20.10.2016.
Društvo

Sa poslednjeg sastanka Sistema 48

Mamograf u Domu zdravlja počeo sa radom

Na po­sled­njem sa­stan­ku Si­ste­ma 48 u In­đi­ji, odr­ža­nom u pe­tak, 14. ok­to­bra, pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve dvo­ne­delj­ne iz­ve­šta­je pod­ne­li su JKP „Ko­mu­na­lac“, JP „In­gas“, JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ i Dom zdra­vlja „Mi­lo­rad Mi­ka Pa­vlo­vić“.
Rad­ni­ci in­đij­skog „Ko­mu­nal­ca“ bi­li su an­ga­žo­va­ni, iz­me­đu osta­log, na či­šće­nju de­po­ni­je kod Re­pe­ti­to­ra, kao i na či­šće­nju ula­za na Grad­sku de­po­ni­ju i u No­vim Kar­lov­ci­ma. Ta­ko­đe, vr­še­ni su i re­dov­ni po­slo­vi ko­ji se ti­ču odr­ža­va­nja ze­le­nih po­vr­ši­na u Bi­ci­kli­stič­kom par­ku u In­đi­ji i put­nih pra­va­ca pre­ma Sta­roj Pa­zo­vi i u Uli­ci Ca­ra Du­ša­na u In­đi­ji.
Vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra JP „In­gas“ Du­šan Le­ma­ić iz­ve­stio je pred­stav­ni­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da je za­vr­še­na ak­ci­ja jef­ti­ni­jeg pri­klju­če­nja do­ma­ćin­sta­va na ga­so­vod­nu mre­žu ko­ja je star­to­va­la 15. av­gu­sta te­ku­će go­di­ne. Iz iz­ve­šta­ja po­me­nu­tog pred­u­ze­ća mo­glo se ču­ti da je od po­čet­ka te­ku­će go­di­ne do 15. av­gu­sta pri­klju­če­no sve­ga 15 no­vih ko­ri­sni­ka, a za sa­mo dva me­se­ca ak­ci­je njih 43. Pod­se­ti­mo, to­kom ak­ci­je ce­na pri­ključ­ka na ga­so­vod­nu mre­žu bi­la je 53.250 di­na­ra uz mo­guć­nost pla­ća­nja na šest me­seč­nih ra­ta. Po­red ovih po­slo­va, u pro­te­kle dve ne­de­lje, rad­ni­ci JP „In­gas“ vr­ši­li su kon­tro­le unu­tra­šnjih ga­snih in­sta­la­ci­ja, u okvi­ru re­dov­nih ak­tiv­no­sti, kao i ser­vi­si­ra­nje sta­ni­ca.
JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ pri­ve­lo je kra­ju ra­do­ve na pri­klju­če­nju objek­ta „Sun­ce“, Pred­škol­ske usta­no­ve „Bo­ško Bu­ha“ u In­đi­ji na grad­sku ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu. Ka­ko je is­ta­kao vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Dra­go­ljub Tri­fu­no­vić, pri­klju­čak je iz­ra­đen u ro­ku od de­set rad­nih da­na i vred­nost ove in­ve­sti­ci­je je oko 1,8 mi­li­o­na di­na­ra.
– Taj po­sao za­vr­ši­li smo na ba­zi za­ključ­ka pred­sed­ni­ka Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mi­ra Ga­ka. Mi smo ura­di­li sve što je tre­ba­lo, bez ob­zi­ra na obim po­sla i vi­si­nu iz­dvo­je­nih sred­sta­va za ovu na­me­nu, ali o to­me tre­ba gra­đa­ni da pro­ce­ne šta se de­ša­va­lo u pret­hod­nom pe­ri­o­du od de­set i vi­še go­di­na i pi­ta­nje tre­ba ne­kom dru­gom po­sta­vi­ti, za­što ka­na­li­za­ci­o­ni pri­klju­čak za jed­nu škol­sku usta­no­vu do sa­da ni­je bio ura­đen. To­kom iz­grad­nje, mo­ra­li smo da ide­mo tra­som kroz vla­sni­štvo mar­ke­ta „Idea“. Ra­do­vi su iz­vo­đe­ni na du­bi­ni od 4,30 me­ta­ra gde je mo­ra­lo da po­sto­ji obez­be­đe­nje za na­še rad­ni­ke. Ima­li smo do­sta pre­pre­ka zbog na­si­pa, šu­ta, čak i jed­ne ci­ster­ne ko­ja se na­la­zi­la u ze­mlji, ali smo us­pe­li sve da za­vr­ši­mo – is­ta­kao je Dra­go­ljub Tri­fu­no­vić.
