01.09.2016.
Intervju

Milorad Pantić, poverenik SNS Pećinci

Od koristi lokalnoj zajednici

Srp­ska na­pred­na stran­ka u op­šti­ni Pe­ćin­ci od 2014. go­di­ne ima ap­so­lut­nu ve­ći­nu u Skup­šti­ni op­šti­ne, gde je osvo­ji­la 17 od ukup­no 30 od­bor­nič­kih me­sta. Na april­skim iz­bo­ri­ma za re­pu­blič­ki i po­kra­jin­ski par­la­ment ove go­di­ne ostva­ri­la je je­dan od naj­bo­ljih re­zul­ta­ta u Sr­bi­ji osvo­jiv­ši 66 od­sto po­dr­ške gra­đa­na. U op­šti­ni Pe­ćin­ci lo­kal­ni iz­bo­ri tre­ba da se odr­že 2018. go­di­ne, a ka­ko se pe­ći­nač­ki SNS pri­pre­ma za te iz­bo­re i šta oče­ku­je od njih pi­ta­li smo po­ve­re­ni­ka pe­ći­nač­kog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke, ugled­nog srem­skog pri­vred­ni­ka Mi­lo­ra­da Pan­ti­ća.
– Još uvek ne raz­mi­šlja­mo o lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Sma­tram da se po­li­tič­kom kam­pa­njom tre­ba ba­vi­ti sa­mo ka­da se iz­bo­ri ras­pi­šu, a da u me­đu­vre­me­nu tre­ba ra­di­ti na re­ša­va­nju na­go­mi­la­nih pro­ble­ma gra­đa­na na­še op­šti­ne, ko­je su nam u na­sled­stvo osta­vi­li na­ši pret­hod­ni­ci iz De­mo­krat­ske stran­ke. Op­štin­sko ru­ko­vod­stvo se bo­ri sa na­sle­đe­nim du­go­va­nji­ma, sa broj­nim in­fra­struk­tur­nim ne­do­sta­ci­ma, sa ne­raz­vi­je­nim ko­mu­nal­nim de­lat­no­sti­ma, ko­rup­ci­jom i mno­gim dru­gim pro­ble­mi­ma ko­je smo za­te­kli ka­da smo pre­u­ze­li od­go­vor­nost za funk­ci­o­ni­sa­nje pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Na Srp­skoj na­pred­noj stran­ci, kao naj­broj­ni­joj po­li­tič­koj op­ci­ji u na­šoj op­šti­ni ko­ja ima ap­so­lut­nu ve­ći­nu u Skup­šti­ni op­šti­ne, je da op­štin­skom ru­ko­vod­stvu obez­be­di po­li­tič­ku sta­bil­nost neo­p­hod­nu za re­ša­va­nje ovih pro­ble­ma. Ne tre­ba bri­nu­ti o rej­tin­gu, već re­ša­va­ti pro­ble­me i omo­gu­ći­ti na­šim gra­đa­ni­ma da bo­lje ži­ve. Ka­da ima­te re­zul­ta­te ima­te i po­ve­re­nje su­gra­đa­na. Naj­bo­lji do­kaz za to su ne­dav­ni iz­bo­ri za sa­ve­te me­snih za­jed­ni­ca u če­ti­ri na­se­lja na­še op­šti­ne. Bi­ra­lo se ukup­no 28 čla­no­va sa­ve­ta i svih 28 no­vo­i­za­bra­nih čla­no­va su bi­li kan­di­da­ti Srp­ske na­pred­ne stran­ke – od­go­va­ra pr­vi čo­vek pe­ći­nač­kih na­pred­nja­ka.

