15.09.2016.
Društvo

Dečji dan u Bloku "B"

Ugo­sti­li de­cu Ko­so­va i Republike Srpske

U srem­sko­mi­tro­vač­kom Na­se­lju Blok B pro­šle su­bo­te, 10. sep­tem­bra po če­tvr­ti put odr­žan je Deč­ji dan, kul­tur­no – sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja oku­plja de­cu iz Sr­bi­je, Re­pu­bli­ke Srp­ske i sa Ko­so­va i Me­to­hi­je. Or­ga­ni­za­to­ri ove ma­ni­fe­sta­ci­je su Me­sna za­jed­ni­ca Blok B i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a ka­ko je po­ru­čio mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Pet­ko­vić, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va će na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va ova­kve i slič­ne ma­ni­fe­sta­ci­je.
– Dra­go mi je ka­da u na­se­lju u kom sam ro­đen i od­ra­stao vi­dim ovo­li­ko de­ce, na­še kom­ši­je i go­ste iz Slo­vač­ke, Ru­si­je, Re­pu­bli­ke Srp­ske i sa Ko­so­va i Me­to­hi­je. Va­ma ma­li­ša­ni­ma že­lim da ži­vi­te u ve­se­lju, da se dru­ži­te, po­ve­zu­je­te, da bu­de­te na­sme­ja­ni i da vam sva­ki dan bu­de deč­ji dan. Vi ste bu­duć­nost ove ze­mlje i ve­ru­jem da će­te iz­ra­sti u pra­ve lju­de – iz­ja­vio je gra­do­na­čel­nik Pet­ko­vić.
Srem­ska Mi­tro­vi­ca je po dru­gi put bi­la do­ma­ćin de­ci iz op­šti­ne Ra­ni­lug sa Ko­so­va, te se pred­sed­nik ove op­šti­ne Gra­di­mir Mi­kić za­hva­lio na go­sto­prim­stvu.
– Već dru­gu go­di­nu za re­dom ima­mo ve­li­ku čast i za­do­volj­stvo da bu­de­mo deo Deč­jeg da­na sa na­šim po­bra­ti­mi­ma, Na­se­ljem Blok B. De­ca ko­ja su ov­de su za­hva­lju­ju­ći va­ma do­bi­la šan­su da iza­đu iz svo­je sva­ko­dnev­ni­ce, iz svo­jih „ka­za­ma­ta“ i da bu­du do­če­ka­na lju­ba­zno­šću, osme­hom i pu­nim sr­cem. Nji­hov osmeh ne­ma ce­nu i za­to vam hva­la na go­sto­prim­stvu. Za­jed­no smo mno­go ja­či i mi­slim da nam je bu­duć­nost u za­jed­ni­štvu – is­ta­kao je Mi­kić.
De­ca su se to­kom Deč­jeg da­na tak­mi­či­la u ne­ko­li­ko sta­rih tra­di­ci­o­nal­nih di­sci­pli­na, kao što su na­te­za­nje ko­nop­ca, no­še­nje ja­je­ta u ka­ši­ci, ska­ka­nje u dža­ku i ba­ca­nje vor­tek­sa. U re­vi­jal­nom de­lu na­stu­pi­li su ho­ro­vi „Vi­vak“ i „Pi­ko­lo“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fol­klor­na dru­štva sa Ko­so­va, Re­pu­bli­ke Srp­ske, Ko­za­ci sa Do­na i slo­vač­ko kul­tur­no umet­nič­ko dru­štvo.
Ta­ko je i ove go­di­ne pre­ko 700 de­ce uži­va­lo u pri­jat­nom su­bot­njem da­nu na pro­sto­ru Me­sne za­jed­ni­ce Blok B u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
B. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.