Po­la­ko se pri­vo­de kra­ju i ra­do­vi na bu­še­nju bu­na­ra u Be­ški ko­ji će, ka­da bu­de pu­šten u rad, po­bolj­ša­ti vo­do­snab­de­va­nje u tom na­se­lju i omo­gu­ći­ti pri­klju­če­nje ko­ri­sni­ka na no­vu vo­do­vod­nu mre­žu u Čor­ta­nov­ci­ma.
– Bu­nar u Be­ški je is­ko­pan na du­bi­ni od 135 me­ta­ra, po­sta­vlje­na je bu­nar­ska kon­struk­ci­ja i u to­ku je is­pi­ti­va­nje ko­je tra­je tri pu­ta po 12 ča­so­va. Na­kon to­ga idu elek­tro ra­do­vi, iz­grad­nja šah­te i gla­ve bu­na­ra i sve bi tre­ba­lo bi­ti go­to­vo u pr­vim da­ni­ma no­vem­bra. Na­kon to­ga bi­će iz­vr­še­na mi­kro­bi­o­lo­ška i he­mij­sko – fi­zič­ka ana­li­za. Ka­da do­bi­je­mo po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te pri­stu­pi­će­mo pri­klju­če­nju bu­na­ra, na­kon če­ga će vo­do­vod u Čor­ta­nov­ci­ma ko­nač­no do­bi­ti vo­du – ka­že Tri­fu­no­vić i do­da­je da su Beš­ča­ni ove go­di­ne ima­li sta­bil­no snab­de­va­nje, ali će pu­šta­njem u rad no­vog bu­na­ra vo­do­snab­de­va­nje bi­ti još bo­lje.
Kao što je na­ja­vlje­no na jed­nom od pret­hod­nih sa­sta­na­ka Si­ste­ma 48, u in­đij­skom Do­mu zdra­vlja po­čeo je sa ra­dom ma­mo­graf, a sa­mim tim i oči­ta­va­nje ma­mo­graf­skih sni­ma­ka.
– Vr­lo sam za­do­vo­ljan što sam us­peo u po­sled­njim me­se­ci­ma da ura­dim deo po­sla za ko­ji sma­tram da je ve­o­ma va­žan. Pre sve­ga, ja sam dok­tor gi­ne­ko­log te sma­tram da je zdrav­stve­na za­šti­ta na­ših da­ma na pr­vom me­stu. Pre de­set da­na po­če­lo je oči­ta­va­nje de­po­no­va­nih ma­mo­graf­skih sni­ma­ka, a ujed­no se ra­de no­vi ko­ji se od­mah po oba­vlje­nom pre­gle­du i oči­ta­va­ju od stra­ne struč­nog li­ca. U Do­mu zdra­vlja, pod­se­ćam, se ra­de i gi­ne­ko­lo­ški pre­gle­di, kol­po­sko­pi­ja, ul­tra­zvuk i dru­go. Le­pa vest za sve trud­ni­ce je da je u po­ne­de­ljak po­če­la sa ra­dom Ško­la za trud­ni­ce, ko­joj će mo­ći da se pri­klju­če sve bu­du­će ma­me po­čev od 28. ne­de­lje trud­no­će. U Ško­li za trud­ni­ce mo­ći će da do­bi­ju sve in­for­ma­ci­je ve­za­ne za is­hra­nu, fi­zič­ku ak­tiv­nost, hi­gi­je­nu u vre­me trud­no­će, bi­će or­ga­ni­zo­va­na i raz­li­či­ta pre­da­va­nja od stra­ne struč­nih li­ca. Že­le­li smo bu­du­ćim ma­ma­ma da olak­ša­mo trud­nič­ke da­ne, ali i sam čin po­ro­đa­ja – ka­že dr Jo­vo Ko­ma­zec, vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra in­đij­skog Do­ma zdra­vlja.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.