Ap­so­lut­nu ve­ći­nu u lo­kal­nom par­la­men­tu ima­te od 2014. go­di­ne. Ko­li­ko je, po va­šoj oce­ni, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va od ta­da bi­la uspe­šna u re­ša­va­nju pro­ble­ma u lo­ka­lu?
Ne ono­li­ko ko­li­ko bih ja že­leo, ali sma­tram da su re­zul­ta­ti vi­še ne­go vi­dlji­vi i da je op­šti­na Pe­ćin­ci da­nas bo­lja od one ko­ju smo za­te­kli ka­da smo pre­u­ze­li vlast. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma, ko­ju vo­di SNS, uspe­šno je re­a­li­zo­va­la ne­ko­li­ko ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja uz po­dr­šku Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, iz­ve­la je broj­ne ma­nje in­fra­struk­tur­ne ra­do­ve u svim na­se­lji­ma, a zna­čaj­no je una­pre­di­la ko­mu­nal­ne de­lat­no­sti. Na­še Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Sa­va“ ove go­di­ne je je­di­no jav­no pred­u­ze­će u Sre­mu ko­je je do­bi­lo go­di­šnju na­gra­du Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re za po­slov­ne re­zul­ta­te. Obez­be­di­li smo mak­si­mal­nu po­li­tič­ku po­dr­šku op­štin­skom ru­ko­vod­stvu da se uhva­ti u ko­štac sa ko­rup­ci­jom ko­ju smo za­te­kli u Op­šti­ni. Na­ve­šću sa­mo naj­sve­ži­ji pri­mer: Op­štin­ski pra­vo­bra­ni­lac je u ju­nu ove go­di­ne pod­neo tu­žbu nad­le­žnom su­du u ko­joj se tra­ži po­vra­ćaj 12 hek­ta­ra ze­mlji­šta u Ši­ma­nov­ci­ma, či­ja se vred­nost pro­ce­nju­je na dva i po mi­li­o­na evra, a ko­je je 2005. go­di­ne Skup­šti­na op­šti­ne Pe­ćin­ci da­la na ko­ri­šće­nje Fon­da­ci­ji Se­lak za iz­grad­nju uni­ver­zi­tet­skog cen­tra u Ši­ma­nov­ci­ma. Uni­ver­zi­tet­ski cen­tar ni­ka­da ni­je iz­gra­đen, a Op­šti­na Pe­ćin­ci ipak ni­je tra­ži­la da se ze­mlji­šte vra­ti u jav­nu svo­ji­nu, već je pre­pu­sti­la Fon­da­ci­ji Se­lak da slo­bod­no ras­po­la­že ze­mlji­štem. To je sa­mo je­dan od pri­me­ra ka­ko se De­mo­krat­ska stran­ka to­kom dva­na­e­sto­go­di­šnje vla­da­vi­ne od­no­si­la pre­ma jav­noj svo­ji­ni. Po­sle­di­ce ta­kvog po­na­ša­nja mi da­nas mo­ra­mo da ot­kla­nja­mo i to nam uzi­ma deo ener­gi­je ko­ju bi­smo mo­gli da usme­ri­mo u raz­voj lo­kal­ne za­jed­ni­ce, ali i to je deo po­sla ko­jeg smo se pri­hva­ti­li ka­da smo se kan­di­do­va­li.

