01.09.2016.
Kultura

Izložba "Oluja - Zločin koji traje" u Staroj Pazovi

Se­ća­nje na pro­gon Sr­ba

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va po­ma­ga­la je, i da­nas po­ma­že prog­na­ne i iz­be­gle. U to­ku je ve­li­ka ak­ci­ja ko­ja se od­no­si na iz­grad­nju 165 sta­no­va za one ko­ji su zbog rat­nih de­ša­va­nja osta­li bez „kro­va nad gla­vom“.
– U Sta­roj Pa­zo­vi je ve­li­ki broj lju­di na­šao uto­či­šte i mi smo zbog to­ga po­no­sni. Tru­di­će­mo se da im omo­gu­ći­mo nor­ma­lan ži­vot ta­ko što će­mo im obez­be­di­ti rad­na me­sta i sve osta­lo što je po­treb­no da se u pot­pu­no­sti in­te­gri­šu – re­kao je Đor­đe Ra­di­no­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va na otva­ra­nju iz­lo­žbe.
Od 24. do 26. av­gu­sta na Tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi po­se­ti­o­ci su ima­li pri­li­ku da po­gle­da­ju fo­to­gra­fi­je ko­je či­ne iz­lo­žbu pod na­zi­vom „Olu­ja – zlo­čin ko­ji tra­je“. Iz­lo­žba je svo­je­vr­sno fo­to sve­do­čan­stvo o voj­noj ak­ci­ji Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske po­zna­te pod na­zi­vom „Olu­ja“. Na 26 ve­li­kih pa­noa, po­se­ti­o­ci su mo­gli da po­gle­da­ju fo­to­gra­fi­je To­mi­sla­va Pe­ter­ne­ka, Jan­ka Ću­ko­vi­ća, Ja­ro­sla­va Pa­pa, Želj­ka Si­no­ba­da, Mar­ti­na Cin­da­ra, Slo­bo­da­na Ni­ko­li­ća i Zo­ra­na Jo­va­no­vi­ća – Mač­ka.
Dar­ko Do­zet, je­dan od auto­ra fo­to­gra­fi­ja na­veo je da je iz­lo­žba na­sta­la pro­šle go­di­ne za dva­de­se­to­go­di­šnji­cu od stra­da­nja Sr­ba i eg­zo­du­sa.
– Na­ša na­sto­ja­nja su da sva­ke go­di­ne do­pu­ni­mo iz­lo­žbu no­vim fo­to­gra­fi­ja­ma kao i da na­pra­vi­mo knji­gu u ko­joj će se one na­ći, kao deo isto­ri­je Sr­ba. Ja sam bio de­te ka­da se sve to de­ša­va­lo, ali sam od­la­zio kod ba­be i de­de u Hr­vat­sku. Mo­je fo­to­gra­fi­je pri­ka­zu­ju ka­ko sve iz­gle­da 20 go­di­na ka­sni­je, za­pu­šte­ne ku­će i pej­za­ži u ko­ji­ma mo­že­te da sni­ma­te ho­ror fil­mo­ve. Ka­da vi­di­te ta pu­sta na­se­lja a zna­te šta se ra­ni­je de­ša­va­lo, to vas raz­bi­je. Mo­je ko­le­ge su sta­ri­je od me­ne i to­kom ra­ta na­la­zi­li su se na li­ni­ji po­lo­ža­ja i mi­slim da za­i­sta za­slu­žu­ju pri­zna­nje kao i sva­ki voj­nik – is­ta­kao je Do­zet.
Sve­ča­nom otva­ra­nju iz­lo­žbe na Tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi pri­su­stvo­vao je i ge­ne­ral Ve­se­lin Šlji­van­ča­nin ko­ji je tom pri­li­kom is­ta­kao da mu je ve­li­ka čast i za­do­volj­stvo što se na­la­zi me­đu Sta­ro­pa­zov­ča­ni­ma ko­ji su ra­ši­re­nih ru­ku pri­mi­li sve prog­na­ne i iz­be­gle.
– Svi ko­ji su prog­na­ni iz Hr­vat­ske do­šli su na pra­vo me­sto, kod svog na­ro­da, u svo­ju ze­mlju. Mo­gao bi mno­go da go­vo­rim o ak­ci­ji „Olu­ja“, ali mo­ram re­ći da je to je­dan za­i­sta tu­žan tre­nu­tak za naš na­rod. Mi ni­ka­da ni­smo bi­li agre­so­ri i za­to na­ši če­sti­ti lju­di ko­ji su ov­de do­šli sa svo­jih ve­kov­nih og­nji­šta, do­šli su na pra­vo me­sto, u svo­ju Sr­bi­ju ko­ja tre­ba da im po­mog­ne i po­ma­ga­la je uvek srp­ski na­rod – is­ta­kao je Šlji­van­ča­nin na otva­ra­nju iz­lo­žbe.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Đor­đe Ra­di­no­vić ta­ko­đe se osvr­nuo na do­ga­đa­nja u Hr­vat­skoj to­kom 90 – tih go­di­na pro­šlog ve­ka.
– Zbog na­ših pre­da­ka i po­ko­le­nja sma­tram da smo u oba­ve­zi ni­ka­da ne za­bo­ra­vi­mo šta se de­ša­va­lo na­šem na­ro­du. Ne tre­ba da su­di­mo, već da po­ru­či­mo svim gra­đa­ni­ma, ko­ji su na­kon ne­sret­nih do­ga­đa­ja do­šli u op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va, da Sr­bi­ja vi­še ni­ka­da ne­će do­zvo­li­ti da se po­no­vi to što se nji­ma do­go­di­lo. Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va po­ma­ga­la je, i da­nas po­ma­že prog­na­ne i iz­be­gle. U to­ku je ve­li­ka ak­ci­ja ko­ja se od­no­si na iz­grad­nju 165 sta­no­va za one ko­ji su zbog rat­nih de­ša­va­nja osta­li bez „kro­va nad gla­vom“. U Sta­roj Pa­zo­vi je ve­li­ki broj lju­di na­šao uto­či­šte i mi smo zbog to­ga po­no­sni. Tru­di­će­mo se da im omo­gu­ći­mo nor­ma­lan ži­vot ta­ko što će­mo im obez­be­di­ti rad­na me­sta i sve osta­lo što je po­treb­no da se u pot­pu­no­sti in­te­gri­šu. Mi­slim da je to već da­le­ko od­ma­klo ka­da je u pi­ta­nju op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va, pre sve­ga, ka­da je u pi­ta­nju re­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja – ka­že Ra­di­no­vić.
Po­sle Apa­ti­na, No­vog Sa­da i Sta­re Pa­zo­ve iz­lo­žba „Olu­ja – zlo­čin ko­ji tra­je„ pre­se­li­la se u Op­šti­nu In­đi­ja.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.