13.10.2016.
Aktuelno

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Ma­nje nov­ca u ka­sa­ma

Iz­me­nje­nim Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ji je usvo­jen na sed­ni­ci Na­rod­ne skup­šti­ne pro­šlog pet­ka, 7. ok­to­bra, pred­vi­đe­no je da će, od ukup­nih po­re­za na za­ra­de ko­ji se is­pla­ću­ju gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma, ume­sto sa­da­šnjih 80 od­sto gra­do­vi­ma ubu­du­će osta­ja­ti 77 od­sto, a op­šti­na­ma 74 od­sto, dok će Be­o­gra­du pri­ho­di bi­ti sma­nje­ni vi­še, od­no­sno da glav­nom gra­du ume­sto 70 od­sto osta­je 66 od­sto.
Mi­ni­star­ka dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Ana Br­na­bić je po­vo­dom iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve re­kla da se ne­do­sta­ju­ća sred­stva mo­gu na­do­me­sti­ti i ta­ko da gra­đa­ni to ne ose­te, od­no­sno kroz ažu­ri­ra­nje ba­ze po­da­ta­ka o imo­vi­ni, na­ja­vlje­nim po­ve­ća­njem mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da i bor­bom pro­tiv si­ve eko­no­mi­je.
Ona je do­da­la i da će Vla­da Sr­bi­je lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma na­sta­vi­ti da po­ma­že da re­a­li­zu­ju za­po­če­te raz­voj­ne pro­jek­te zbog uma­nje­nja sred­sta­va. Pre­ma nje­nim re­či­ma, pre­ra­spo­de­la je ra­đe­na ta­ko da se za­dr­ži da gra­do­vi i op­šti­ne i da­lje ima­ju mo­ti­va­ci­ju da pod­sti­ču lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj.
Po­vo­dom usva­ja­nja iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Sa­na­der je iz­ja­vio da će grad­ski bu­džet bi­ti uma­njen za ne­kih 30 do 33 mi­li­o­na di­na­ra.
– Ra­di se o no­mi­nal­nom iz­no­su od oko 33 mi­li­o­na di­na­ra pre­ma ne­kim na­šim pre­li­mi­nar­nim pro­ra­ču­ni­ma. To sma­nje­nje ne­će ugro­zi­ti funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Mi je­smo ne­što iz­gu­bi­li, ali smo i mno­go to­ga do­bi­li od Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Pre sve­ga smo se iz­bo­ri­li za re­kon­struk­ci­ju pu­ta kroz La­ća­rak, to su sred­stva od 240 mi­li­o­na di­na­ra. Do­bra stvar u sve­mu ovo­me je, što je i mi­ni­star­ka Ana Br­na­bić re­kla, da će se deo sred­sta­va ko­ji se ostva­ri ovim pu­tem vra­ća­ti lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma ko­je ima­ju pro­jek­te. Mi smo na svu sre­ću jed­na ta­kva lo­kal­na sa­mo­u­pra­va. U pret­hod­nom pe­ri­o­du kon­ku­ri­sa­li smo za sred­stva Svet­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj za sa­o­bra­ćaj­ni­ce kod pod­vo­žnja­ka i već nam je odo­bre­no su­fi­nan­si­ra­nje u iz­no­su od 50 od­sto od ukup­ne vred­no­sti pro­jek­ta. Pro­je­kat iz­no­si 93 mi­li­o­na di­na­ra i na­ma je odo­bre­na po­lo­vi­na sred­sta­va. Do­bi­li smo i de­se­tak mi­li­o­na di­na­ra od mi­ni­star­stva tu­ri­zma za iz­grad­nju ba­ze­na, a kon­ku­ri­sa­li smo i za do­dat­na sred­stva kod mi­ni­star­stva spor­ta. U raz­go­vo­ri­ma sa mi­ni­strom pro­sve­te nam je na ne­ki na­čin obe­ća­no da će­mo do­bi­ti sred­sta­va za opre­ma­nje ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci. Ovo je jed­na pod­sti­caj­na me­ra za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, jer uko­li­ko že­li­te da do­bi­je­te sred­stva mo­ra­te da ima­te pro­jek­te. Za­to se ja ne bo­jim što će­mo osta­ti bez tih tri­de­se­tak mi­li­o­na di­na­ra, jer ima­mo to­li­ko ozbilj­nih pro­je­ka­ta i mi­slim da će­mo po­vu­ći da­le­ko vi­še sred­sta­va ne­go što će­mo, da ta­ko ka­žem, iz­gu­bi­ti – iz­ja­vio je gra­do­na­čel­nik Sa­na­der.
