15.09.2016.
Sport

Goran Nikolić trčao maraton kroz Rumu

Tr­ka za Gi­ni­sov re­kord

Go­ran Ni­ko­lić, ma­ra­to­nac iz Kra­gu­jev­ca kre­nuo je u svo­ju tr­ku za Gi­ni­sov re­kord, ali još vi­še da uka­že na po­lo­žaj in­va­lid­nih li­ca i pri­ku­pi po­moć za opre­ma­nje Re­gi­o­nal­nog cen­tra za sport i re­ha­bi­li­ta­ci­ju oso­ba sa in­va­li­di­te­tom „Iskra“ u nje­go­vom gra­du.
Za­to je kre­nuo u ak­ci­ju „Ma­ra­ton za Gi­ni­sa – 55 ma­ra­to­na za 55 da­na“ uz plan da od 3. sep­tem­bra pa do 27. ok­to­bra sva­ki dan pre­tr­či 42,2 ki­lo­me­tra i ta­ko obo­ri do­sa­da­šnji re­kord od 52 ma­ra­to­na.
Da­kle, po­sle na­por­nih pri­pre­ma, Go­ran će sa svo­jim ti­mom po­ku­ša­ti da pre­tr­či ukup­no oko 2.500 ki­lo­me­ta­ra. Za sva­ki ma­ra­ton plan mu je da tr­či po šest sa­ti dnev­no. Pla­ni­ra­na ru­ta tr­ča­nja ob­u­hva­ta gra­do­ve po Sr­bi­ji, Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni i Cr­noj Go­ri. Svo­ju tr­ku Go­ran je za­po­čeo u Kra­gu­jev­cu, a za­vr­ša­va u Bu­dvi.
Go­ran Ni­ko­lić je na svom pu­tu, tr­čao kroz Srem­sku Mi­tro­vi­cu, a pe­ta eta­pa mu je bi­la od Ku­zmi­na do Ru­me. Na ci­lju su ga do­če­ka­li tra­di­ci­o­nal­no, sa hle­bom i so­lju, a po­red čla­no­va Ro­ta­ri klu­ba, bi­li su pri­sut­ni i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­za­ci­ja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom. Go­ran je u Ru­mi pre­no­ćio, a po­tom je tr­čao ka No­vom Sa­du.
Po­sle pre­tr­ča­nih 42,2 ki­lo­me­tra Go­ran Ni­ko­lić je u do­broj for­mi odr­žao i kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re.
– Cilj mi ni­je to­li­ko oba­ra­nje Gi­ni­so­vog re­kor­da ko­li­ko pri­ku­plja­nje nov­ca za opre­ma­nje Re­gi­o­nal­nog cen­tra za sport i re­ha­bi­li­ta­ci­ju oso­ba sa in­va­li­di­te­tom „Iskra“. Da­kle, že­lja mi je pro­mo­vi­sa­nje zdra­vlja i spor­ta, kao i da uka­žem na spo­sob­nost oso­ba sa in­va­li­di­te­tom za oba­vlja­nje naj­slo­že­ni­jih po­slo­va – re­kao je Go­ran Ni­ko­lić.
Go­ran je sla­bo­vid, na jed­no oko ne vi­di, a na dru­gom ima sve­ga pet pro­ce­na­ta ostat­ka vi­da. Prak­sa je na ovom ma­ra­to­nu da se Go­ra­nu pri­klju­če i spor­ti­sti iz sre­di­ne u ko­joj tr­či, pa je ta­ko bi­lo i u Ru­mi, a me­đu nji­ma je bio i Alek­san­dar Bun­da­lo, član Op­štin­skog ve­ća za­du­žen za sport ko­ji je pre­tr­čao 10 ki­lo­me­ta­ra.
Ge­ne­ral­ni spon­zor Go­ra­na Ni­ko­li­ća je Ro­ta­ri di­strikt 2483 Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, pa je upra­vo za­to cilj u Bu­dvi.
S. DŽ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.