15.09.2016.
Kultura

Maradička jesen

Za sva­kog po ne­što

Tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ma­ra­dič­ka je­sen“ odr­ža­na je 10. i 11. sep­tem­bra u Ma­ra­di­ku. Ka­ko na­vo­de or­ga­ni­za­to­ri iz Me­sne za­jed­ni­ce, ove go­di­ne za­be­le­žen je znat­no ve­ći broj iz­la­ga­ča i po­se­ti­la­ca. Ma­ni­fe­sta­ci­ja je tra­ja­la dva da­na, a pr­vi je obe­le­ži­lo tak­mi­če­nje u ku­va­nju ko­tli­ća. Naj­bo­lja u spre­ma­nju srem­skog pa­pri­ka­ša bi­la je eki­pa Sr­đa­na Đo­ki­ća iz Ma­ra­di­ka, dru­go me­sto pri­pa­lo je eki­pi SNS iz In­đi­je, dok je tre­će me­sto osvo­ji­la eki­pa pred­vo­đe­na Lu­kom Sa­vi­ćem iz Ma­ra­di­ka. Dru­gog da­na ma­ni­fe­sta­ci­je, 11. sep­tem­bra pred­stav­ni­ci Op­šti­ne In­đi­ja i OO SUB­NOR po­lo­ži­li su ven­ce na spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma i žr­tva­ma fa­ši­stič­kog te­ro­ra NOB-a.
„Ma­ra­dič­ka je­sen“ na­sta­vlje­na je na­stu­pom kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va, po­sle če­ga se pri­sut­ni­ma obra­tio pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak.
– Ve­li­ki je zna­čaj ma­ni­fe­sta­ci­je „Ma­ra­dič­ka je­sen“ ka­ko za sta­nov­ni­ke ovog se­la, ta­ko i za sve one ko­ji se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom i iz­ra­dom ru­ko­tvo­ri­na. Za­hva­lju­jem se no­vom pred­sed­ni­ku Me­sne za­jed­ni­ce Ma­ra­dik Ste­va­nu Bra­di­ću ko­ji je do­pri­neo da ove go­di­ne ma­ni­fe­sta­ci­ja po­pri­mi sa­svim dru­ga­či­ji ob­lik – re­kao je Gak.
Ka­ko is­ti­ču pred­stav­ni­ci Me­sne za­jed­ni­ce Ma­ra­dik cilj je da sva­ke go­di­ne pri­vu­ku što ve­ći broj po­se­ti­la­ca.
– Pre­ko 30 lju­di uče­stvo­va­lo je u tak­mi­čar­skom de­lu, pre­ko 200 ima­lo je pri­li­ku da pro­ba pa­pri­kaš ko­ji su pri­pre­ma­li tak­mi­ča­ri. Tru­di­li smo se da ove go­di­ne bu­de­mo dru­ga­či­ji i u to­me smo us­pe­li – is­ta­kao je pred­sed­nik MZ Ma­ra­dik Ste­van Bra­dić.
Po­red tak­mi­čar­skog de­la pro­gra­ma, dru­gog da­na ma­ni­fe­sta­ci­je, po­se­ti­o­ci su ima­li pri­li­ku da po­gle­da­ju po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­de i ru­ko­tvo­ri­ne na pla­tou is­pred zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Broj­na udru­že­nja že­na pred­sta­vi­la su svo­je ra­do­ve i raz­li­či­te pro­iz­vo­de od vo­ća i po­vr­ća.
– Iz­lo­ži­li smo ruč­ne ra­do­ve, zim­ni­cu i voć­ne so­ko­ve. To je sa­mo deo ono­ga što 15 vred­nih že­na, čla­ni­ca na­šeg Udru­že­nja sva­ko­dnev­no ra­de. Pri­sut­ne smo na svim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma u Sre­mu, a već 24. sep­tem­bra iz­la­ga­će­mo na re­gi­o­nal­nom Saj­mu pri­vre­de tj. Saj­mu ga­stro­no­mi­je „Ga­stro Srem“ na ba­ze­ni­ma u No­voj Pa­zo­vi – ka­že Ka­ta­lin Ipač, čla­ni­ca Udru­že­nja že­na „Kla­sje“ Ma­ra­dik.
Ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ma­ra­dič­ka je­sen“ za­vr­še­na je sport­skim ak­tiv­no­sti­ma. Na se­o­skom, fud­bal­skom te­re­nu od­i­gra­na je pr­ven­stve­na utak­mi­ca iz­me­đu lo­kal­nog FK „Slo­ga“ i FK „Du­nav“ iz No­vog Slan­ka­me­na.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.