08.09.2016.
Sport

Prijem za uspešnu teniserku u Mitrovici

Zlat­na Na­ta­li­ja Pe­ja­ko­vić

Na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Ne­dić pri­re­dio je pro­šlog če­tvrt­ka, 1. sep­tem­bra pri­jem u Grad­skoj ku­ći za mla­du Mi­trov­čan­ku Na­ta­li­ju Pe­ja­ko­vić, osva­ja­či­cu zlat­ne me­da­lje na 20. Sport­skim igra­ma mla­dih u Spli­tu, ko­je su tra­ja­le od 22. do 27. av­gu­sta.
Na­ta­li­ja je iz­ra­zi­la ve­li­ko za­do­volj­stvo zbog po­stig­nu­tog uspe­ha i is­ku­stva ko­je je ste­kla za vre­me tak­mi­če­nja, a ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sport­skog sa­ve­za Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ne­ma­nja Cr­nić je is­ta­kao ka­ko su srp­ski spor­ti­sti po­sti­gli u Spli­tu od­lič­ne re­zul­ta­ti, osvo­je­no je do­sta zlat­nih me­da­lja, me­đu ko­ji­ma i jed­na za Srem­sku Mi­tro­vi­cu.
– Na­ta­li­ja je to­kom tak­mi­če­nja po­ka­za­la iz­u­ze­tan ta­le­nat i kva­li­tet, a bi­la je i za­štit­ni znak na­še de­le­ga­ci­je svo­jim osme­hom, po­na­ša­njem, du­hom, pro­sto je ple­ni­la – re­kao je Cr­nić.
Na­čel­nik Ili­ja Ne­dić je po­že­leo Na­ta­li­ji još pu­no uspe­ha u bu­duć­no­sti i re­kao da će Grad na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va mla­de spor­ti­ste i ula­že u sport­sku in­fra­struk­tu­ru ka­ko bi oni ima­li uslo­ve za kva­li­tet­ni­ji tre­ning i po­sti­za­nje no­vih uspe­ha.
U. R.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.