Kultura

Galerija slika "Sava Šumanović" Šid

Sti­ho­vi o Sa­vi

Ga­le­ri­ja sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ u uto­rak, 30. av­gu­sta obe­le­ži­la je 74 go­di­ne od stra­da­nja po­zna­tog šid­skog sli­ka­ra Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća. Na­i­me, 30. av­gu­sta 1942. go­di­ne Sa­va Šu­ma­no­vić za­jed­no sa svo­jih 150 su­gra­đa­na, stre­ljan je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Ove go­di­ne za­po­sle­ni u šid­skoj Ga­le­ri­ji od­lu­či­li su da or­ga­ni­zu­ju ne­što dru­ga­či­je ve­će se­ća­nja na po­zna­tog šid­skog umet­ni­ka. Odr­ža­no je po­et­sko ve­če, na ko­joj su sti­ho­ve o Sa­vi Šu­ma­no­vi­ću go­vo­ri­li pe­sni­ci iz Ši­da.
– Ove go­di­ne od­lu­či­li smo se da in­tim­no obe­le­ži­mo se­ća­nje na stra­da­nje na­šeg ve­li­kog umet­ni­ka. U po­sled­njim da­ni­ma av­gu­sta sa po­seb­nom pa­žnjom se se­ća­mo Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća, nje­go­vog stra­da­nja i nje­go­vog krat­kog ži­vo­ta i tra­gič­nog kra­ja. Nje­go­ve sli­ke se na­la­ze u Ši­du i nje­go­va maj­ka Per­si­da je po­klo­ni­la na­šem gra­du sli­ke da ih ču­va­mo i pa­zi­mo, sma­tra­ju­ći da su one kod nas naj­si­gur­ni­je. Baš iz tog raz­lo­ga što mi Sa­vu tre­ti­ra­mo na je­din­stven na­čin, ove go­di­ne smo re­ši­li da ob­je­di­ni­mo sve ge­ne­ra­ci­je šid­skih pe­sni­ka. Svi oni su, se­ća­ju­ći se da­na ka­da je stre­ljan Sa­va Šu­ma­no­vić, pro­či­ta­li pe­sme ko­je su na­pi­sa­li i ko­je su po­sve­ti­li nje­mu, a ko­je su bi­le in­spi­ri­sa­ne nje­go­vim de­lom ili ži­vo­tom. I to je jed­na do­dat­na emo­ci­ja za ove da­ne. Iz­lo­žbu će­mo or­ga­ni­zo­va­ti u sep­tem­bru kao i sva­ke je­se­ni, ali da­na­šnji dan ne mo­že bi­ti neo­be­le­žen, jer smo uvek 28. 29. i 30. av­gu­sta u po­seb­nim emo­ci­ja­ma – is­ta­kla je di­rek­tor­ka Ga­le­ri­je sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Ve­sna Bu­ro­je­vić.
Svo­je sti­ho­ve in­spi­ri­sa­ne Sa­vom Šu­ma­no­vi­ćem i nje­go­vim de­li­ma, go­vo­ri­li su pe­sni­ci: Ve­se­lin Vuč­ko­vić, Ve­sna Pe­tro­vić, Zden­ko La­zor, Jo­van Bo­šnja­ko­vić, Mi­le­na Alek­sić, Ra­doj­ka Pleč­ko, Sa­nja Tir­kaj­lo, Sve­ti­slav Ne­na­do­vić, Slo­bo­dan Cvit­ko­vić, Sne­ža­na Mi­haj­lo­vić, Ljup­ka Ra­di­šić i Sr­đan Ma­le­še­vić.
M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.