20.10.2016.
Sport

Stoni tenis

Pe­ći­nač­ki osnov­ci naj­bo­lji

Pr­vo u ni­zu op­štin­skih škol­skih pr­ven­sta­va u op­šti­ni Pe­ćin­ci odr­ža­no je 13. ok­to­bra u Sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku. Na Op­štin­skom pr­ven­stvu osno­va­ca u sto­nom te­ni­su, na ko­jem su na­stu­pi­li tak­mi­ča­ri iz sve tri osnov­ne ško­le iz pe­ći­nač­ke op­šti­ne, ne­pri­ko­sno­ve­na i u kon­ku­ren­ci­ji de­voj­či­ca i u kon­ku­ren­ci­ji de­ča­ka ne­pri­ko­sno­ve­na je bi­la Osnov­na ško­la „Slo­bo­dan Ba­jić – Pa­ja“ iz Pe­ći­na­ca.
Po­kro­vi­telj tak­mi­če­nja bio je Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“, a na sve­ča­nom otva­ra­nju tak­mi­ča­ri­ma se obra­tio pred­sed­nik Sa­ve­za Si­ni­ša Đo­kić.
– Sport­ska ha­la u Do­njem To­var­ni­ku ži­vi svoj ži­vot, a or­ga­ni­za­ci­jom me­đu­škol­skih tak­mi­če­nja oprav­da­va na naj­bo­lji na­čin svo­je po­sto­ja­nje. Ube­đe­ni smo da će sva­ko sle­de­će pr­ven­stvo bi­ti sve ma­sov­ni­je – re­kao je Đo­kić.
U kon­ku­ren­ci­ji de­voj­či­ca u ko­nač­nom pla­sma­nu pr­vo me­sto je za­u­ze­la Osnov­na ško­la „Slo­bo­dan Ba­jić – Pa­ja“, dru­go Osnov­na ško­la „Du­šan Vu­ka­so­vić – Di­o­gen“, a tre­će Osnov­na ško­la „Du­šan Jer­ko­vić – Uča“.
U kon­ku­ren­ci­ji de­ča­ka naj­bo­lja je bi­la Osnov­na ško­la „Slo­bo­dan Ba­jić – Pa­ja“, dru­go me­sto je osvo­ji­la Osnov­na ško­la „Du­šan Jer­ko­vić – Uča“, a tre­će Osnov­na ško­la „Du­šan Vu­ka­so­vić – Di­o­gen“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.