri­ku­plja­mo is­ku­stva iz ne­kih dru­gih op­šti­na i gra­do­va. Na kra­ju će­mo do­ne­ti od­lu­ku ko­ja će bi­ti naj­bo­lja za na­še gra­đa­ne – is­ti­če pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak i do­da­je da je slič­na si­tu­a­ci­ja i sa Agen­ci­ja­ma za LER, ru­ral­ni raz­voj i IT, GIS i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je.
– Ne­dav­no smo bi­li na sa­stan­ku u Mini­star­stvu fi­nan­si­ja kao i u Mini­star­stvu pri­vre­de da bi sa­zna­li ka­ko se uop­šte tre­ti­ra­ju po­me­nu­te Agen­ci­je. Osni­vač­kim ak­tom je de­fi­ni­sa­no da se iz bu­dže­ta Op­šti­ne In­đi­ja fi­nan­si­ra­ju do 2008. go­di­ne, me­đu­tim to ta­ko funk­ci­o­ni­še i dan da­nas. Agen­ci­je se vo­de kao dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću. Još uvek ne zna­mo ka­ko će da­lje funk­ci­o­ni­sa­ti, ali za­kon se mo­ra is­po­što­va­ti, ta­ko da će­mo mo­ra­ti da pro­na­đe­mo naj­bo­lji mo­del – za­klju­ču­je Gak.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.