22.09.2016.
Sport

KK "Srem Basket" Pećinci

Vi­kend pod ko­še­vi­ma

Ko­šar­ka­ški klub „Srem ba­sket“ iz Pe­ći­na­ca, or­ga­ni­zo­vao je 17. i 18. sep­tem­bra sed­mi mi­ni kamp „Vi­kend pod ko­še­vi­ma“. Ova za­ni­mlji­va sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja pr­vi put je odr­ža­na u sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku, ko­ja pru­ža od­lič­ne uslo­ve za odr­ža­va­nje sport­skih tak­mi­če­nja. Po­kro­vi­telj dvo­dnev­ne ma­ni­fe­sta­ci­je je već tra­di­ci­o­nal­no Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“.
– Ba­vlje­nje spor­tom, ko­šar­kom, ži­vot­na je pri­vi­le­gi­ja. Ima­mo ve­li­ku sre­ću da u na­šoj sre­di­ni da ima­mo jed­nog Živ­ka Mi­si­ra­ču (tre­ner „Srem ba­ske­ta“) ko­ji de­ci pre­no­si svo­je bo­ga­to ko­šar­ka­ško is­ku­stvo – iz­ja­vio je na sve­ča­nom otva­ra­nju tur­ni­ra se­kre­tar „Raz­vo­ja spor­to­va“ To­mi­slav Ćir­ko­vić, ko­ji je uče­sni­ci­ma po­ru­čio da je naj­va­žni­je da bu­du zdra­vi, do­bri lju­di i do­bri spor­ti­sti.
Ma­ni­fe­sta­ci­ji su po­seb­no na zna­ča­ju da­li ko­šar­ka­ški zva­nič­ni­ci Vla­di­mir Ku­zma­no­vić, di­rek­tor svih mla­đih se­lek­ci­ja Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je i Zo­ran Mar­ko­vić, se­kre­tar Udru­že­nja ko­šar­ka­ških tre­ne­ra Voj­vo­di­ne.
– Vo­li­te ko­šar­ku i ne raz­mi­šljaj­te pre­vi­še o dru­gim stva­ri­ma. Bo­ri­te se za svoj dres i svoj tim. Mno­gi su po­či­nja­li kao vi, a ka­sni­je igra­li u po­zna­tim klu­bo­vi­ma. Svi ste po­bed­ni­ci sa­mim tim što ste ov­de – re­kao je Ku­zma­no­vić po­zdra­vlja­ju­ći uče­sni­ke tur­ni­ra.
Pr­vog da­na mi­ni kam­pa, tak­mi­či­lo se 2002/2003. go­di­šte, a na kra­ju pr­vog da­na pr­va na ta­be­li bi­la je eki­pa „Fleš“ (Be­o­grad) sa šest osvo­je­nih bo­do­va, dru­go me­sto pri­pa­lo je do­ma­ći­nu „Srem ba­ske­tu“ sa če­ti­ri bo­da, tre­će „Že­le­zni­čar sta­ru“ (In­đi­ja) sa dva, a če­tvr­ti je bio „NS Star“ (No­vi Sad) bez bo­do­va. U šu­ti­ra­nju troj­ki po­be­dio je Da­mjan Di­vljan („Že­le­zni­čar star“), is­pred Alek­san­dra To­do­ro­vi­ća i Ser­ge­ja Cvet­ko­vi­ća (obo­ji­ca iz „Srem ba­ske­ta“).
Dru­gog da­na tak­mi­či­lo se 2004/2005. go­di­šte, a naj­bo­lja je bi­la eki­pa „Sta­ra Pa­zo­va“ sa če­ti­ri osvo­je­na bo­da. Dru­go me­sto osvo­jio je „Srem ba­sket“ sa dva bo­da, a tre­će „Ru Koš“ bez bo­do­va. U šu­ti­ra­nju troj­ki po­be­dio je V. Sta­no­je­vić („Sta­ra Pa­zo­va“), is­pred B. Ka­ti­ća („Sta­ra Pa­zo­va“) i I. Lu­ki­ća („Ru Koš“).
Na kra­ju „Vi­ken­da pod ko­še­vi­ma“ tre­ner „Srem ba­ske­ta“ Živ­ko Mi­si­ra­ča iz­ja­vio je da je naj­va­žni­je da je tur­nir pro­te­kao u naj­bo­ljem re­du.
– S ob­zi­rom da su re­zul­ta­ti bi­li u dru­gom pla­nu, tre­ne­ri su ima­li mo­guć­nost da pru­že šan­su svoj de­ci, ka­ko bi što vi­še igra­la i bi­la sreć­ni­ja. Uosta­lom, to je bi­la su­šti­na i po­ru­ka na­še ma­ni­fe­sta­ci­je – na­gla­sio je Mi­si­ra­ča.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.