Re­kli ste da se SNS u Pe­ćin­ci­ma još uvek ne pri­pre­ma za lo­kal­ne iz­bo­re 2018. go­di­ne. Da li to zna­či da je obim stra­nač­kih ak­tiv­no­sti sa­da sma­njen u od­no­su na pe­ri­od pred iz­bo­re?
Za­pra­vo ne, sa­mo se ne ba­vi­mo po­li­ti­kom ra­di po­li­ti­ke, jer sma­tra­mo da ba­vlje­nje po­li­ti­kom ne sme da bu­de sa­mo se­bi cilj. Na­še ak­tiv­no­sti su tre­nut­no usme­re­ne na to da bu­de­mo od ko­ri­sti lo­kal­noj za­jed­ni­ci, jer sma­tra­mo da kao naj­broj­ni­ja or­ga­ni­za­ci­ja u op­šti­ni, sa raz­vi­je­nom stra­nač­kom in­fra­struk­tu­rom i ve­li­kim bro­jem ak­ti­vi­sta, mo­že­mo mno­go da do­pri­ne­se­mo bo­ljit­ku na lo­ka­lu. Na­ši ak­ti­vi­sti su od pro­le­tos re­a­li­zo­va­li broj­ne ak­ci­je ure­đe­nja jav­nih po­vr­ši­na u svim na­se­lji­ma na­še op­šti­ne, po­sta­vlja­li su klu­pe u par­ko­vi­ma, po­ma­ga­li u ure­đe­nju dvo­ri­šta vr­ti­ća, či­sti­li put­ne po­ja­se­ve od sme­ća, sa­di­li sad­ni­ce dr­ve­ća… Ka­da su van­da­li po­ču­pa­li tek po­sa­đe­no cve­će u dvo­ri­štu vr­ti­ća u Pr­ho­vu, na­ši ak­ti­vi­sti su se već na­red­nog da­na or­ga­ni­zo­va­li i po­no­vo za­sa­di­li cve­će. Uklju­ču­je­mo se i u broj­ne hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je. Uče­stvo­va­li smo u ak­ci­ji „Čep za hen­di­kep” u ko­joj se pro­da­jom pri­ku­plje­nih če­po­va od pla­stič­ne am­ba­la­že obez­be­đu­je no­vac za ku­po­vi­nu in­va­lid­skih ko­li­ca za pa­ra­ple­gi­ča­re. Na­ši ak­ti­vi­sti su u pe­ri­o­du od Bo­ži­ća do pra­vo­slav­ne No­ve go­di­ne po­de­li­li sto­ti­nak no­vo­go­di­šnjih pa­ke­ti­ća de­ci iz po­ro­di­ca sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja, jer smo že­le­li da i ta de­ca ose­te ra­dost pra­zni­ka. Ka­da je In­sti­tut za tran­sfu­zi­ju kr­vi pre ne­ko­li­ko da­na ob­ja­vio da su za­li­he kr­vi mi­ni­mal­ne od­lu­či­li smo da or­ga­ni­zo­va­no da­mo krv. Pr­va ak­ci­ja je već za­ka­za­na za 30. av­gust, a s ob­zi­rom na to ko­li­ko je na­ših ak­ti­vi­sta po­nu­di­lo krv, ni­je is­klju­če­no da bu­de or­ga­ni­zo­va­no i ne­ko­li­ko ak­ci­ja.

U pro­te­klom pe­ri­o­du ste če­sto na­gla­ša­va­li po­dr­šku ko­ju ima­te od re­pu­blič­ke vla­de i ne­do­sta­tak po­dr­ške od po­kra­jin­ske vla­de. Šta od Po­kra­ji­ne oče­ku­je­te sa­da ka­da je no­vu Vla­du AP Voj­vo­di­ne for­mi­ra­la SNS?
Si­gu­ran sam da će sa­rad­nja u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti mno­go bo­lja, jer je no­vi pre­mi­jer Voj­vo­di­ne go­spo­din Igor Mi­ro­vić is­ku­san čo­vek, ko­ji će zna­ti da pre­po­zna po­tre­be lo­kal­nih za­jed­ni­ca u Voj­vo­di­ni i da po­dr­ži kva­li­tet­ne pro­jek­te ko­ji do­la­ze iz lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i sto­ga sam ube­đen da će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du i od po­kra­jin­ske vla­de do­bi­ja­ti po­dr­šku ka­kvu nam već pru­ža Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Ko­ju opo­zi­ci­o­nu stran­ku u op­šti­ni Pe­ćin­ci vi­di­te kao naj­ve­ćeg po­li­tič­kog kon­ku­ren­ta Srp­skoj na­pred­noj stran­ci?
Po­dr­ška Srp­skoj na­pred­noj stran­ci u op­šti­ni Pe­ćin­ci ne­pre­kid­no ra­ste već ne­ko­li­ko go­di­na, jer gra­đa­ni pre­po­zna­ju trud ko­ji ula­že­mo u raz­voj na­še op­šti­ne i na­gra­đu­ju ga sve ve­ćom po­dr­škom, ta­ko da je­di­ni kon­ku­rent, ka­ko u op­šti­ni Pe­ćin­ci ta­ko i u ce­loj Sr­bi­ji, mo­že­mo bi­ti sa­mi se­bi, uko­li­ko za­bo­ra­vi­mo za­što smo iza­bra­ni i skre­ne­mo sa re­form­skog pu­ta ko­ji je za­cr­tao pred­sed­nik na­še stran­ke Alek­san­dar Vu­čić.
Dušan Srećkov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.