25.08.2016.
Aktuelno

Incident ispred mitrovačke Gradske kuće

Ne­nad Le­ma­jić do­bio po no­su

Is­pred Grad­ske ku­će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šle sre­de, 17. av­gu­sta iz­me­đu 9.30 i 10 ča­so­va uju­tru do­go­dio se in­ci­dent na oči­gled broj­nih pro­la­zni­ka. Uče­sni­ci ovog do­ga­đa­ja bi­li su od­bor­nik De­mo­krat­ske stran­ke u mi­tro­vač­koj Skup­šti­ni Ne­nad Le­ma­jić i Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić, ne­ka­da­šnji na­čel­nik Po­li­ci­je i otac Ni­ko­le Sto­ka­no­vi­ća, is­tak­nu­tog čla­na De­mo­krat­ske stran­ke i di­rek­to­ra Mu­ze­ja Sre­ma, ko­ji je iz­ne­na­da pre­mi­nuo av­gu­sta 2011. go­di­ne.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo do­šli, na­kon sva­đe iz­me­đu Le­ma­ji­ća i Sto­ka­no­vi­ća, do­šlo je i do fi­zič­kog ob­ra­ču­na. Na­i­me, Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić je na­kon pro­vo­ka­ci­ja od stra­ne Ne­na­da Le­ma­ji­ća istog oša­ma­rio, ovom su spa­le na­o­ča­re i na­vod­no je za­do­bio lak­še te­le­sne po­vre­de. Ne­nad Le­ma­jić ni­je že­leo da raz­go­va­ra sa no­vi­nar­kom M no­vi­na na ovu te­mu, a pre­ko te­le­fo­na je sa­mo re­kao da ne­ma ko­men­ta­ra. I na zva­ni­čan mejl Grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci smo po­sla­li do­pis sa pi­ta­nji­ma upu­će­nim Ne­na­du Le­ma­ji­ću, ali ni­smo do­bi­li ni­ka­kav od­go­vor.
Ka­ko je za M no­vi­ne iz­ja­vio Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić, u sre­du uju­tru, 17. av­gu­sta je na ste­pe­ni­ca­ma is­pred Uslu­žnog cen­tra sreo Ne­na­da Le­ma­ji­ća, sa ko­jim ka­ko ka­že ima ne­ra­šči­šće­ne ra­ču­ne, i na glas pro­ko­men­ta­ri­sao evo sad na­i­đe bak­suz.
– Ja sam to re­kao tek ona­ko, ni­sam se nje­mu di­rekt­no obra­ćao. A on je me­ni ta­da re­kao marš u tri p…. ma­te­ri­ne. I po­be­gao u unu­tra. Ni­sam na­me­ra­vao da ga vi­jam po Uslu­žnom cen­tru, po­ku­pio sam se i oti­šao. Ka­sni­je smo se po­no­vo sre­li is­pred ula­za u Grad­sku ku­ću, ja sam pro­la­zio tu­da, a on je iz­la­zio iz Grad­ske ku­će. Pro­fe­sor Le­ma­jić je ne­što mu­mlao, pro­vo­ci­rao me je i išao pre­ma me­ni. Mi­slio sam da će me uda­ri­ti, pa sam ja re­a­go­vao. Oša­ma­rio sam ga i nje­mu su pa­le na­o­ča­re. Od­mah je po­di­gao fr­ku, zvao po­li­ci­ju, na­pra­vio ha­os. Do­šla je po­li­ci­ja, ra­di­li mi al­ko­test, ni­sam ni­šta na­du­vao, sve sam le­po is­pri­čao ka­ko je bi­lo. Ču­jem da sa­da on ma­še ne­kim le­kar­skim uve­re­njem ka­ko sam mu na­neo te­le­sne po­vre­de, on mo­žda od pa­da tih na­o­ča­ra ima ogre­bo­ti­nu, ali da­le­ko je to od bi­lo ka­kve po­vre­de. Pro­fe­sor Le­ma­jić i ja ima­mo ne­ra­šči­šće­ne ra­ču­ne, on je mog Ni­ki­cu u grob ote­rao. Vr­šio je ve­li­ki pri­ti­sak na nje­ga, stal­no je moj Ni­ki­ca zbog to­ga bio pod stre­som, za­to je i pro­šao ta­ko – na­vo­di Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić.
Pro­tiv Sto­ka­no­vi­ća Po­li­ci­ja je pod­ne­la pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu i sa­op­šti­la da su pred­u­ze­li sve me­re u svo­joj nad­le­žno­sti u kon­sul­ta­ci­ji sa Osnov­nim jav­nim tu­ži­la­štvom.
Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, na­kon in­ci­den­ta Ne­nad Le­ma­jić se ja­vio u ur­gent­ni pri­jem ža­le­ći se na po­vre­de u pre­de­lu no­sa. Pre­ma ne­po­tvr­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma ura­đe­na mu je di­jag­no­sti­ka ORL, ra­di­o­lo­ška di­jag­no­sti­ka, na­kon če­ga su mu kon­sta­to­va­ne lak­še te­le­sne po­vre­de. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih su do­šle M no­vi­ne le­kar­sko uve­re­nje je Ne­na­du Le­ma­ji­ću pot­pi­sao nje­gov stra­nač­ki drug dr Mi­ro­slav Ke­dri­šić, ko­ji je spe­ci­ja­li­sta oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­je. Zbog to­ga smo dr Ken­dri­ši­ću upu­ti­li do­pis sa sle­de­ćim pi­ta­nji­ma:
Da li je nor­mal­no da Vi pre­gle­da­te svog stra­nač­kog ko­le­gu Ne­na­da Le­ma­ji­ća i iz­da­je­te mu le­kar­ski iz­ve­štaj, iako zna­te da će se taj iz­ve­štaj ko­ri­sti­ti na Su­du kao do­kaz?
Zar ne mi­sli­te da bi to mo­glo bi­ti pro­tu­ma­če­no na Su­du kao pri­stra­snost?
Ka­ko će taj le­kar­ski iz­ve­štaj bi­ti pro­tu­ma­čen na Su­du, s ob­zi­rom da Vi i Ne­nad Le­ma­jić ima­te isti in­te­res?
Zbog če­ga ni­ste Ne­na­da Le­ma­ji­ća upu­ti­li na pre­gled kod dru­gog, ne­za­vi­snog le­ka­ra?
Do za­klju­če­nja ovog bro­ja M no­vi­na (po­ne­de­ljak, 22. av­gust) od­go­vo­re na po­sta­vlje­na pi­ta­nja ni­smo do­bi­li.
Osta­je da se vi­di da li će na Su­du do­kaz ko­ji pri­lo­ži Ne­nad Le­ma­jić u vi­du le­kar­skog iz­ve­šta­ja bi­ti va­li­dan, s ob­zi­rom da se mo­že re­ći da je u pi­ta­nju su­kob in­te­re­sa, jer su i dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić i Ne­nad Le­ma­jić iz iste stran­ke.
B. Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.