08.09.2016.
Poljoprivreda

Licitacija za državno poljoprivredno zemljište u Rumi

Sla­bo in­te­re­so­va­nje se­lja­ka

U rum­skoj op­šti­ni pr­vi krug li­ci­ta­ci­je je odr­žan od 29. av­gu­sta do 2. sep­tem­bra, a u 17 ka­ta­star­skih op­šti­na ove go­di­ne je u za­kup po­nu­đe­no 457,71 hek­tar po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni. U ovom pr­vom kru­gu je iz­li­ci­ti­ra­no sve­ga 86,7 hek­ta­ra, dok je za dru­gi krug pre­o­sta­lo 371 hek­tar.
Ka­ko pro­šle go­di­ne ni­je bi­lo li­ci­ta­ci­je, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va bi­la du­žna da pri­ku­pi pro­seč­ne ce­ne iz okol­nih op­šti­na. Na osno­vu njih od­re­đe­na je pro­seč­na ce­na za rum­sku op­šti­nu ko­ja iz­no­si 423,85 evra po hek­ta­ru, što od­go­va­ra nji­vi dru­ge kla­se. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va se opre­de­li­la da, u skla­du sa Za­ko­nom, po­čet­nu ce­nu uma­nji za 20 pro­ce­na­ta i da ona bu­de 339,08 evra. Bi­lo je če­ti­ri ši­fre nad­me­ta­nja za voć­nja­ke, tri u Ste­ja­nov­ci­ma i jed­na u Gra­bov­ci­ma. Tri ši­fre nad­me­ta­nja su bi­la za rib­nja­ke (dve u Ste­ja­nov­ci­ma i jed­na u Gra­bov­ci­ma). Te par­ce­le se da­ju na znat­no du­ži pe­ri­od – na 30 ili 40 go­di­na, dok se sva osta­la ze­mlja da­je u za­kup na go­di­nu da­na.
Na li­ci­ta­ci­ju se, u od­no­su na ra­ni­je go­di­ne, pri­ja­vio ma­li broj za­in­te­re­so­va­nih ra­ta­ra, a naj­ve­će in­te­re­so­va­nje je bi­lo tre­ćeg da­na jav­nog nad­me­ta­nja za ze­mlji­šte u Pla­ti­če­vu, Ni­kin­ci­ma i Bu­đa­nov­ci­ma.
– Po­nu­da je da­le­ko ma­nja u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne. Ukup­no ima­mo 52 po­nu­de za sve one ši­fre nad­me­ta­nja. Po­čet­na ce­na je vi­so­ka i ona je na ne­ki na­čin na­met­nu­ta od stra­ne re­sor­nog Mi­ni­star­stva i to je uz usit­nje­nost par­ce­la raz­log sma­nje­nom in­te­re­so­va­nju po­ljo­pri­vred­ni­ka. Po­je­di­ne par­ce­le iz­no­si­le su sve­ga 700 kva­drat­nih me­ta­ra i ne­ma za­in­te­re­so­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka za ta­ko ma­le ob­ra­di­ve po­vr­ši­ne, dok su sko­ro sve ve­će par­ce­le iz­li­ci­ti­ra­ne – is­ti­če za­me­ni­ca pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za do­de­lu dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u za­kup Ta­nja Dro­bac.
To­kom li­ci­ta­ci­je je­di­no se za ze­mlju u Bu­đa­nov­ci­ma od­vi­ja­lo pra­vo nad­me­ta­nje, pa se od po­čet­ne ce­ne 33.090 di­na­ra jav­nim nad­me­ta­njem sti­glo do ce­ne od 44.090 di­na­ra, dok je svo osta­lo ze­mlji­šte oti­šlo po po­čet­noj ce­ni.
Ta­nja Dro­bac sma­tra da će in­te­re­so­va­nje bi­ti da­le­ko ve­će u dru­gom kru­gu.
– Pre sve­ga za­to što će ce­ne u dru­gom kru­gu bi­ti do­dat­no uma­nje­ne za 20 pro­ce­na­ta i ve­ru­je­mo da će to uti­ca­ti na ve­ći od­ziv po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča – re­kla je Ta­nja Dro­bac.
Ra­ta­ri su ne­za­do­volj­ni, to se vi­de­lo i na li­ci­ta­ci­ji, jer sto­ča­ri ima­ju pra­vo pre­čeg za­ku­pa pa je osta­lo ve­o­ma ma­lo ze­mlji­šta i to lo­ši­jeg kva­li­te­ta za li­ci­ta­ci­ju, a ce­ne su vi­so­ke.
To po­tvr­đu­ju i re­či Ra­do­va­na Li­li­ća iz Bu­đa­no­va­ca.
– Iz­li­ci­ti­rao sam oko 11,5 hek­ta­ra, a imam svo­je ze­mlje oko 40 hek­ta­ra. Ba­vim se pro­iz­vod­njom ži­ta, ku­ku­ru­za i so­je. Mi smo u do­sta lo­ši­jem po­lo­ža­jem u od­no­su na sto­ča­re, mi­slim da ni­je po­šte­no pre­ma ra­ta­ri­ma što je ta­ko po­de­lje­no ze­mlji­šte. U bu­đa­no­vač­kom ata­ru smo ove go­di­ne sa­mo nas dvo­ji­ca iz­li­ci­ti­ra­li ze­mlji­šte, a ra­ni­jih go­di­na nas je bi­lo i vi­še od 30 ko­ji smo li­ci­ti­ra­li. Ce­ne su ka­ta­stro­fa – za pe­tu i še­stu kla­su, po­čet­na ce­na je bi­la 32.000 i 37.000 di­na­ra, a ne­ki sto­ča­ri su do­bi­li ze­mlju po 140 evra, i to bo­lju ne­go ovu. Tre­ba da se vi­di ko je pra­vi sto­čar i da se po­štu­je za­kon – ko ima svo­ju ze­mlju, za to­li­ko da mu se od­bi­je, a da osta­tak mo­že da li­ci­ti­ra, a da in­spek­ci­ja ide i da vi­di ko ima i ko­li­ko stvar­no ima sto­ke i ko­li­ko za to do­bi­ja ze­mlje po pra­vu pre­čeg za­ku­pa – sma­tra Li­lić.
S. Dža­ku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.