Iz­me­njen Za­kon o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve po­či­nje da se pri­me­nju­je od 1. ja­nu­a­ra sle­de­će go­di­ne, što zna­či da se nje­go­ve od­red­be mo­ra­ju uze­ti u ob­zir kod pla­ni­ra­nja op­štin­skog bu­dže­ta za na­red­nu go­di­nu. Bi­lja­na Da­mlja­no­vić, še­fi­ca Ode­lje­nja za fi­nan­si­je, pri­vre­du i po­ljo­pri­vre­du Op­štin­ske upra­ve u Ru­mi ka­že da, pre­ma nji­ho­vim pro­ra­ču­ni­ma, to kon­kret­no za rum­sku op­šti­nu zna­či sma­nje­nje pri­ho­da za oko 2,5 mi­li­o­na di­na­ra me­seč­no.
– Na go­di­šnjem ni­vou to sma­nje­nje iz­no­si tri­de­se­tak mi­li­o­na, što su za nas zna­čaj­na sred­stva. Me­đu­tim, ima­ju­ći u vi­du ve­li­ki broj in­ve­sti­ci­ja ko­je su re­a­li­zo­va­ne, ali i ko­je su u na­ja­vi, ali su si­gur­ne, mi će­mo us­pe­ti da to sma­nje­nje na­dok­na­di­mo – re­kla je za na­še no­vi­ne Bi­lja­na Da­mlja­no­vić.
Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja ka­že da će usled iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ova srem­ska op­šti­na osta­ti bez oko 40 mi­li­o­na di­na­ra bu­džet­skih sred­sta­va.
– Uko­li­ko svi po­ja­ča­mo na­pla­tu lo­kal­nih pri­ho­da, mi će­mo to vr­lo la­ko na­dok­na­di­ti. Ono što je mi­ni­star­ka na­ja­vi­la je­ste stva­ra­nje zdra­ve kon­ku­rent­ske kli­me, da će op­šti­ne ko­je naj­bo­lje bu­du na­pla­ći­va­le svo­je lo­kal­ne pri­ho­de i na taj na­čin bu­du po­ka­za­le od­go­vor­nost pre­ma ra­du i svo­jim gra­đa­ni­ma, ima­ti mo­guć­nost da ima­ju pri­o­ri­tet pri­li­kom iz­ra­de od­re­đe­nih pro­je­ka­ta. Uko­li­ko ra­di­mo ozbilj­no i od­go­vor­no, ne­će­mo ima­ti ve­li­kih pro­ble­ma – re­kao je Gak.
Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od ko­le­ga iz RTV Sta­ra Pa­zo­va, u bu­dže­tu Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, od sle­de­će go­di­ne pri­ho­di od po­re­za na za­ra­de će bi­ti uma­nje­ni za ne­kih 40 mi­li­o­na di­na­ra.
– Za Op­šti­nu Pe­ćin­ci, efek­ti ovog uma­nje­nja od šest pro­ce­na­ta re­al­no pred­sta­vlja­ju 15.638.000 ma­nje u lo­kal­nom bu­dže­tu, što je 2,62 od­sto ma­nje u od­no­su na na­pla­tu 2015. go­di­ne, ali na­ša op­šti­na ima mo­guć­no­sti da kom­pen­zu­je ovo uma­nje­nje za­hva­lju­ju­ći no­vim in­ve­sti­ci­ja­ma i ve­ćem bro­ju za­po­sle­nih, či­me se sra­zmer­no po­ve­ća­va i pri­hod od po­re­za na za­ra­de, kao i kroz pro­jekt­no fi­nan­si­ra­nje raz­voj­nih in­ve­sti­ci­o­nih pro­je­ka­ta iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta – iz­ja­vio je po­vo­dom iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va Zo­ran Voj­kić, za­me­nik pred­sed­ni­ce Op­šti­ne Pe­ćin­ci.
Pre­ma re­či­ma ru­ko­vo­di­o­ca Ode­lje­nja za fi­nan­si­je Op­šti­ne Šid Ja­dran­ke Ne­dić, iz­me­nom Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, sred­stva Op­šti­ne Šid bi­će sma­nje­na u iz­no­su od šest od­sto ostva­re­nih od po­re­za na za­ra­de na dan 31. de­cem­bar 2015. go­di­ne. Na osno­vu ostva­re­nih pri­ho­da po na­ve­de­nom osno­vu, sred­stva op­šti­ni Šid bi­će uma­nje­na za oko 14 mi­li­o­na di­na­ra.
Ka­ko na­vo­di šef Slu­žbe za fi­nan­si­je, utvr­đi­va­nje i na­pla­tu jav­nih pri­ho­da Op­šti­ne Irig Ili­ja Jo­cić bu­džet Op­šti­ne Irig će bi­ti uma­njen za oko šest mi­li­o­na di­na­ra na osno­vu ostva­re­nih pri­ho­da od po­re­za na za­ra­de.
E. M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.